Økonomiske vurderinger og finansielle løsninger

I en hver transport- og logistikkmessig beslutning står man ovenfor økonomiske rammebetingelser, - enten man skal sette i gang en sjørute,  bygge ut en kai eller utvikle et regionalt knutepunkt med komplett infrastruktur og driftsløsninger.

En teknisk kalkyle og beregning er naturligvis viktig, men prosjektets langsiktige lønnsomhet er styrt av svært mange andre forhold. Grunnlaget for en vellykket investering er ikke bare hva de tekniske forutsetningene i form av infrastruktur koster og hvor raskt man kan bygge. Flere forhold spiller inn når man skal finne prosjektets lønnsomhet, -f.eks. hva som er nødvendig for å forsvare en havneutbygging eller etablere en ny båtrute.

Hva man gjør i dag vil påvirke det økonomiske utfallet på lang sikt. Gode økonomiske vurderinger er mer omfattende enn en teknisk anbefaling, og slike anbefalinger bør inkludere markedsmessige forhold, intern organisasjon, risikoprofiler, rammebetingelser, tilknyttede transportmuligheter m.v.

Transportutvikling AS bidrar til at beslutningsgrunnlaget blir best mulig, ved. bl.a. rådgivning mht finansiering av prosjektet, finansieringsplaner, verdivurderinger ved f.eks. kommersialisering av nye arealer, den samlede lønnsomheten ved f.eks.  kaiutbygging eller havneutvidelse.