Andre terminalhåndbøker

Havne- og Farvannslovens §40 påpeker at «Havneanleggene skal driftes og vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne- og transporttjenester blir dekket på en effektiv og sikker måte.» Kystverket planlegger nå nye forskrifter der en legger opp til en utvidet informasjonsplikt for havnene.

Primært skal informasjonen fra havnene sikre at skipets fører har de opplysninger han trenger for å kunne foreta en kvalifisert vurdering av om han skal ta skipet til den aktuelle havnen/kaien. Sekundært skal en bidra til at omlastingen kan planlegges slik at denne blir så effektiv som mulig og dermed at liggetiden blir kortest mulig og eventuelt at kostnadene for skipet totalt sett blir lavere.

I dette ligger det relativt omfattende informasjonskrav som både er hjemlet i internasjonale konvensjoner som SOLAS og STCW, samt nasjonale føringer. Det vil være rimelig å anta at forhold som dybde/bunnforhold, farled, innseiling, kaiforhold, utstyr, arealer, logistikk, prosedyrer, fortøyning, pullerstyrke, fendring, vær og vindforhold m.v. skal beskrives på en profesjonell og samtidig enkel måte. En må i tillegg ta hensyn til den enkelte havnes aktivitet og spesielle forhold.

Transportutvikling AS arbeider nå med å utvikle nye og oppdaterte «Terminal Information Booklets» som tilfredsstiller det nye regelverket, herunder nødvendige faktaark og informasjon til f.eks. havnens internettsider.