w

Prosjektledelse & prosessledelse

14.01.201913:51 Anne-Stine Gjervoldstad
Prosjekt: Reigional strategi for transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller fremtidig verdiskaping. Vi har ledet arbeidet med å avklare både status og hva som var nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og utfordringer/flaskehalser ble synliggjort. Tiltak som kan arbeides med gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms ble identifisert.

Vi gjennomførte «innspillmøter» med alle eierkommuner (6 kommuner). Formålet var bla. å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene var målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).

Transportutvikling har levert to rapporter i forbindelse med arbeidet, - en detaljert rapport og en kortversjon. 

Prosjekt: Prosessledelse-Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen 2018

År: 2018
Oppdragsgivere:  I prosjektet deltok havnene fra Vestvågøy, Vågan, Bø, Hadsel, Andøy, Sortland, Øksnes og Lødingen.
Beskrivelse: Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk.
En viktig del av prosjektet var også å kartlegge godsstrømmer og utnyttelse av felles ressurser/systemer i regionen. Havnene ønsket å vurdere om bedre utnyttelse av felles infrastruktur kan bidra til lavere kostnader for brukerne.
Vi har utarbeidet en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og transportruter/godsruter i og til/fra Vesterålen og Lofoten. Dette dokumentet blir et sentralt grunnlag for utarbeidelse av havnenes handlings-, markeds- og kommunikasjonsplanverk.

Prosjekt: Norway-Russia

År: 2016-2018
Oppdragsgiver: Støttet av Innovasjon Norge
Beskrivelse: During a period of almost two years, 18 Norwegian maritime companies have been working with Russian clients or partners.  Some companies have met Russian clients for the first time, and some have been working to improve existing business relations.
The ambitions are to materialize the existing interest and to introduce and promote Norwegian suppliers to the Russian fishery related industries, -and to promote Norwegian maritime industry in general.

The main expected outcome can be summarized in the following bullet-point:

 • Improving the companies’ business network in Russia
 • Developing  a long-term commercial relationship
 • Preparing for, and finalizing, commercial contacts between Norwegian and Russian companies
 • Promoting the Norwegian maritime industry in general, and the Norwegian brand 

There have been several business trips to Murmansk and St. Petersburg. More than 50 business meetings have been organized. We have attended NEVA in St. Petersburg and the companies have been promoted in various Russian magazines and media.

Prosjekt: Randsfjordferja

År: 2018
Oppdragsgiver:
Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: 
Oppland fylkeskommune ønsket en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden. Oppdraget bestod av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.
Randsfjordferja er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes i dag av en eldre ferge.

Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell ble vurdert.
Gjennom arbeidet har Transportutvikling:

 • Etablert et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
 • Anbefalt valg av fartøysløsning
 • Vurdert drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
 • Foretatt konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
 • Andre relevante forhold

Prosjekt: Finnøysambandet

År: 2018
Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune
Beskrivelse: Finnøysambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Rogaland. Nåværende kontrakt med operatør utløper 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumentene på dette fergesambandet ønsket oppdragsgiver vår prosjektledelse og konsulentbistand i forbindelse med: 

 • Utarbeiding av ny rutestruktur for Finnøysambandet
 • Forslag til drivstoffteknologi for fremtidig ferjedrift i Finnøysambandet.

Målsettingen med arbeidet var å utarbeide forslag og et beslutningsgrunnlag for valg av rutestruktur og drivstoffteknologi. Både rutestruktur og drivstoffteknologi vil kunne påvirke flere forhold, bl.a. miljø, økonomi, hurtigbåttilbudet mv.

Prosjekt: Prosessledelse og bistand - Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen

År: 2017
Oppdragsgiver: 
Hadsel havn, sammen med Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen
Beskrivelse:Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, tok initiativ til et prosjekt der hovedformålet var å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet var Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.


Prosjekt: 
Prosessledelse og faglig bistand-utredning av transportkonsept

År: 2017 
Oppdragsgiver: Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn
Beskrivelse:Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn ønsker å legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge. Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen».

Prosjektarbeidet, som har vært ledet av Transportutvikling AS, har vært praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold. Vi har bla. sett på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre er det gjort en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm.  
Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. er beskrevet/beregnt, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.

Prosjekt: Prosjektledelse ARENA Arktisk Maritim Klynge

År: 2014-2016
Beskrivelse:I perioden 1. september 2014 t.om. 31.august 2016 hadde Transportutvikling AS prosjektledelsen for ARENA Arktisk Maritim Klynge. Prosjektet var eid av Maritimt Forum Nord, og var en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Klyngen bestod av i overkant av 40  aktører, fordelt på  skipsrelaterte bedrifter, leverandører av utstyr og tjenester, skipsverft,  utdannings- og forskningsinstitusjoner og  andre.

Fokus var:

 • Nettverksarbeid i klyngen
 • Nasjonale og internasjonale nettverk
 • Markedsutvikling og internasjonalisering
 • Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling/rekruttering
 • Innovasjon, produkt og tjenesteutvikling