Markedsundersøkelser og analyser

Målsettingen med en bedriftsrettet markedsundersøkelse er i hovedsak å få kunnskap om markedet/størrelse, kunder/behov og konkurrentene.  Offentlige aktører kan ha andre behov, f.eks. ønske om kunnskap og oversikt over godsstrømmer eller transportarbeid på veier i en region eller et fylke. Transportutvikling leverer til både private og offentlige kunder.

Man lærer av å dokumentere historien, men det er vanligvis fremtiden som er viktigst ved markedsvurderinger. For å gjøre gode vurderinger kreves det kunnskap om markedet, trender, rammebetingelser mv, -og at vurderingene baseres på en god metodikk.

I de fleste av våre vurderinger legger vi til grunn primærinformasjon som innhentes direkte fra markedsaktørene. Primærinformasjonen understøttes imidlertid av sekundærinformasjon, f.eks. offentlige kilder og statistikk

Våre oppdragsgivere har normalt krav/behov som vi må ta hensyn til. Målet kan derfor variere noe etter kundens behov og oppdragets art.

  • For en bedrift vil en markedsvurdering bidra til å redusere usikkerheten som knytter seg til fremtidens markedspotensial. En god vurdering kan derfor være viktig for å redusere bedriftens økonomiske risiko
  • For en offentlig aktør med ansvar for transportinfrastruktur og næringsutvikling kan det være viktig å vite hvor transportene går og hvilke næringer som benytter transportveiene, slik at en kan foreta prioriteringer i forhold til både bygging av infrastruktur og tilrettelegge for næringsutvikling
  • For regionale utviklingsselskap, regionråd og kommuner er en god markedsoversikt viktig for lokal planlegging. Den kan også fungere som kunnskapsgrunnlag for innspill til fylkeskommune og nasjonale myndigheter

Våre markedsvurderinger er basert på en faglig forståelse av transport- og logistikk. Det er ikke nok å telle tonn, vogntog eller containere. For å kunne gjøre de riktige vurderingene må en også ha kunnskap om bl.a. godskarakteristika, transportmuligheter, flaskehalser, markedsaktørens vurderinger osv. 

Vi gjør tilsvarende vurderinger for passasjertransport, - f.eks. regionale hurtigbåtruter.