Markedsundersøkelser og analyser

Prosjekt: Kollektivtilbud hurtigbåt Senja

År: 2022
Oppdragsgiver: Senja kommune
Beskrivelse: Transportutvikling har bistått Senja kommune med å vurdere trafikkstatistikk og endringer i trafikken som følge av ruteendringer.
Vi har utarbeidet flere nye ruteforslag.

Prosjekt: Markedsgrunnlag togløsning

År: 2022
Oppdragsgiver: Narvik havn KF
Beskrivelse: Transportutvikling har på oppdrag fra Narvik havn KF vurdert markedsgrunnlaget for en togløsning for gods mellom Narvik og østlige markeder.

Vurderingen er i utgangspunktet basert på det regionale markedet i Nord-Norge, men også andre deler av Norge og den Nord Atlantiske regionen.

Følgende ruter ble vurdert: 

 • Narvik-Helsinki-Kina
 • Kina-Helsinki-Baltikum/Sentral Europa
 • Narvik og Øst Europa forøvrig

Det ble i tillegg foretatt vurderinger av mulige sjøtilknytninger mellom Narvik og Island/Færøyene, og markedspotensialet til/fra Nord Sverige og Nord Finland.

Potensialet ble kvanitifisert i tonn og containerenheter (TEU).

Prosjekt: Mulighetsstudie hurtigbåt Hadsel – Bø i Vesterålen

År: 2022
Oppdragsgiver: Visit Vesterålen
Beskrivelse:  Visit Vesterålen og kommunene Hadsel og Bø i Vesterålen ønsket å få utredet hvilke muligheter det er for å kunne etablere en båtrute mellom Hadsel (Stokmarknes) og Bø i Vesterålen. Mulighetsstudi­et er en utviklingsvurdering og alternativvurdering. Hensikten med mulighetsstudiet var å utarbeide et tilstrekkelig underlag for videre beslutning hos oppdragsgiver. 
Båttilbudet er tenkt som et viktig kommunikasjonstiltak for å knytte Vesterålsregionen ytterligere sammen. En båtrute vil være positiv for bo- og arbeidsmarkedet. Båtruten vil korte ned reisetiden mellom kommunene Hadsel og Bø. En båtrute vil også bidra positivt til ferie/fritid og turistsatsing.

Transportutvikling AS har i denne mulighetsstudien sett på mulig etablering av en helårlig båtrute mellom Hadsel og Bø i Vesterålen. Ruteplan og anløpssteder er foreslått.

Prosjekt: Næringstransporter i Troms og Finnmark - status 2021

År: 2021
Oppdragsgiver:  Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse:  I arbeidet med «Status 2021-Næringstransporter i Troms og Finnmark» er veitransportarbeidet for utvalgte næringer i Troms og Finnmark kvantitativt og kvalitativt vurdert. De utvalgte næringene er sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, mineraler, avfall, landbruk og petroleum.

Vi har kartlagt, illustrert, beskrevet og forklart produsentenes transportstrømmer på vei og tilknyttede havner, ferger, terminaler mv. Transportstrømmene er synliggjort på detaljerte veibelastningskart som er utarbeidet på bakgrunn av et omfattende arbeid med datainnsamling fra næringene som inngikk i oppdraget.
I tillegg har vi foretatt et verdianslag for utvalgte transportkorridorer og næringer.

Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon. Transportvolumene er basert på 2020 tall.

Prosjekt: Markedsvurdering Ullsfjordforbindelsen

År: 2020
Oppdragsgiver:  Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Trafikken mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark går langs E8/E6 via Nordkjosbotn, eller via to fergesamband; Ullsfjorden (Breivikeidet-Svensby) og Lyngenfjorden (Lyngseidet- Olderdalen). Transportutvikling ble engasjert for å vurdere markedsgrunnlaget for Ullsfjordforbindelsen. 

Vi har bl.a. sett på:
Planer og utredninger for Ullsfjordforbindelsen
Historikk og status – dagens trafikk og fergesamband
Hva skjer når ferge erstattes med vei
Fremtidig trafikkutvikling
Klimaeffekter

Prosjekt: Næringstransporter i Troms og Finnmark

År: 2020
Oppdragsgiver:  Troms og Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse:  Gjennom prosjektet har vi utarbeidet en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og transportruter/godsruter i og til/fra Troms og Finnmark. Behovene og utfordringene knyttet til tungtransport på fylkesveinettet, sett i sammenheng med riksveiene, er beskrevet.

Vi har kartlagt, illustrert,  beskrevet og forklart transportstrømmene på vei og tilknyttede havner, ferger, produsenter, terminaler mv. Detaljerte veibelastningskart er utarbeidet.
Næringsanalyseområder som inngår i rapporten er sjømatnæringen, dagligvarer, landbruk, petroleum, mineraler og avfallstransporter.

Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger/utredninger innenfor fylkeskommunens ansvars- og påvirkeroppgaver. 

Prosjekt: Potensialet for et intermodalt knutepunkt i Bodø

År: 2020
Oppdragsgiver:  Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS)
Beskrivelse:  Prosjektet ”Ny by – Ny flyplass” i Bodø åpner for å samle vei, bane, havn og flyplass på samme område. Hovedlinjene i Ny By-prosjektet i Bodø bestemmes nå. Dette er planarbeid i et 50-100 års perspektiv.
Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ønsket en uavhengig vurdering av potensialet som kan ligge i et intermodalt logistikknutepunkt på Langstranda i Bodø, der man ser utviklingen av fremtidig næringsliv og godshåndtering i sammenheng.

Målet er å etablere et effektivt og godt integrert intermodalt knutepunkt som kobler transportformene vei, bane, sjø og luft. En rapport, der potensialet kvantifiseres, er utarbeidet av Transportutvikling AS.

Prosjekt: Vekstanalyse - havbruk på Helgeland

År: 2019
Oppdragsgiver:  Helgeland Regionråd
Beskrivelse: Transportutvikling AS v/ siviløkonom Stig Nerdal har foretatt en vurdering av fremtidig vekst i havbrukstrafikken mellom Herøy/Dønna og Alstahaug.

Havbruksnæringen på Herøy utfører et betydelig transportarbeid. MOWI på Herøy er det største slakteriet i Nord-Norge som er lokalisert på en øy, - der en er 100% avhengig av ferge.
Det er forventet vekst innenfor havbruksnæringen i årene fremover, spesielt i Nord-Norge. Dette har bla. sammenheng med at havbruksnæringen er en tillatelsesbasert næring, og norske myndigheter legger opp til vekst i såkalte «grønne soner». Hele området fra og med nordre Trøndelag og nordover er klassifisert som et område hvor det gis rom for vekst («grønt» område).

Stig Nerdal har utarbeidet forskjellige vekstscenarier basert på antatt vekst i slakteriproduksjonen fra 2020 og frem til 2060.

Prosjekt: Mulighetsstudie fergeforbindelse Harstad - Senja

År: 2019
Oppdragsgiver:  Harstad kommune
Beskrivelse: Harstad kommune ønsket å få utredet hvilke muligheter det er for å etablere en fergerute mellom Harstad og Senja.
Det er fergeforbindelse i Toppsundet, mellom Stornes og Bjørnerå (Grytøya) i dag. 
I desember 2018 åpnet Bjarkøyforbindelsen (vegforbindelsen mellom Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya) og fergesambandet mellom Bjarkøya og Grytøya ble avviklet.

For noen år tilbake var det sommerferge (Øylandsruta) mellom Harstad og Senja. Fergeruten ble avviklet i 2013.
Harstad kommune og kommunene på Senja ønsket eventuelle muligheter for å åpne fergesambandet på nytt, vurdert. Sambandet er planlagt mellom Bjarkøya (Harstad kommune) og Skrolsvik (Tranøy kommune).

Transportutvikling AS har vurdert mulig trafikkgrunnlag og driftsmodeller. Mulighetsstudiet skal være et grunnlag i politiske beslutningsprosesser. 

Prosjekt: Sammenstilling av veitransportdata

År: 2019
Oppdragsgiver:  Statens Vegvesen region Nord
Beskrivelse: Transportutvikling har utarbeidet veibelastningskart basert på data for veitransportarbeid i hele Nord-Norge. Resultatet av arbeidet er presentert i veibelastningskart som illustrerer hvilke veistrekninger og transportkorridorer som har størst mengde næringstransporter i Finnmark, Troms og Nordland fylker.

Varetransportbelastning på vegsystemer for hele Nord-Norge fremkommer på en oversiktlig og god måte.
Det er også foretatt visualiseringer av:

 • flaskehalser
 • transportarbeid/ÅDT mht. grensekryssinger, da flere av de nasjonale korridorene/armene er tilknyttet internasjonale markeder
 • sentrale knutepunkt
 • viktigste transportkjeder i landsdelen, totalt og for sjømatnæringen
Prosjekt: Analyse av fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna

År: 2019
Oppdragsgiver :
Herøy kommune
Beskrivelse: 
Fergetrafikken mellom Alstahaug og Herøy/Dønna skjer ved bruk av to fergesamband. Sambandene har flere anløpssteder, men hoved-relasjonene går mellom Søvik og Flostad (Herøy) og mellom Sandnessjøen og Bjørn på Dønna.

Vi har foretatt en analyse av trafikken over flere år. Vi har bl.a. sett på trafikkvolum, hvilke næringer som benytter fergene, frekvens og anløpstidspunkt. Sjømatnæringen var sentral i vurderingen.

Det ble også i foretatt en vurdering av hvor mye trafikk som går over Dønna langs FV828, mellom de to fergesambandene.

Prosjekt: Effekt av veiutbedringer

År: 2018
Oppdragsgiver :
Statens Vegvesen region Nord
Beskrivelse: 
SVV region Nord ønsket en vurdering av eventuelle virkninger for godstransport på strekningen E6 Fauske – Narvik/Lødingen som følge av planlagte veiinvesteringer.Det er gjort regjeringsbeslutninger om konseptvalg for E6 Fauske – Ballangen. Regjeringsbeslutningene er bl.a. tatt på grunnlag av KVU og KS1 for E6 Fauske – Mørsvikbotn og Mørsvikbotn – Ballangen. Det foreligger også tilsvarende beslutninger i regjeringen om E10/Rv. 85 Evenes – Sortland, som forbinder Sør-Troms, Vesterålen og Ofoten med E6.

Transportutvikling AS har gjennomført en samlet analyse av antatt godstransportfordeling basert på beslutninger om endringer i transportinfrastrukturen. 
En samlet analyse kan fange opp flere forhold enn enkeltanalyser, blant annet endringer i det overordnede transportmiddelvalget.  Foruten bedre framkommelighet for veitransporten er et sentralt spørsmål om tidsreduksjon vil endre fordelingen av godstransport.
Basert på de nevnte endringer i transportinfrastrukturen har vi gjort kvantitative og kvalitative vurderinger av endringer som kan forventes i godstransportstrømmer for strekningen Narvik/Lødingen – Fauske:

 • knyttet til endringer som følge av vedtatte konsept/planer for veiutbygging
 • planer for opprusting av jernbane i Norge og Sverige inkludert virkning av eventuelle avgifter
 • planer for prioritering av sjøtransport
Prosjekt: Godsstrømsanalyse Troms og Finnmark fylker

År: 2018
Oppdragsgiver: Troms og Finnmark fylkeskommuner
Beskrivelse: Troms og Finnmark fylkeskommuner ønsket status på 2017 tall og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av regionens næringsliv. 
Prosjektet er i utgangspunktet geografisk avgrenset til Troms og Finnmark fylker. Koplinger mot Finland, Vesterålen og Ofoten (Hålogalandsregionen) som er naturlige og som innvirker på godstransporter i Troms/Finnmark og til/fra Troms/Finnmark fremkommer både skriftlig og visuelt.
Det er utarbeidet en rapport der vi har kartlagt og beskrevet transportstrømmene på veg (volum, vegtrafikkbelastning etc.), og de tilknyttede havner, ferger, produsenter, terminaler og grenseoverganger.

I rapporten har vi lagt vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller. Transportomfanget er illustrert og tydeliggjort i veibelastningskart. 

Prosjekt: Direktefly Honningsvåg-Tromsø

År: 2018
Oppdragsgiver: 
OM Kapp
Beskrivelse: 
Vi har gjennomført en mulighetsstudie knyttet til ønske om en direkte flyforbindelse mellom Honningsvåg og Tromsø. OM Kapp ønsket muligheter og utfordringer vurdert. Vi har beskrevet nåsituasjonen, sett på erfaringer fra andre regioner og antydet kritiske suksessfaktorer. Næringslivet, reiselivet og kommunen ble trukket inn for å dokumentere behov og muligheter.

Prosjekt: Næringstansporter i Troms

År: 2017
Oppdragsgiver: 
Troms fylke
Beskrivelse: 
Troms fylkeskommune har fått utarbeidet rapport fra Transportutvikling AS med oppdatert kunnskap vedrørende nærings- og godstransporter i fylket basert på data fra 2016. Oppdateringen er gjort med basis i liknende rapport fra august 2015, basert på data fra 2014. Vesentlige endringer fra 2014 til 2016 er avdekket.

Rapporten bidrar til å klarlegge status for transportomfang som innvirker på veibruk, ferger og øvrig transportinfrastruktur. Rapporten er med på å gi Fylkeskommunen sentrale grunnlagsdata for å prioritere tiltak-, målrette ressursbruk og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det regionale næringslivet.
Analysearbeidet inngår i utredningene for regional transportplan Troms for 2018-29, samt handlingsplan for fylkesveg i Troms 2018-21. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes inn mot transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering.

Veitransportarbeidet for følgende næringer i Troms er kvantitativt vurdert: Sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, landbruk og mineraler/tungindustri. Det er også gjort tallmessige anslag for avfall, post og distribusjon av petroleumsprodukter.

Vi har utarbeidet flere veibelastningskart for utvalgte næringer. Dette gir ei god synliggjøring av transportomfanget og hvilke veistrekninger som er mest belastet i fylket, - for de enkelte næringene og næringene samlet.

Prosjekt: Næringstansporter i Finnmark

År: 2017
Oppdragsgiver: 
Finnmark fylke
Beskrivelse:
 I januar 2015 utarbeidet Transportutvikling AS rapporten «Status 2014 Nærings- og godstransporter i Finnmark». Fylkeskommunen ønsket oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket basert på 2016 tall. Målet var å vise status for næringene i 2016 og utviklingen fra 2014 til 2016.
Transportutvikling AS fikk oppdraget med å utarbeide en oppdatert og helhetlig kunnskapsoversikt basert på 2016-tall over transportomfanget og transportruter til og fra marked for:

 • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
 • Petroleum
 • Mineral
 • Landbruk og reindrift
 • Dagligvarer, post, generelt gods
 • Avfallstransporter

I rapporten la vi vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller.

Prosjekt: Flyfrakt i Nordland

År: 2016
Oppdragsgiver: 
Nordland fylke
Beskrivelse: 
Nordland fylke og fylker som grenser til Nordland, har et internasjonalt orientert næringsliv. Ikke bare gjennom eksport av fisk, metaller, petroleum og mineraler, -men også import av innsatsfaktorer, varer, deler og komponenter til industrien. Flere av disse vareslagene har behov for rask transport i form av flyfrakt. Dette skjer i dag, men i svært liten grad til/fra Nordland eller Nord-Norge.

Målsettingen for forstudien var å gi et best mulig beslutningsgrunnlag for en eventuell videreføring av utviklingsarbeidet gjennom et forprosjekt/hovedprosjekt der mer konkrete aktiviteter, strategier og tiltak defineres.

Forstudien har berørt sentrale forhold knyttet til bl.a. infrastruktur, logistikk, marked/retningsbalanse og aktører. Kritiske suksessfaktorer ble identifisert og fremdrift/aktiviteter for en eventuell videreføring av arbeidet ble foreslått. Mulighetsstudien kan konkludere både positivt og negativt.

Prosjekt: Barents Cruise Mapping

År: 2016
Oppdragsgiver: Prosjektet er delfinansiert av Kolarcticprogrammet.
Beskrivelse: Transportutvikling AS har gjennomført et forprosjekt rettet mot cruisetrafikk. Forprosjektet skulle bidra med relevant informasjon om bl.a. markedspotensial, aktører og aktørpreferanser, infrastruktur og regionale muligheter/begrensinger i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. 

Forprosjektets deltagere var Fylkesmyndighetene i Murmansk, Arkhangelsk, Troms og Finnmark, havnene i Tromsø og Vardø, samt Cruise Northern Norway & Svalbard (CNNS).

Prosjekt: Markedsutviklingsprosjekt Russland Fase I og II

År: 2015-2016
Oppdragsgiver: Prosjektene er støttet av Innovasjon Norge
Beskrivelse: Prosjektets målsetting var å bistå utvalgte norske bedrifter med å identifisere kommersielle muligheter i det russiske markedet.

Med basis i identifiserte prioriteringer gjennomførte Innovasjon Norge v/Nikolay Shavrov først en overordnet kartlegging av markedspotensialet i Russland. Deretter ble det gjennomført en dialog mellom Innovasjon Norge og Transportutvikling AS/bedriftene for å avklare detaljerte prioriteringer.
Det har vært gjennomført konkrete markedsframstøt i form av salgsturer med B2B møter, deltagelse på messer, arrangering av seminarer og andre salgsfremmende tiltak.

I fase 1 ble det fokusert på markedet i Murmansk Oblast. I prosjektets fase 2 ønsket partnerne å benytte sine erfaringer fra fase 1 og utvide markedet utover Murmansk Oblast, til andre regioner i Russland/Nord-Vest Russland, - primært Arkhangelsk Oblast.
Transportutvikling AS har ledet prosjektet.

Prosjekt: Skredsikring Singla - FV 347

År: 2016
Oppdragsgiver: Skjervøy kommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS har bidratt til å utforme dokumentasjon som kan være med på å sette fokus på skredsikring av Singla, FV347 på Arnøya i Skjervøy kommune.

Datagrunnlaget er basert på både sekundærinformasjon og primærinformasjon. I løpet av prosjektperioden ble det innhentet informasjon fra flere næringsaktører på Arnøya. Resultatet av arbeidet foreligger i form av et kortfattet dokument og en PowerPoint-presentasjon.

Prosjekt: Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark

År: 2016
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å gjeninnføre en godsrute på sjø.
I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende kombifartøy/ruter var tilstrekkelige i forhold til godstransportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike samband og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også  på hvilke eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan dekke disse utfordringene.

Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert.

Prosjekt: Verft i Nord-Norge

År:2015
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse:  I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring.

I 2013 kartla Transportutvikling AS verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge basert på 2011 tall. I 2015 fikk vi oppdraget med å oppdatere rapport på bakgrunn av data basert på 2014 tall.

Prosjekt: Passasjerbåt/turistbåt mellom Narvik, LoVe og Tysfjord 

År: 2015
Oppdragsgiver: Futurum AS og Tysfjord kommune
Beskrivelse: Det er en målsetting å utvikle en ny regional passasjerførende båtrute mellom Ofoten/Vestfjorden (Narvik – Svolvær) med korrespondanse til unike naturopplevelser i Tysfjorden. Denne ruten vil også være en viktig tilknytting til et samlet reiselivsprodukt som omfatter både naturopplevelser på fjordene og fjellet via jernbanen. Transportutvikling AS ble anmodet fra både rederier og reiselivsnæringen om å vurdere om det er mulig å starte opp en rute i sommerhalvåret.   Forprosjektet tok først og fremst sikte på å vurdere den maritime øst-vest relasjonen Narvik-Lofoten og Vesterålen, med tilknytning til Tysfjorden. Prosjektets utgangspunkt er relasjonen bane/buss-sjø og de strategiske føringer som bl.a. finnes i planverk for utvikling av reiseliv og relevant næringsliv. Forprosjektets målsetting er å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht videre fremdrift.

Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører.

Prosjekt: Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014

År: 2015
Oppdragsgiver: Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner
Beskrivelse: Transportutvikling AS har i perioden oktober 2014 til august 2015 utarbeidet godsstrømsrapporter for hvert av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Hovedfokus har vært kartlegging av godsstrømmer, samt visualisering av disse for utvalgte næringer. 
Med basis i bl.a. disse rapportene og noen nye oppdateringer, har fylkene ønsket en felles rapport og visualisering av godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge.
Veibelastning, flaskehalser, transportmiddelfordeling, utenlandskorridorer, relevante aktører, utvikling og historisk statistikk gjeldende havbruk og fiskeri er behandlet.

Prosjekt: Markedsvurdering dypvannskai/tungløftskai i Mo i Rana

År: 2015
Oppdragsgiver: Mo i Rana havn KF og Rana Utviklingsselskap
Beskrivelse:  Betydelige varestrømmer transporteres til, fra, via havn/jernbane og gjennom Mo i Rana. Mo i Rana havn har stor, variert og voksende godsmengde.  Tyngdepunktet av nordnorsk industri er lokalisert i nærheten av havneområdene. Havnen ligger i nærhet til Sverige og tilknyttet infrastruktur er i stor grad god. Vekst og utvikling skaper imidlertid nye utfordringer og Mo i Rana har ikke pr i dag gode nok dypvannskaifasiliteter. 

Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF.
Markedsvurderingen ble gjennomført for å gi et best mulig markedsmessig grunnlag i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt. 

Prosjekt: Næringstransporter i Troms 2015

År: 2015
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Beskrivelse: Troms Fylkeskommune ønsket en gjennomgang og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av næringslivet i Troms fylke. Rapporten som ble utarbeidet beskriver behov og utfordringer knyttet til tungtransport på fylkesvegnettet.

Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger innenfor fylkeskommunens ansvars og påvirkeroppgaver. Herunder oppfølging av Regional Transportplan og grunnlag for innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029. 

Prosjekt: Nærings- og godsstrømsanalyser i Nordland

År: 2015
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen
Beskrivelse: Nordland Fylkeskommune ønsket en nærings- og godsstrømsanalyse for de mest transportavhengige sektorene i fylket.

Flere næringer i Nordland har vært i endring ut i fra blant annet markedssituasjon, teknologi og ressurstilgang. Da næringene, og følgelig transportene relatert til næringene, er i stadig endring og utvikling, har Nordland Fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å kunne fatte gode beslutninger for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet og drift av ferje- og hurtigbåter. Analysen vil også være et viktig grunnlag for fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029, næringsutvikling, arealplanlegging m.m. 

Prosjekt: Status nærings- og godstransporter i Finnmark

År: 2015
Oppdragsgiver: Finnmark Fylkeskommune
Beskrivelse: Finnmark Fylkeskommune ønsket oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket. Da flere næringer, og følgelig transportene i forhold til næringene, har vært i stadig endring og utvikling, har Finnmark Fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å forvalte og sette i verk transporttiltak med bedre presisjon knyttet til drift av kollektivruter og fylkesveger, samt innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

I rapporten har det vært lagt vekt på at innhentet kunnskap skulle fremstilles pedagogisk og bli visualisert på en god måte.   

Prosjekt: Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet

År: 2014
Oppdragsgiver: Statents vegvesen
Beskrivelse:  I 2009 utarbeidet Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS Smarttrans-rapporten "Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet". 
I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen ansvar for å utarbeide en bred samfunnsanalyse av godstransport, ble Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS engasjert av Statens vegvesen for å bistå i arbeidet.
Arbeidet har bestått blant annet i å innhente og analysere opplysninger rundt forsendelser av fersk oppdrettsfisk fra slakteriene i Norge. Data gjeldende varestrømmer og volum er innhentet, transportstrømmene til oppdrettsfisk fra slakteri via transportrute innenlands, grensepassering og videre til bestemmelsesland er dokumentert. De konkrete mengdene ble sammenlignet med mengdene fra rapporten av 2009. Det var sentralt å fange opp endringer i transportmåter og transportveier fra data funnet i forrige rapport og til år 2013.

Prosjekt: Verftsindustrien i Nord-Norge

År: 2013
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring, samt flere mindre «verft» i form av små aktører, enkeltmannsforetak mv.
Det er i dag et betydelig fokus på hvilke muligheter som finnes innenfor olje- og gass segmentet i nord og hvor stor del av verdiskapning som tilføres landsdelen, -bl.a. verkstedtjenester.
Hovedmålet med prosjektarbeidet har vært å kartlegge eksisterende verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge i den hensikt å vurdere mulighetene for fremtidige aktiviteter innen bl.a. olje- og gassvirksomheten i nord. Verftsiden er vektlagt i prosjektet.

Prosjekt: Muligheter for import av biomasse via Murmansk Oblast

År: 2011
Oppdragsgiver: Seaworks AS
Beskrivelse: Nord-Norge finnes det i dag flere igangsatte og mulige prosjekter der en ønsker/kan benytte biomasse til energiformål.
Målsettingen med denne forstudien har vært å avklare sentrale forutsetninger for å kunne sikre stabile, økonomisk fornuftige produkter til riktig kvalitet via en havn i Murmansk Oblast,- først og fremst for levering til det norske markedet i henhold til spesifikasjoner og krav.
En vurdering av det nordnorske markedet for produkter innenfor kategorien biomasse til energi eridentifisert og ressurstilgangen på råvarer fra Nord Vest Russland vurdert.
Vurdering av logistikkløsninger, både inngående og utgående til/fra Murmansk er et sentralt tema.

Prosjekt: Godsstrømsanalyse

År: 2011
Oppdragsgiver: Helgeland Regionråd
Beskrivelse: Helgeland Regionråd ønsket å få kartlagt, systematisert og analysert data som beskriver godsstrømmene til, fra og innenfor regionens interesseområde. Interesseområdet er definert som hele Helgeland med fokus på aksen Midt Helgeland. I prosjektet er det foretatt en beskrivelse av den befolkning, det næringsliv, de transportløsninger, muligheter og utfordringer som eksisterer i dag. Det er lagt vekt på å få frem data fra de tyngste godsaktører i regionen. Her er typer gods, mengde, frekvens, transportform osv viktige størrelser.

Prosjekt: Mulighetsstudie jernbane Helgeland

År: 2011
Oppdragsgiver: Vefsn Kommune
Beskrivelse: Det er gjennomført flere mulighetsanalyser og studier knyttet til mulige øst-vest jernbaneforbindelser i Nord-Norge, der samtlige medfører bygging av ny infrastruktur. Ingen slike nye forbindelser er lansert i Nordland eller på Helgeland.
Prosjektet er en mindre mulighetsstudie, og skaper noen visjoner og avklarer muligheter/utfordringer og kritiske suksessfaktorer i forhold til en jernbaneforbindelse fra Helgeland og inn i Nord-Sverige.

Prosjekt: Avfallslogistikk i Nord-Norge

År: 2010
Oppdragsgiver: Høgskolen i Narvik
Beskrivelse: Høgskolen i Narvik har igangsatt et FoU-prosjekt som har som formål å kartlegge eksisterende materialstrømmer for avfall i Nord-Norge. Herunder inngår å finne svar på spørsmål som: Hvor store mengder avfall genereres i Nord-Norge? Hva er forholdet mellom eventuell videreforedling i Nord-Norge og eksport ut av landsdelen? Hvilke transportmåter og transportmønstre eksisterer?

Prosjekt: Forbedret økonomi og miljøstandard for renovasjonstransporter på Nordkalotten

År: 2009
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) og Tekniska Verken AB i Kiruna (TVAB)
Beskrivelse: Dette er et prosjekt der EU, gjennom programmet Interreg IV A  Nord, har vært med som medfinansiør.

Prosjektets sentrale målsettinger har vært å forbedre økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge.

En har sett på mulighetene for å utvikle knutepunktsfunksjoner (HUB) i Kiruna ,- tilknyttet tilsvarende funksjoner i Narvik.

Konkrete mål i prosjektet har vært å bidra til bedret økonomisk resultat for bedriftene, mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og lavere eksterne kostnader for samfunnet.

Prosjekt: Sjøbasert containertransport i Nord-Norge

År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er et forstudie der en skal avklare vesentlige praktiske forhold for eventuelt videre utviklingsarbeid for sjøbasert containertransport i Nord-Norge. Her vil en vurdere strekningen Narvik-Tromsø, vurdert i et integrert seilingsopplegg med M/S Tege mellom Bodø-Alta-Bodø med mellomliggende havner. Det legges vekt på å avklare markedsmessige forutsetninger, utfordringer og muligheter, samt at det skisseres et logistikkmessig driftskonsept og fartøysanbefalinger.
Målsettingen er å avklare om et nytt driftskonsept med båt er økonomisk og miljømessig forsvarlig.

Prosjekt: Smarttrans

År: 2009
Oppdragsgiver: Handelshøgskolen i Bodø
Beskrivelse: I prosjektarbeidet er det gitt en beskrivelse av og analyse av flaskehalser for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige intermodale transportkjeder for fersk fisk mellom Norge og kontinentet.

Prosjekt: Fraktkostnadene for fiskemottakene i området Tysfjord til Vega

År: 2009
Oppdragsgiver: Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Brødrene JTB Olsen AS, Modolv Sjøset Fisk AS, Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Njord Seafood AS og Nordland Fylkeskommune.
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som tar for seg de sjøverts fraktkostnadene som fiskemottakene i området Tysfjord til Vega har. Bakgrunnen for denne rapporten var at det ble foretatt endringer i fraktberegningsvekten, noe som resulterte i betydelig fraktøkning for fiskemottakene. Rapporten beskriver også utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i nevnte område. I tillegg drøftes mottaksstasjonenes støtteordninger.

Prosjekt: Godsstrømmer på Helgeland

År: 2008
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: I prosjektet legges det frem en rapport med et overordnet datamateriale som beskriver godsstrømmene på Helgeland, både når det gjelder vei, sjø og bane.

Rapporten inngår som en del av Nordland Fylkeskommunes arbeid i forbindelse med NTP 2010 – 2019.

Prosjekt: UIC Visions 2025-Railways of Latin America

År: 2008
Oppdragsgiver: The International Union of Railways (UIC)
Beskrivelse: Målet for studien er å indikere scenarier for jernbanetransporten i Latin Amerika frem mot år 2025. Alle relevante land i Latin Amerika med jernbanenett er inkludert. Dokumentet vil benyttes i UIC`s videre strategier.

Prosjekt: Bistand ved anbud på fergesambandet Drag-Kjøpsvik

År: 2007
Oppdragsgiver: Hurtigruten ASA Ferge & Hurtigbåt
Beskrivelse: Transportutvikling As har i forbindelse med konkurranseutsetting av fergesambandet Drag-Kjøpsvik, utarbeidet en overordnet vurdering av hva som kan påvirke trafikk- og inntektsgrunnlaget for sambandet i kommende ti-årsperiode.

Prosjekt: Senjafergene

År: 2007
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet
Beskrivelse: Transportutvikling As har foretatt en utredning av to fergesamband til Senja, - Malangsforbindelsen og Andøyforbindelsen. Blant annet er fergekaier, fergeløsninger, takster og overordnet marked vurdert. Ut fra disse data er det gjort vurderinger av behovet for offentlig medfinansiering.

Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Middle-East

År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Midtøsten frem mot år 2025. Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av jernbanen i Midtøsten. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Midtøsten er inkludert.

Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Africa

År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Afrika frem mot år 2025.Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av den afrikanske jernbanen. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Afrika er inkludert.

Prosjekt: Havbruksnæringens transportbehov, strukturelle endringer i Nordland

År: 2007
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Prosjektet er et samarbeid mellom Transportutvikling As og Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi ( SIB ). Prosjektrapporten beskriver transport- og logistikk knyttet til oppdrettsnæringen i Nordland Fylke. Strukturelle endringer i næringen med spesielt fokus på slakteristrukturen vurderes.

Prosjekt: East-West transports - Northern Alternative (N.E.W.)

År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.