Transport- og samferdselsplaner


Prosjekt: Transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2021
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling. 

Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur og transportløsninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å oppdatere status og vurdere hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.
Nord-Troms regionråd ønsket økt kunnskap om infrastruktur og gods-/næringstransportene i Nord-Troms, samt muligheter og utfordringer/flaskehalser som kan påvirke utviklingen fremover.

Transportutvikling ble engasjert som prosjektleder.

Dokumentasjonen vil kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og som kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres. I fylkeskommunal sammenheng vil kunnskapsgrunnlaget kunne benyttes som innspill til bl.a. Regional transportplan, Handlingsplan for fylkesvei mv. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes ved arbeid internt i kommunene og i regionrådet.

Prosjekt: Sammenstilling av veitransportdata

År: 2019
Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen Region Nord
Beskrivelse: Transportutvikling har utarbeidet veibelastningskart basert på data for veitransportarbeid i hele Nord-Norge. Resultatet av arbeidet er presentert i veibelastningskart som illustrerer hvilke veistrekninger og transportkorridorer som har størst mengde næringstransporter i Finnmark, Troms og Nordland fylker.

Varetransportbelastning på vegsystemer for hele Nord-Norge fremkommer på en oversiktlig og god måte.
Det er også foretatt visualiseringer av:

  • flaskehalser
  • transportarbeid/ÅDT mht. grensekryssinger, da flere av de nasjonale korridorene/armene er tilknyttet internasjonale markeder
  • sentrale knutepunkt
  • viktigste transportkjeder i landsdelen, totalt og for sjømatnæringen
Prosjekt: Regional strategi for transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller fremtidig verdiskaping. Vi har ledet arbeidet med å avklare både status og hva som var nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og utfordringer/flaskehalser ble synliggjort. Tiltak som kan arbeides med gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms ble identifisert.

Vi gjennomførte «innspillmøter» med alle eierkommuner (6 kommuner). Formålet var bla. å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene var målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).

Transportutvikling har levert to rapporter i forbindelse med arbeidet, - en detaljert rapport og en kortversjon. 

Prosjekt: Miljøvennlig fergedrift i Finnmark

År: 2018 
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune 
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. Transportutvikling AS fikk oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband. Det ble utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten omhandlet bl.a. anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).

Prosjekt: Logistikk i verdensklasse

År: 2015
Oppdragsgiver:Agenda Nord-Norge
Beskrivelse:I forbindelse med Agenda Nord-Norge 2015 ble det utarbeidet en rapport med tittelen «Logistikk i verdensklasse». Her har en faggruppe fokusert på transport- og logistikkutfordringer i Nord-Norge, og foreslått noen tiltak som en mener vil være vesentlige for næringsutviklingen i landsdelen, og som vil gi viktige bidrag til å bringe Nord-Norge opp i verdensklasse. 

Faggruppen tok utgangspunkt i fire næringer (sjømat, kraftforedlende industri, reiseliv og olje/gass) og fokuserte på enkelte områder som er viktige for disse næringers utvikling. 
Rapporten er ment som et bidrag til samfunnsdebatten. 

Faggruppen har bestått av Renate Larsen (Adm.dir. i Lerøy Aurora), Marit Bærøe (Regionsjef i Sjømat Norge Nord), Anne Grete Johansen (NordNorsk Reiseliv), Geir Solheim (Avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge), Bjørn Bjørgve (Industrikoordinator i ENI Norge), Stig Kjærvik, (Samferdselsforum Nord), Gisle Solvoll (Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland), Arve Ulriksen (Adm.dir. i Mo Industripark) og Stig Nerdal (Daglig leder i Transportutvikling AS). Stig Nerdal i Transportutvikling AS har vært sekretær.

Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag - Interregional plan for intermodal godstransport

År: 2014
Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommuner
Beskrivelse: 
Fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold  vedtok i 2014 å utarbeide en interregional plan for intermodal godstransport. I forbindelse med det kommende planarbeidet ønsket fylkeskommunene å få tilført relevant fagkunnskap. Transportutvikling AS ble tildelt oppdraget. I samarbeid med vår samarbeidspartner LTU AB fokuserte vi i utgangspunktet på tre sentrale områder; marked, terminalstruktur, samt havnekapasitet og samarbeid. 
Det ble utarbeidet en analyse av vare- og godsstrømmer som påvirker godstrafikken i fylkene. Både eksisterende og planlagt terminalstruktur ble belyst. En kartlegging av havnekapasitet i fylkene og havnenes sameksistens med øvrige utvalgte havner ble foretatt. Informasjonen ble strukturert, analysert og presentert av medarbeidere med høye faglige kvalifikasjoner og mangeårig erfaring fra arbeid med intermodale transporter.

Prosjekt: Infrastruktur i Nord-Norge

År: 2013
Oppdragsgiver: Nærings- og handelsdepartementet
Beskrivelse: Rapporten som er utarbeidet i prosjektet inngår i arbeidet med «kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord», der formålet er å innhente kunnskap om direkte og indirekte virkninger av økt satsing på økonomisk verdiskaping i næringer som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter i Nord-Norge. Kunnskapen som samles inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Kunnskapsinnhentingen dekker næringene fiskeri, havbruk og nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi, mineralnæringen samt annen industri og næringsvirksomhet. Prosjektet er utført av Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning og Transportutvikling AS.

Prosjekt: Strategi Maritimt Forum Nord

År: 2013
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Transportutvikling AS har ledet arbeidet i utarbeidelsen av en strategiplan 2013-2015 for Maritimt Forum Nord. Handlingsplan for 2013 er også utarbeidet. MFN er en medlemsorganisasjon for maritime aktører i nord. Strategi og aktiviteter skal gjenspeile medlemmenes behov, muligheter og utfordringer. Det er lagt vekt på at strategidokumentet skal ha en enkel oppbygging og kortfattede formuleringer.

Prosjekt: Transportplan IHR, delutredning kyst-innland

År: 2011
Oppdragsgiver: Indre Helgeland Regionråd
Beskrivelse: Transportplanen tar for seg godsmengdene tilknyttet de fylkeskommunale båtrutene i Nesna og Lurøy kommuner samt trafikkstrømmene med ferger og fylkeskommunale veier. Planen inneholder analyse av de godsmengder og transportstrukturer som er mellom kyst-innland og transportknutepunktet Mo i IHR regionen. Transportplanen er grunnlag for flere av IHR-regionen sine innspill til Regional Transportplan (RTP).

Prosjekt: Transportplan Nord Salten

År: 2011 
Oppdragsgiver: Hamarøy, Tysfjord og Steigen kommuner (STH-Utvalget) 
Beskrivelse: Transportplan Nord Salten omhandler Hamarøy, Tysfjord og Steigen kommuner og omhandler området/regionens samferdselsutfordringer. Europavei 6 går gjennom Nord Salten og er tilknyttet flere fergesamband og er sentralt i dette arbeidet. Det ses også på samferdselstilknytninger nordover, vestover, østover og sørover. Dette omhandler vei, buss, båt, ferge og eventuelt andre transportløsninger.