Prosjektledelse og prosessledelse

Prosjekt: Fremtidens hurtigbåt, fase 2

År: 2022-2023
Oppdragsgivere: Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
Beskrivelse: Prosjektets fase 1 ble avsluttet i mars 2022 der seks Konsortier deltok. Den 13. april 2022 ble fire konsepter valgt ut til å gå videre til fase 2, basert på definerte kriterier for energieffektivitet, kvalitet og risiko.

Transportutvikling AS er prosjektleder for et av de fire Konsortiene som ble valgt til å gå videre til fase 2 (april 2022-februar 2023). Konsortium Transportutvikling består av bedriftene Transportutvikling AS, Siv. Ingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank AS, Helseth AS og Mundal båt AS.

Målet med Fase 2 er å få verifisert designet av fremtidens hurtigbåt. Dette innebærer mer detaljert og konkret arbeid med designet enn det som var tilfellet i fase 1.  I fase 2 bygges det også en fire meter lang modell av et foilassistert fartøy som skal testes i tank og utendørs.

Prosjekt: Transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2021
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling. 

Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur og transportløsninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å oppdatere status og vurdere hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.
Nord-Troms regionråd ønsket økt kunnskap om infrastruktur og gods-/næringstransportene i Nord-Troms, samt muligheter og utfordringer/flaskehalser som kan påvirke utviklingen fremover.

Transportutvikling ble engasjert som prosjektleder.

Dokumentasjonen vil kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og som kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres. I fylkeskommunal sammenheng vil kunnskapsgrunnlaget kunne benyttes som innspill til bl.a. Regional transportplan, Handlingsplan for fylkesvei mv. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes ved arbeid internt i kommunene og i regionrådet.

Prosjekt: Mer gods på sjø i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Hovedmålsettingen i prosjektet var å bidra til å overføre mer gods til sjø. Konkret innebar dette følgende definerte prosjektmål:

 • Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen
 • Gjennomføre en godsstrømsundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget
 • Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene
 • Styrke kommunenenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport
 • Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles systemer og andre ressurser.

Transportutvikling ledet arbeidet.

Prosjekt: Havnesamarbeid i Balsfjord

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Balsfjord kommune
Beskrivelse: Balsfjord kommune igangsatte et prosjekt for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Målselv kommune og lokalt næringsliv med følgende bedrifter var også partnere i prosjektet: 

•        EWOS Balsfjord
•        Bergneset Pukk & Grus
•        BEWI Polar
•        Felleskjøpet Balsfjord
•        Fiskå Mølle avd. Balsfjord
•        Mack Bryggeri
•        Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Balsfjord (Senja Avfall)
•        Element Nor
•        Shell Bergneset Tankanlegg

Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og kommunen har tilknytning til havet.På Bergneset ligger kommunens sentralhavn. I regionen produseres det store volum rå-/ og ferdigvarer som transporteres inn/ut med bil eller båt.
Kommunene ønsket nå å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.
Tiltak som kommunene kunne bidra med for å styrke sjøtransporten og bidra til vekst og utvikling i regionen ble identifisert.
Transportutvikling ledet arbeidet.

Prosjekt: Anskaffelse av fartøy

År: 2019
Oppdragsgiver:  Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens anskaffelse av ny nullutslippsferge med elektrisk drift i Randsfjorden.
Vi utførte marinteknisk bistand og delprosjektledelse for å:

 • utvikle kravspesifikasjoner for fartøy, batteribank og slippvogn
 • gjennomføre anbudskonkurranse (prekvalifisering og anbud)
 • inngå kontrakt med verft om bygging og levering av ny ferge til Randsfjordsambandet

Transportutvikling bistod Oppland fylkeskommune i hele prosessen frem til og med kontraktsignering (kontrahering). Noen stikkord for vår leveranse :

 • Kvalitetssikring, ferge og delvis landinfrastruktur
 • Leverandørkonferanse
 • Bistand med å fremskaffe juridisk spesialkompetanse på kontraktsvilkår for kontrahering
 • Utvikling av kontrakt
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
 • Besvare spørsmål på vegne av fylkeskommunen (prekvalifisering og anbud)
 • Lede forhandlinger
 • Valg av leverandør (sammen med fylkeskommunen)
 • Beskrivelse av videre prosesser fra kontraktsinngåelse til overtakelse av ferge

Parallelt med kontraheringsprosessen rettet mot fartøyet skulle det gjennomføres tilsvarende prosedyrer for en egnet batteribank på land og en slippvogn. Både batteribank og slippvogn er nødvendig infrastruktur for at fergen og sambandet skal fungere.

Transportutvikling har også gjennomført forprosjektet for Randsfjordferga, - der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av fergen stod i fokus.

Prosjekt: Reigional strategi for transportinfrastruktur i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller fremtidig verdiskaping. Vi har ledet arbeidet med å avklare både status og hva som var nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og utfordringer/flaskehalser ble synliggjort. Tiltak som kan arbeides med gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms ble identifisert.

Vi gjennomførte «innspillmøter» med alle eierkommuner (6 kommuner). Formålet var bla. å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene var målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).

Transportutvikling har levert to rapporter i forbindelse med arbeidet, - en detaljert rapport og en kortversjon. 

Prosjekt: Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

År: 2018-2019
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Beskrivelse: Trøndelag fylkeskommune signerte kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skulle jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal ledet ett av konsortiene. 
Målsettingen var at man sommeren 2019 skulle kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det ble utviklet konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der en også skulle utarbeide konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det ble foretatt økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
For å bla. kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Og batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.

Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten mellom Trondheim og Kristiansund. Konsortiet mener rutetidene kan være omtrent som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.
– Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier. Men like viktig er det at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt.
Dette vil gi en lengre levetid, - og på sikt bedre økonomi.

Konsortiet der Transportutvikling AS var med, besto av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Prosjekt: Prosessledelse-Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen 2018

År: 2018
Oppdragsgivere:  I prosjektet deltok havnene fra Vestvågøy, Vågan, Bø, Hadsel, Andøy, Sortland, Øksnes og Lødingen.
Beskrivelse: Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk.
En viktig del av prosjektet var også å kartlegge godsstrømmer og utnyttelse av felles ressurser/systemer i regionen. Havnene ønsket å vurdere om bedre utnyttelse av felles infrastruktur kan bidra til lavere kostnader for brukerne.
Vi har utarbeidet en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og transportruter/godsruter i og til/fra Vesterålen og Lofoten. Dette dokumentet blir et sentralt grunnlag for utarbeidelse av havnenes handlings-, markeds- og kommunikasjonsplanverk.

Prosjekt: Norway-Russia

År: 2016-2018
Oppdragsgiver: Støttet av Innovasjon Norge
Beskrivelse: During a period of almost two years, 18 Norwegian maritime companies have been working with Russian clients or partners.  Some companies have met Russian clients for the first time, and some have been working to improve existing business relations.
The ambitions are to materialize the existing interest and to introduce and promote Norwegian suppliers to the Russian fishery related industries, -and to promote Norwegian maritime industry in general.

The main expected outcome can be summarized in the following bullet-point:

 • Improving the companies’ business network in Russia
 • Developing  a long-term commercial relationship
 • Preparing for, and finalizing, commercial contacts between Norwegian and Russian companies
 • Promoting the Norwegian maritime industry in general, and the Norwegian brand 

There have been several business trips to Murmansk and St. Petersburg. More than 50 business meetings have been organized. We have attended NEVA in St. Petersburg and the companies have been promoted in various Russian magazines and media.

Prosjekt: Randsfjordferja

År: 2018
Oppdragsgiver:
Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: 
Oppland fylkeskommune ønsket en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden. Oppdraget bestod av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.
Randsfjordferja er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes i dag av en eldre ferge.

Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell ble vurdert.
Gjennom arbeidet har Transportutvikling:

 • Etablert et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
 • Anbefalt valg av fartøysløsning
 • Vurdert drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
 • Foretatt konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
 • Andre relevante forhold

Prosjekt: Finnøysambandet

År: 2018
Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune
Beskrivelse: Finnøysambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Rogaland. Nåværende kontrakt med operatør utløper 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumentene på dette fergesambandet ønsket oppdragsgiver vår prosjektledelse og konsulentbistand i forbindelse med: 

 • Utarbeiding av ny rutestruktur for Finnøysambandet
 • Forslag til drivstoffteknologi for fremtidig ferjedrift i Finnøysambandet.

Målsettingen med arbeidet var å utarbeide forslag og et beslutningsgrunnlag for valg av rutestruktur og drivstoffteknologi. Både rutestruktur og drivstoffteknologi vil kunne påvirke flere forhold, bl.a. miljø, økonomi, hurtigbåttilbudet mv.

Prosjekt: Prosessledelse og bistand - Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen

År: 2017
Oppdragsgiver: 
Hadsel havn, sammen med Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen
Beskrivelse:Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, tok initiativ til et prosjekt der hovedformålet var å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet var Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.


Prosjekt: 
Prosessledelse og faglig bistand-utredning av transportkonsept

År: 2017 
Oppdragsgiver: Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn
Beskrivelse:Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn ønsker å legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge. Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen».

Prosjektarbeidet, som har vært ledet av Transportutvikling AS, har vært praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold. Vi har bla. sett på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre er det gjort en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm.  
Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. er beskrevet/beregnt, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.

Prosjekt: Prosjektledelse ARENA Arktisk Maritim Klynge

År: 2014-2016
Beskrivelse:I perioden 1. september 2014 t.om. 31.august 2016 hadde Transportutvikling AS prosjektledelsen for ARENA Arktisk Maritim Klynge. Prosjektet var eid av Maritimt Forum Nord, og var en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Klyngen bestod av i overkant av 40  aktører, fordelt på  skipsrelaterte bedrifter, leverandører av utstyr og tjenester, skipsverft,  utdannings- og forskningsinstitusjoner og  andre.

Fokus var:

 • Nettverksarbeid i klyngen
 • Nasjonale og internasjonale nettverk
 • Markedsutvikling og internasjonalisering
 • Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling/rekruttering
 • Innovasjon, produkt og tjenesteutvikling