Maritim

Prosjekt: Byggetilsyn og marinteknisk rådgivning -hurtigbåt

År: 2020-
Oppdragsgiver: 
Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling har gjennomført byggetilsyn av en kombinert gods-/bil- og passasjerførende hurtigbåt. Båten er levert og satt i rute.

Oppdraget omfatter også Marin teknisk rådgivning, som omfatter både teknisk, operasjonell og kommersiell bistand.

Oppdraget har bestått i å:

 • Påse at Byggeverftet følger kravspesifikasjonen og byggekontrakten
 • Følge opp kontraktsmessige forhold for øvrig
 • Følge opp på byggeplass
 • Sikre Oppdragsgivers rolle ved levering og overtakelse av kombibåten
 • Følge opp kontraktsfestede betalinger fra rederi til byggeverft, samt garantidokumentasjon
 • Følge opp eventuelle tilleggsarbeid/utstyr på kombibåten
 • Følge opp øvrige garantier i kontrakten samt nødvendig dokumentasjon og sertifikater på alle forhold
 • Ivareta forhold mot Sjøfartsdirektoratet og andre myndigheter

Avslutning av prosjektet pågår.

Prosjekt: Byggetilsyn og marinteknisk rådgivning -ferje

År: 2020-
Oppdragsgiver: 
Innlandet fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling har ført tilsyn, gitt råd og bistand i forbindelse med bygging av elektrisk ferje som er satt i trafikk i Randsfjorden.

Transportutvikling har påsett at Randsfjordferja ble bygget i overensstemmelse med førsteklasses skipsbyggingspraksis, og i iht. fremforhandlet byggekontrakt, pris og leveringstidspunkt.

Transportutvikling ble engasjert for å føre tilsyn, gi råd og bistand ifm. byggingen av ferjen og sammenstillingen i Randsfjorden. Etter at ferjen er satt i drift følger vi opp med marin teknisk rådgivning og annen relevant bistand.

Vi har også bistått Oppdragsgiver med økonomiske/finansielle vurderinger og råd.

Prosjekt: Miljøvennlig drift - fergesamband i Finnmark

År: 2022
Oppdragsgiver: 
Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Det er foretatt en vurdering av muligheten for batteridrift ved to fergesamband i Finnmark. Dette er Strømsnes-Kjerringholmen og Korsfjorden-Nyvoll.

Vi har blant annet vurdert:

 • Flere ruteopplegg
 • Energibehov
 • Energitilgang
 • Kaiforhold

Konklusjon er levert oppdragsgiver.

Prosjekt: Havneinformasjon Nord-Norgelinjen

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Bodø Havn
Beskrivelse: Bodø Havn har i samarbeid med Tromsø Havn og Lødingen Havn jobbet med å identifisere grunnlaget for en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø. Formålet har vært å avdekke potensialet for en slik godsrute, samt konkretisere hvilke krav og eventuelle forutsetninger markedet setter til et slikt transportprodukt. Den aktuelle godskorridoren vil være en intermodal transportkjede mellom Oslo og Tromsø som kombinerer tog (Alnabru – Bodø) og båt (Bodø – Tromsø).
Transportutvikling As fikk oppdraget med bl.a. å kartlegge i hvor stor grad havnene i Bodø, Tromsø, Lødingen, Harstad, Skrova, Sortland, Svolvær, Stokmarknes og Finnsnes  kunne legge til rette for effektiv håndtering av last med en «Nord-Norgelinje», og for det gods som lastes/losses i den aktuelle havnen.
I vårt arbeide har vi

 • beskrevet og avklart nødvendige havneforutsetninger for den operative delen av sjøruten
 • foreslått konkrete tiltak for hvordan havnene kan samarbeide for å sikre en best mulig drift av ruten
Prosjekt: Anskaffelse av fartøy

År: 2019
Oppdragsgiver:  Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens anskaffelse av ny nullutslippsferge med elektrisk drift i Randsfjorden.
Vi utførte marinteknisk bistand og delprosjektledelse for å:

 • utvikle kravspesifikasjoner for fartøy, batteribank og slippvogn
 • gjennomføre anbudskonkurranse (prekvalifisering og anbud)
 • inngå kontrakt med verft om bygging og levering av ny ferge til Randsfjordsambandet

Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i hele prosessen frem til og med kontraktsignering (kontrahering). Noen stikkord for vår leveranse :

 • Kvalitetssikring, ferge og delvis landinfrastruktur
 • Leverandørkonferanse
 • Bistand med å fremskaffe juridisk spesialkompetanse på kontraktsvilkår for kontrahering
 • Utvikling av kontrakt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
 • Besvare spørsmål på vegne av fylkeskommunen (prekvalifisering og anbud)
 • Lede forhandlinger
 • Valg av leverandør (sammen med fylkeskommunen)
 • Beskrivelse av videre prosesser fra kontraktsinngåelse til overtakelse av ferge

Parallelt med kontraheringsprosessen rettet mot fartøyet skulle det gjennomføres tilsvarende prosedyrer for en egnet batteribank på land og en slippvogn. Både batteribank og slippvogn er nødvendig infrastruktur for at fergen og sambandet skal fungere.

Transportutvikling har også gjennomført forprosjektet for Randsfjordferga, - der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av fergen stod i fokus.

Prosjekt: Mulighetsstudie fergeforbindelse Harstad - Senja

År: 2019
Oppdragsgiver:  Harstad kommune
Beskrivelse: Harstad kommune ønsket å få utredet hvilke muligheter det er for å etablere en fergerute mellom Harstad og Senja.
Det er fergeforbindelse i Toppsundet, mellom Stornes og Bjørnerå (Grytøya) i dag. 
I desember 2018 åpnet Bjarkøyforbindelsen (vegforbindelsen mellom Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya) og fergesambandet mellom Bjarkøya og Grytøya ble avviklet.

For noen år tilbake var det sommerferge (Øylandsruta) mellom Harstad og Senja. Fergeruten ble avviklet i 2013.
Harstad kommune og kommunene på Senja ønsket eventuelle muligheter for å åpne fergesambandet på nytt, vurdert. Sambandet er planlagt mellom Bjarkøya (Harstad kommune) og Skrolsvik (Tranøy kommune).

Transportutvikling AS har vurdert mulig trafikkgrunnlag og driftsmodeller. Mulighetsstudiet skal være et grunnlag i politiske beslutningsprosesser. 

Prosjekt: Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

År: 2018-2019
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Beskrivelse: Trøndelag fylkeskommune signerte kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skulle jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal ledet ett av konsortiene. 
Målsettingen var at man sommeren 2019 skulle kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det ble utviklet konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der en også skulle utarbeide konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det ble foretatt økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
For å bla. kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Og batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.

Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten mellom Trondheim og Kristiansund. Konsortiet mener rutetidene kan være omtrent som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.
– Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier. Men like viktig er det at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt.
Dette vil gi en lengre levetid, - og på sikt bedre økonomi.

Konsortiet der Transportutvikling AS var med, besto av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Prosjekt: Analyse av fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna

År: 2019
Oppdragsgiver : 
Herøy kommune
Beskrivelse: 
Fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna skjer ved bruk av to fergesamband. Sambandene har flere anløpssteder, men hoved-relasjonene går mellom Søvik og Flostad (Herøy) og mellom Sandnessjøen og Bjørn på Dønna.

Vi har foretatt en analyse av trafikken over flere år. Vi har bl.a. sett på trafikkvolum, hvilke næringer som benytter fergene, frekvens og anløpstidspunkt. Sjømatnæringen var sentral i vurderingen.

Det ble også foretatt en vurdering av hvor mye trafikk som går over Dønna langs FV828, mellom de to fergesambandene.

Prosjekt: Randsfjordferga - økonomi, fartøysløsning, miljø, rute/regularitet

År: 2018
Oppdragsgiver : 
Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: 
Transportutvikling  signerte kontrakt med Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens ønske om en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden. Rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferge sto i fokus.

Oppdraget besto av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.
Oppland fylkeskommune ønsket en fremtidig null- eller lavutslipps ferge i sambandet. Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell ble vurdert.
Gjennom arbeidet skulle Transportutvikling:

 • Etablere et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
 • Anbefale valg av fartøysløsning
 • Vurdere drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
 • Foreta konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
 • Andre relevante forhold

Prosjekt: Miljøvennlig fergedrift i Finnmark 

År: 2018 
Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune 
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. Transportutvikling AS fikk oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband.

Det ble utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten omhandlet bl.a. anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).

Prosjekt: Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark 

År: 2016 
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune 
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å gjeninnføre en godsrute på sjø. I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende kombifartøy/ruter var tilstrekkelige i forhold til godstransportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike samband og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også  på hvilke eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan dekke disse utfordringene.

Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert.

Prosjekt: Elektrisk drevet ferge 

År: 2015 
Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune 
Beskrivelse: Prosjektets overordnede målsetting var etablering av miljøvennlig/elektrisk operert fergedrift i Arendal by og øyene rundt.  

For å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for fylkeskommunen ble et utredningsarbeid der en så på miljøkonsekvenser, ruteplaner, trafikkforhold, havneforhold, budsjett, m.v. gjennomført. Prosjektet innebar også at kravspesifikasjon av fartøy skulle beskrives, og tilbud fra båtdesignere innhentes.

Prosjekt: Elektrisk drevne ferger i Arendal havn

År: 2014
Oppdragsgiver: Aust-Agder Fylkeskommune
Beskrivelse
I forbindelse med vår «Utredning vedrørende fergetilbudet mellom Arendal by og øyene rundt», dukket spørsmålet om å kontrahere og operere elektrisk drevne ferger i Arendal havn opp.Transportutvikling AS ble engasjert for arbeidet, og målet var å utrede grunnlaget for et prosjekt med elektriske ferger i Arendal. Utredningen avklarte forutsetninger og sannsynligheten for at prosjektet vil kunne motta offentlig støtte, både i utredningsfasen og en gjennomføringsfase. 
I første fase av utredningen var det en målsetting å legge premissene for videre utvikling ved bl.a. å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, utarbeide forslag til fergetype (overordnet tekniske krav) og gi anbefalinger mht videre fremdrift. Forstudien/forundersøkelsen skulle således danne grunnlag for behandling av Fylkesutvalget.

Prosjekt: Containerbåt over Narvik Havn

År: 2014
Oppdragsgiver:  Narvik Havn KF
Beskrivelse: 
Narvik Havn KF har en ambisjon om å utvikle en regional containerførende rute over Narvik  havn i tilknytning til jernbaneterminalen.Narvik Havn KF  engasjerte Transportutvikling AS i et forprosjekt. Forprosjektets målsetting var å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht. videre fremdrift. Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører. Prosjektets intermodale utgangspunkt er relasjonen bane-sjø og de strategiske føringer som bla finnes i nåværende nasjonale nærskipsstrategier.

Prosjekt: Arctic Rail and Sea Express

År: 2012
Oppdragsgiver: Prosjektet er i regi av Maritimt Forum Nord og finansiert av Troms Fylkeskommune, Tromsø Havn og Narvik Havn.
Beskrivelse: Gjennom flere år har det vært en politisk uttalt målsetting at man skulle forsøke å vri godstrømmer fra land til sjø ut fra miljøhensyn.
I dette prosjektet er det gjort ei grundig og praktisk vurdering av om det er grunnlag for å etablere en rutestruktur med utgangspunkt i en hovedlinje mellom jernbanen i Narvik og havnen i Tromsø. Forskjellige markeder, rutekonsept, driftsformer og skipstyper er vurdert. Samfunnsøkonomiske betraktninger er foretatt.
Prosjektets profesjonelle aktiviteter er gjennomført av Transportutvikling AS og Polarkonsult AS, med relevant bistand fra Tromsø Havn og Narvik Havn.

Prosjekt: Sjøtransport fra Nord-Norge til Gøteborg

År: 2011
Oppdragsgiver: Tekniska Verken AB i Kiruna
Beskrivelse: Prosjektet er en vurdering av mulighetene for sjøtransport av avfall fra Nord-Norge til Gøteborg. I prosjektet beskrives bl.a. alternative løsninger for sjøtransport, typer skip, utstyr og logistikk-/transport-ruter. Indikasjoner på transporttider og priser fra forskjellige aktuelle havner i Nord-Norge blir gitt.

Prosjekt: Hvordan kan Nordland fylkeskommune bedre rammebetingelsene for fiskeribedriftenes transportbehov

År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å utarbeide nye retningslinjer for forsendelse av gods med fylkeskommunalt støttete båtruter, samt vurdering av fremtidig godsregulativ for hurtigbåter. I tillegg er det på nevnte båtruter foretatt en kartlegging av godsmengder, godstyper og godsstrukturer langs kysten Svolvær – Sandnessjøen. Fisketransport er sentralt i prosjektet.

Prosjekt: Godstransportbehovet og ny kystgodsrute Bodø-Helgeland

År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Målet med prosjektet har vært å kartlegge godsstrømmene i området samt vurdere eventuell fremtidig kystgodsrute i samme området. I dette ligger det også å vurdere anløpssteder og hensiktsmessige endestasjoner for ruten. Videre vil anløpsstedene og næringslivets transportbehov, der det ikke er andre alternative transportmuligheter, vektlegges mht vurdering av ruteplan. Fisketransport er sentralt i prosjektet.

Prosjekt: North Atlantic container service

År: 2010
Oppdragsgiver: NORA, Mosjøen Havn, Mosjøen Industriterminal, Den Islandske Maritime Administrasjon og Västerbotten Län
Beskrivelse: Ambisjonene med dette prosjektet var å forberede vilkårene for en ny containerbasert sjø rute i Nord Atlanteren.
Det nye konseptet baserer seg på eksisterende båtruter som er modifiseres og tilpasset hverandre. Hovedruta har som formål å operere mellom hub strukturer i Norge, på Island og Nord Amerika.
Andre terminaler og ruter ( Sverige, Færøyene og Grønland) ble forbundet med hovedruta, med en fremtidig ambisjon om å kunne markedsføre et Nord Atlantisk transportnettverk.

Prosjekt: Båtpakke Salten - fase II

År: 2010
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å foreta en utredning som munnet ut i konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen av BAS-regionene i Salten. Spesielt omfatter dette øysamfunnene rundt Meløy, Gildeskål, Bodø og Steigen.
En vurdering av bl.a. terminalforhold, fartøytyper og takstsystemer i de aktuelle områdene er også gjennomført.

Prosjekt: Økonomisk vurdering av fergesamband

År: 2009 
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune 
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet et notat med økonomisk vurdering av de 15 fergesamband som fylkeskommunen overtar fra staten fra og med 1.1.2010.

Prosjekt: Sjøbasert containertransport i Nord-Norge

År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er et forstudie der en skal avklare vesentlige praktiske forhold for eventuelt videre utviklingsarbeid for sjøbasert containertransport i Nord-Norge. Her vil en vurdere strekningen Narvik-Tromsø, vurdert i et integrert seilingsopplegg med M/S Tege mellom Bodø-Alta-Bodø med mellomliggende havner. Det legges vekt på å avklare markedsmessige forutsetninger, utfordringer og muligheter, samt at det skisseres et logistikkmessig driftskonsept og fartøysanbefalinger.
Målsettingen er å avklare om et nytt driftskonsept med båt er økonomisk og miljømessig forsvarlig.

Prosjekt: Fraktkostnadene for fiskemottakene i området Tysfjord til Vega

År: 2009
Oppdragsgiver: Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Brødrene JTB Olsen AS, Modolv Sjøset Fisk AS, Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Njord Seafood AS og Nordland Fylkeskommune.
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som tar for seg de sjøverts fraktkostnadene som fiskemottakene i området Tysfjord til Vega har. Bakgrunnen for denne rapporten var at det ble foretatt endringer i fraktberegningsvekten, noe som resulterte i betydelig fraktøkning for fiskemottakene. Rapporten beskriver også utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i nevnte område. I tillegg drøftes mottaksstasjonenes støtteordninger.

Prosjekt: Fergedriften i Nordland

År: 2008
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som skal bidra til at Nordland Fylkeskommune har et best mulig arbeidsgrunnlag i forbindelse med overføringen av ansvaret for riksvegfergedriften fra staten til fylkeskommunen. Rapporten gir konkret og operasjonell informasjon om alle samband i fylket. Drifts- og kapitalkostnader er vurdert på sambandsnivå.

Prosjekt: Båtplan Salten

År: 2007
Oppdragsgiver: Salten regionråd
Beskrivelse: Oppdragsgiver engasjerte Transportutvikling Bodø AS for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke sjøverts transport i BAS- regionen Salten og fremme forslag til videre arbeid med en samlet båtplan for Salten. Rapporten presenterer forslag til både kortsiktige og mer langsiktige løsninger.

Prosjekt: Konkurranseutsetting av fylkesferger i Troms

År: 2007
Oppdragsgiver: Troms fylkeskommune
Beskrivelse: Med bakgrunn i Troms fylkeskommunes vedtak om konkurranseutsetting av fylkesvegfergerutene i Troms fylke, har Transportutvikling As foretatt en enkel vurdering av de aktuelle sambandene. I vurderingen er det lagt vekt på ruter/rutestruktur, fartøyer, teknologi og krav til miljøvennlige ferger, fartøystørrelse i forhold til trafikkgrunnlag, fergekaier, enkelte kostnadselementer og investeringer.

I tillegg er det gitt kommentarer til takst/inntekter og enkelte strukturelle forhold som kan påvirke fremtidig drift.

Prosjekt: Bistand ved anbud på fergesambandet Drag-Kjøpsvik

År: 2007
Oppdragsgiver: Hurtigruten ASA Ferge & Hurtigbåt
Beskrivelse: Transportutvikling As har i forbindelse med konkurranseutsetting av fergesambandet Drag-Kjøpsvik, utarbeidet en overordnet vurdering av hva som kan påvirke trafikk- og inntektsgrunnlaget for sambandet i kommende ti-årsperiode.