Økonomi og finansielle løsninger

Prosjekt: Randsfjordferga - økonomi, fartøysløsning, miljø, rute/regularitet

År: 2018
Oppdragsgiver : 
Oppland fylkeskommune
Beskrivelse: 
Transportutvikling  signerte kontrakt med Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens ønske om en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden. Rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferge sto i fokus. Oppdraget besto av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.
Oppland fylkeskommune ønsket en fremtidig null- eller lavutslipps ferge i sambandet. Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell ble vurdert. Gjennom arbeidet skulle Transportutvikling:

  • Etablere et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
  • Anbefale valg av fartøysløsning
  • Vurdere drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
  • Foreta konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
  • Andre relevante forhold

Prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse- Havneutbygging i Longyearbyen, Svalbard

År: 2015
Oppdragsgiver: Longyearbyen Havn KF
Beskrivelse: Handelshøgskolen i Bodø og Transportutvikling AS har foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av en havnerelatert etablering i Longyearbyen, Svalbard. Etableringen/investeringen omfattet både kai og landbasert infrastruktur i form av bygninger.

Prosjekt: Transportstøtte i Sverige

År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylke
Beskrivelse: Vi har gjennomgått den svenske transportstøtteordningen og sett på hvordan den håndteres i dag. Samtidig har vi fokusert på om denne kan ha konsekvenser for en del utvalgte steder i Nordland Fylke som har ambisjoner om øst-vest transportløsninger.
Gjennom konkrete case har vi gjort beregninger for alternative transportveier gjennom Sverige kontra å alternativt transportere gods via havn i Nordland

Prosjekt: Forbedret økonomi og miljøstandard for renovasjonstransporter på Nordkalotten

År: 2009
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) og Tekniska Verken AB i Kiruna (TVAB)
Beskrivelse: Dette er et prosjekt der EU, gjennom programmet Interreg IV A  Nord, har vært med som medfinansiør.
Prosjektets sentrale målsettinger har vært å forbedre økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge.
En har sett på mulighetene for å utvikle knutepunktsfunksjoner (HUB) i Kiruna ,- tilknyttet tilsvarende funksjoner i Narvik.
Konkrete mål i prosjektet har vært å bidra til bedret økonomisk resultat for bedriftene, mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og lavere eksterne kostnader for samfunnet.

Prosjekt: Økonomisk vurdering av fergesamband

År: 2009
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet et notat med økonomisk vurdering av de 15 fergesamband som fylkeskommunen overtar fra staten fra og med 1.1.2010.

Prosjekt: Vurdering av lokale transportkostnader - Lenvik Havn

År: 2007
Oppdragsgiver: Lenvik kommune Transportutvikling AS har, på generell basis, vurdert forskjellen i kostnader mellom gammel og ny transportløsning mellom smelteverket i Finnfjordbotn og Holmen kai