Konferanser og fagseminar

Seminarer og konferanser er møteplasser for nettverksbygging og for faglig utvikling. Profesjonelt organisert og gjennomført er slike arenaer også viktige virkemidler for utvikling av transport og logistikk.

Vi har gjennom mange år gjennomført større og mindre transportkonferanser, både nasjonalt og internasjonalt. Vår metodikk baserer seg på gjennomføring og kvalitetssikring av opplegget gjennom flere faser, -fra før konferansen starter til oppfølgingen etter at den er avsluttet.

Vi bidrar ikke bare med selve organiseringen og den praktiske gjennomføringen, men vi sikrer det faglige innholdet gjennom vår kunnskap om transport og logistikk.

For bedrifter, organisasjoner og offentlige myndigheter gjennomfører vi faglig rettede seminarer for å opprettholde og videreutvikle den kompetanse vår oppdragsgiver er avhengig av.

Vi bidrar selv med faglige innlegg der dette er naturlig, eller benytter vårt nettverk for å skaffe de beste foredragsholdere eller seminarledere.