Transportløsninger

Vi utvikler nye og forbedrer eksisterende transportløsninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har fokus på miljøvennlige, intermodale transporter og hele transportkjedens effektivitet. Vi har utviklet høy kompetanse i forhold til transportmidlene sjø og bane, og havnen som intermodalt knutepunkt. Vi har spesialisert oss på nordområdene og de utfordringer en møter der; kaldt klima, uforutsigbare værforhold, store tidevannsforskjeller, begrenset infrastruktur, lange avstander m.v.

Vi leverer løsninger for lokale/regionale kunder, samtidig som vi har utviklet nettverk og modeller for internasjonale transportkorridorer.

Internasjonalt foreligger det mange utfordringer ved utvikling av transportløsninger. De kan være knyttet til helt andre ting enn logistikk, - f.eks. kulturforskjeller, politiske og legale forhold ol.  Utvikling av internasjonale transportløsninger, gjerne kombinert med regional utvikling av transportknutepunkt, er en utfordrende oppgave som krever spesifikk kunnskap,- og ofte tålmodighet.  I over 10 år har vi vært hovedansvarlig for utviklingen av globale transportkorridorer hos den internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC), samtidig som vi har utviklet konsepter med fokus på Russland og de nordiske landene. Transportutvikling AS baserer seg på en faglig metodisk tilnærming, praktiske løsninger og et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Transportutvikling AS bidrar til at prosjektet blir tilpasset de aktuelle behov og de rammebetingelser/begrensninger som finnes, samt bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske målsettinger.