Havner og terminaler

Prosjekt: Kapasitetsvurdering Rana Industriterminal

År: 2020
Oppdragsgiver: 
Mo Industripark
Beskrivelse: Havnekapasitet er et sammensatt og komplisert konsept som ikke bare handler om hvor mye man kan «pine gjennom systemet», men også hvilket servicenivå man skal legge seg på i forhold til sine kunder og samarbeidspartnere.
Kapasiteten påvirkes av mange faktorer. Farledsbegrensninger, tilgjengelig kaiplass, dybde ved kai, utstyr, produkter som håndteres, organisering, landtilknytning og areal er viktige forhold.
Mo Industripark ønsket en kvantitativ/kvalitativ kapasitetsvurdering av dagens kaianlegg ved Rana Industriterminal (RIT), og en vurdering av kapasitetsgrensene ved alternative utviklingsretninger:

 1.  Kapasitet ved dagens situasjon
 2. Påvirkes kapasiteten av integrasjon mellom havneavsnitt
 3. Kapasitetsendring ved ny dypvannskai

 Det ble i utgangspunktet gjort en kapasitetsvurdering for dagens aktivitet ved RIT, basert på de elementer som påvirker havnens kapasitet.  Deretter sammenlignet/kvalitetssikret vi dette resultatet ved to alternative metoder:

 1. RITs kapasitet basert på kun tilgjengelig kaiplass/dybde
 2. RITs kapasitet basert på erfaringer fra en referansehavn (bench marking) der vi kjenner kapasiteten og som har fellestrekk med RIT

Rapporten kommenterer også en mulig utvikling på etterspørselssiden (RITs marked) og hvordan mulige endringer av tilknyttet infrastruktur, drift, utstyr mv. kan influere på de beslutninger RITs eiere tar.

Prosjekt: Kapasitetsvurdering Bergneset havn

År: 2020
Oppdragsgiver: 
Balsfjord kommune
Beskrivelse: I forbindelse med planlegging av utvidelse av Bergneset havn ble Transportutvikling engasjert for å foreta kartlegging av dagens kapasitetsutnyttelse og fremtidig bruk av Bergneset Havn.

Flere bedrifter er etablert på Bergneset og i nærområdet, - og har vært delaktig i vurderingen av havnen. Havnesamarbeidets partnere bestod av Målselv kommune,Cargill EWOS – Balsfjord, Bergneset Pukk & Grus, BEWISynbra, Felleskjøpet Agri SA avd. Bergneset, Fiskå Mølle avd. Balsfjord, Macks Ølbryggeri, Senja Avfall Metall, Element Nord, ST1 Bergneset Tankanlegg (Forsvaret), Perpetuum Circuli og Senja Avfall IKS.

Vi har vurdert aktiviteten til de etablerte bedriftene på Bergneset og nærområdet, samt sett på framtidige planer mht. utvidelse av fabrikker og produksjon. Vi har også sett på framtidige muligheter for å oppnå mer gods over havnen gjennom en vurdering av godsstrømmer i og nær Bergneset havn.

Kartleggingen av dagens kapasitetsutnyttelse og fremtidig bruk av Bergneset Havn er basert på statistikk fra Bergneset Havn, SSB, markedsdata utarbeidet av Transportutvikling AS for fylkeskommunene og primærinformasjon fra brukerne av kaien.

Prosjekt: Prosessledelse og faglig bistand - på vei mot IKS

År: 2020
Oppdragsgiver: 
Nord-Troms regionråd
Beskrivelse: Nord-Troms regionråd ønsket ei vurdering av interkommunalt samarbeid for havnene i Nord-Troms.
Transportutvikling har ledet prosessen og ytt faglig bistand. Vi har bidratt med:

 • Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner
 • Å utforme beslutningsgrunnlag for IKS
 • Å styrke faglig kunnskap
 • Synliggjøring av kaianleggene, - oppdatering/forbedring av informasjonsbrosjyre med oversikt over og spesifikasjoner av kommunale kaianlegg

Vi har sett på mulighetene for felles modeller/hjelpemidler knyttet til forvaltningsoppgaver og saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. 
Prosjektet er økonomisk støttet av Kystverket.

Prosjekt: Potensialet for et intermodalt knutepunkt i Bodø

År: 2020
Oppdragsgiver: 
Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS)
Beskrivelse: Prosjektet ”Ny by – Ny flyplass” i Bodø åpner for å samle vei, bane, havn og flyplass på samme område. Hovedlinjene i Ny By-prosjektet i Bodø bestemmes nå. Dette er planarbeid i et 50-100 års perspektiv.
Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) ønsket en uavhengig vurdering av potensialet som kan ligge i et intermodalt logistikknutepunkt på Langstranda i Bodø, der man ser utviklingen av fremtidig næringsliv og godshåndtering i sammenheng.

Målet er å etablere et effektivt og godt integrert intermodalt knutepunkt som kobler transportformene vei, bane, sjø og luft. En rapport, der potensialet kvantifiseres, er utarbeidet av Transportutvikling AS.

Prosjekt: Havneinformasjon Nord-Norgelinjen

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Bodø Havn
Beskrivelse: Bodø Havn har i samarbeid med Tromsø Havn og Lødingen Havn jobbet med å identifisere grunnlaget for en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø. Formålet har vært å avdekke potensialet for en slik godsrute, samt konkretisere hvilke krav og eventuelle forutsetninger markedet setter til et slikt transportprodukt. Den aktuelle godskorridoren vil være en intermodal transportkjede mellom Oslo og Tromsø som kombinerer tog (Alnabru – Bodø) og båt (Bodø – Tromsø).
Transportutvikling As fikk oppdraget med bl.a. å kartlegge i hvor stor grad havnene i Bodø, Tromsø, Lødingen, Harstad, Skrova, Sortland, Svolvær, Stokmarknes og Finnsnes  kunne legge til rette for effektiv håndtering av last med en «Nord-Norgelinje», og for det gods som lastes/losses i den aktuelle havnen.
I vårt arbeide har vi

 • beskrevet og avklart nødvendige havneforutsetninger for den operative delen av sjøruten
 • foreslått konkrete tiltak for hvordan havnene kan samarbeide for å sikre en best mulig drift av ruten

Prosjekt: Mer gods på sjø i Nord-Troms

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Nord-Troms Regionråd
Beskrivelse: Hovedmålsettingen i prosjektet var å bidra til å overføre mer gods til sjø. Konkret innebar dette følgende definerte prosjektmål:

 • Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen
 • Gjennomføre en godsstrømsundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget
 • Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene
 • Styrke kommunenenes faglige kunnskap om havn og sjøtransport
 • Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles systemer og andre ressurser.

Transportutvikling ledet arbeidet.

Prosjekt: Havnesamarbeid i Balsfjord

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Balsfjord kommune
Beskrivelse: Balsfjord kommune igangsatte et prosjekt for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Målselv kommune og lokalt næringsliv med følgende bedrifter var også partnere i prosjektet: 

•        EWOS Balsfjord
•        Bergneset Pukk & Grus
•        BEWI Polar
•        Felleskjøpet Balsfjord
•        Fiskå Mølle avd. Balsfjord
•        Mack Bryggeri
•        Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Balsfjord (Senja Avfall)
•        Element Nor
•        Shell Bergneset Tankanlegg

Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og kommunen har tilknytning til havet.På Bergneset ligger kommunens sentralhavn. I regionen produseres det store volum rå-/ og ferdigvarer som transporteres inn/ut med bil eller båt.
Kommunene ønsket å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.
Tiltak som kommunene kunne bidra med for å styrke sjøtransporten og bidra til vekst og utvikling i regionen ble identifisert.
Transportutvikling ledet arbeidet.

Prosjekt: Utredning - kaianlegg i Altafjorden og Rognsundet

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: I forbindelse med omlegging av rutestrukturen, samt fornyelse av infrastruktur ønsket fylkeskommunen hjelp i utredningsarbeidet knyttet til kaiforholdene i ytre deler av Altafjorden.
Dette gjaldt følgende lokasjoner:

 • Storekorsnes trafikknutepunkt
 • Bia anløpskai
 • Nordmannsnes anløpskai
 • Pollen anløpskai

 Med utgangspunkt i dagens situasjon og Oppdragsgivers ønske om å innfase kaier som er tilpasset rutenes hurtigbåter, tilpasset kravene om universell utforming, hensyn til dagens forutsetninger for kollektivtrafikk og miljømessig drift, foretok Transportutvikling AS ei vurdering og utarbeidet en utredning for hver enkelt lokasjon.
Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med Boreal Maritim AS. 

Prosjekt: Utredning av ny hurtigbåtterminal i Bodø

År: 2019
Oppdragsgiver: 
Bodø Havn
Beskrivelse: Bodø er navet for store deler av fylkets hurtigbåter, både lokale ruter og regionale ruter. Årlig betjenes rundt 360.000 passasjerer i Bodø, samt gods.
Logistikken knyttet til hurtigbåtene omfatter passasjerer, mindre godsmengder/pallegods og tilførsel av drivstoff og service. I dag er ikke landfunksjonene for disse 3 hovedaktivitetene samlokalisert.

Denne situasjonen, med ulike lokasjoner for passasjerhåndtering, godshåndtering og bunkring er ikke optimal. Ideelt burde det vært mulig med en form for one-stop shop løsning.
Transportutvikling har sett på mulige løsninger for å etablere ny hurtigbåtterminal, hvor man kan ivareta alle operasjonene: liggekai, passasjerer, godshåndtering og fylling av drivstoff.
Vi har vurdert både eksisterende plassering og andre aktuelle lokasjoner mht. blant annet nautiske forhold, sikkerhetssone, landareal og terminalbygg.

Forslag og skisse til ny kai ble presentert Oppdragsgiver.

Prosjekt: Prosessledelse og bistand - Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen

År: 2017
Oppdragsgiver: 
Hadsel havn, sammen med Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen
Beskrivelse:Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, tok initiativ til et prosjekt der hovedformålet var å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet var Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.


Prosjekt: 
Prosessledelse og faglig bistand-utredning av transportkonsept

År: 2017 
Oppdragsgiver: Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn
Beskrivelse:Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn ønsker å legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge. Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen».

Prosjektarbeidet, som har vært ledet av Transportutvikling AS, har vært praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold. Vi har bla. sett på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre er det gjort en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm.  
Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. er beskrevet/beregnt, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.

Prosjekt: Havner i Barentsregionen - et samarbeid over grensene

År: 2017
Oppdragsgiver: Kolarctic Norge
Beskrivelse: Transportutvikling ble tildelt forprosjektmidler for prosjektet «Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene».

I løpet av forprosjektet var målsettingen å etablere et samarbeidsnettverk av små og mellomstore havner og kystkommuner. Vi  foretok en foreløpig vurdering av mulighetene for å utvikle havnene, møte nye utfordringer og behov gjennom samarbeid, utveksling av kompetanse og erfaring, opplæring, felles markedsføring, samt vurdering av mulighetene for å øke transport av passasjerer og gods mellom de regionale havnene.

Prosjekt: Truck-stop i Narvik

År: 2016
Oppdragsgiver: 
Futurum AS
Beskrivelse: 
Narvik trafikkeres av et betydelig antall tunge kjøretøy, både som følge av jernbanens terminalaktivitet og at E6 går gjennom byen. I tillegg tilknyttes E10 veinettet like nord for Narvik. Det forventes økt trafikk i fremtiden.Narvik har ingen fungerende truck-stop eller døgnhvileplass for sjåfører. Tunge kjøretøy er henvist til å parkere der de måtte finne plass, og det finnes ikke et organisert servicetilbud for kjøretøy og sjåfører.Det har i mange år vært snakk om en etablering av truck-stop i Narvik kommune. Vi har utredet muligheten for om et område like ved Fagernesterminalen i tilknytning til Scanias tomt ved Beisfjordbrua kan benyttes til truck-stop.

Prosjekt: Havnesamarbeid i Salten

År: 2016
Oppdragsgiver: Bodø Havn KF sammen med Fauske kommune, Gildeskål kommune og Meløy kommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS har bidratt som prosessleder og med faglig bistand i en utredning der en ønsket å få vurdert muligheter for havnesamarbeid mellom kommuner i Saltenregionen, samt Værøy og Røst. 

Hovedmålet med prosjektet var å gi et best mulig grunnlag for hver av de deltagende kommunene til å kunne vurdere forskjellige former for samarbeid. En bakgrunnsrapport som bl.a. beskrev dagens situasjon, synliggjorde mulige samarbeidsformer, fremdrift mm. ble utarbeidet.

Prosjekt: Markedsvurdering dypvannskai/tungløftskai i Mo i Rana 

År: 2015 
Oppdragsgiver: Mo i Rana havn KF og Rana Utviklingsselskap 
Beskrivelse:  Betydelige varestrømmer transporteres til, fra, via havn/jernbane og gjennom Mo i Rana. Mo i Rana havn har stor, variert og voksende godsmengde.  Tyngdepunktet av nordnorsk industri er lokalisert i nærheten av havneområdene. Havnen ligger i nærhet til Sverige og tilknyttet infrastruktur er i stor grad god. Vekst og utvikling skaper imidlertid nye utfordringer og Mo i Rana har ikke pr i dag gode nok dypvannskaifasiliteter. 

Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF. Markedsvurderingen ble gjennomført for å gi et best mulig markedsmessig grunnlag i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt.

Prosjekt: "Prosjektledelse Kjøpsvikvågen-Bølgedemping"

År: 2015
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Tysfjord kommune har i lang tid sett på mulighetene for utvikling av havne- og kaiområdet i Kjøpsvikvågen.Havnefasilitetene i Kjøpsvikvågen har hatt svært dårlig avskjerming i forhold til vær og vind, slik at de maritime-/ havnemessige forhold for kommersiell sjøtransport, fiskefartøy etc ikke har vært tilfredsstillende. Det samme gjelder for flåten av rekreasjonsfartøy. 
Transportutvikling AS har ledet prosjektet der målsettingen har vært å forbedre og sikre Kjøpsvikvågen ved utlegging av egnede bølgedempere. Bølgedempere er nå lagt ut.

Prosjekt: «Strategiplan og utviklingsplan for Mosjøen Havn KF»

År: 2014
Oppdragsgiver:  Mosjøen Havn KF
Beskrivelse: 
Transportutvikling AS har bistått Mosjøen Havn KF i arbeidet med å utvikle en strategi- og utviklingsplan for havnen.
I nært samarbeid med Mosjøen Havn KF har Transportutvikling AS bidratt til å utarbeide en overordnet strategiplan, herunder planlagt og gjennomført et strategiseminar.
Videre er en utviklingsplan som konkretiserer de strategiske føringene i strategiplanen, utarbeidet.
Egnet presentasjonsmateriell i form av en PowerPoint-presentasjon som viser Mosjøen Havn KS` strategier og utviklingsmuligheter er produsert som en del av oppdraget. 

Prosjekt: «Containerbåt over Narvik Havn»

År: 2014
Oppdragsgiver:  
Narvik Havn KF
Beskrivelse: 
Narvik Havn KF har en ambisjon om å utvikle en regional containerførende rute over Narvik  havn i tilknytning til jernbaneterminalen. Narvik Havn KF  engasjerte Transportutvikling AS i et forprosjekt. Forprosjektets målsetting var å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht. videre fremdrift. Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører. Prosjektets intermodale utgangspunkt er relasjonen bane-sjø og de strategiske føringer som bla finnes i nåværende nasjonale nærskipsstrategier.

Prosjekt: «Mosjøen Havn/Holandsvika-utviklingsstrategi»

År: 2013
Oppdragsgiver:  
Mosjøen Havn KF
Beskrivelse:
 Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF har i lengre tid arbeidet med utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn.Transportutvikling AS ble leid inn for å holde et miniseminar der fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for Holandsvika var tema. En så på og vurderte forskjellige muligheter for bruk av området. Både muligheter og utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble gjennomgått.Et notat/kort rapport med mulige retninger for en videre prosess ble sendt ut i forkant av seminaret. Denne ble revidert etter seminaret, - supplert med innspill fra møtet.

Prosjekt: Utvikling av Kjøpsvikvågen

År: 2012
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Tysfjord kommune ønsket en vurdering av mulighetene for videreutvikling av havne- og kaiområdet i Kjøpsvikvågen. Kjøpsvikvågen er tilknyttet fergeleiet i Kjøpsvik, som er et av Nordlands fire stamnettsamband; Drag – Kjøpsvik. I vågen finnes også anløpsfasiliteter for lokalbåter, småbåthavn, handel, industriområder mv. Gjennom prosjektet er sentrale forutsetninger for skjerming og utvikling av Kjøpsvikvågen avklart. Det er gitt konkrete anbefalinger med hensyn til mulige tiltak, finansiering og gjennomføring/fremdrift.

Prosjekt: Et Nord Atlantisk havneforum - NorthPorts

År: 2011
Oppdragsgiver: Landsdelsutvalget (LU)
Beskrivelse: I forstudien har vi sondert interessen for å etablere et havneforum  for NORA-havner i Nord-Atlanteren.
Aktuelle havner i området er kontaktet for å få klargjort holdningene til et slikt havneforum.

Prosjekt: «Vurderinger av anlegg og arealbruk ved Bodø Havn»

År: 2011
Oppdragsgiver: Bodø Havn KF
Beskrivelse: Transportutvikling AS har foretatt vurdering av flerbruksanlegg og arealbruk til lands og til vanns for gods og containertrafikk i Bodø´s indre havn.I tillegg har vi vurdert fordeler og ulemper vedrørende en eventuell flytting av bølgedemper i Bodø Havn.

Prosjekt: Terminal Information Booklet (ISGOTT)

År: 2010
Oppdragsgiver: Statoil Norge AS
Beskrivelse: Det er utarbeidet informasjonshefter/dokumenter på engelsk for 11 kystanlegg tilhørende Statoil Norge AS.
Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhet, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.
Dokumentene inneholder generell informasjon og sikkerhetsbestemmelser for skip som benytter kystanleggets fasiliteter.

Prosjekt: North Atlantic container service

År: 2010
Oppdragsgiver: NORA, Mosjøen Havn, Mosjøen Industriterminal, Den Islandske Maritime Administrasjon og Västerbotten Län
Beskrivelse: Ambisjonene med dette prosjektet var å forberede vilkårene for en ny containerbasert sjø rute i Nord Atlanteren.
Det nye konseptet baserer seg på eksisterende båtruter som er modifiseres og tilpasset hverandre. Hovedruta har som formål å operere mellom hub strukturer i Norge, på Island og Nord Amerika.
Andre terminaler og ruter ( Sverige, Færøyene og Grønland) ble forbundet med hovedruta, med en fremtidig ambisjon om å kunne markedsføre et Nord Atlantisk transportnettverk.

Prosjekt: Båtpakke Salten - fase II

År: 2010
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å foreta en utredning som munnet ut i konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen av BAS-regionene i Salten. Spesielt omfatter dette øysamfunnene rundt Meløy, Gildeskål, Bodø og Steigen.
En vurdering av bl.a. terminalforhold, fartøytyper og takstsystemer i de aktuelle områdene er også gjennomført.

Prosjekt: Omlasting i Nord med fokus på tørrbulk

År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er en mulighetsvurdering rettet mot maritime omlastinger i nordområdene. Prosjektet skal frembringe faglig og relevant informasjon om muligheter for omlasting av tørrbulk, herunder fysiske ,operasjonelle/logistikkmessige og økonomiske utfordringer.
Det er gitt en statusbeskrivelse av den eksisterende situasjon, konkrete case er berørt, og vi har sett på de økonomiske forutsetninger for å gjennomføre tørrbulkomlasting.

Prosjekt: Truck-Stop Bjerkvik

År: 2009
Oppdragsgiver: Futurum AS
Beskrivelse: Det er en betydelig tungtransport som i dag passerer på E6 og E10 gjennom Bjerkvik, eller benytter Bjerkvik som en ”uformell” Truck-Stop”, dvs. at kjøretøyene parkeres der det måtte være ledig parkeringsplass.
Prosjektet er en forstudie der en bl.a. identifiserer alternative lokaliseringer for en Truck-Stop i Bjerkvik, for å få denne type trafikk/parkering inn i ordnede former og gi vogntogsjåførene et bedre tilbud.

Prosjekt: Strategisk Transportplan Ofoten Fase 1- Knutepunktutvikling Narvik

År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Narvik Næringsforum BA
Beskrivelse: Dette planarbeidet er rettet  mot godsknutefunksjonene for Ofoten i Narvik, som en del av en samlet plan for hele Ofotenregionen.Det skal utarbeides en overordnet/strategisk plan for å utvikle mulighetene og samordne behovene innenfor distribusjon og transitt. Dette skal sees i sammenheng med annen trafikk som malm, LNG, person m.v., og en skal ta hensyn til nasjonale og internasjonale føringer om en bærekraftig utvikling(miljø).I prosjektet kartlegges dagens transportstrømmer og potensielle transportstrømmer. Det fokuseres på distribusjons- og transittfunksjoner,- og de utfordringer som vil oppstå  knyttet til kapasitet og logistikk.

Prosjekt: The Eurasian Land Bridge

År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: UIC ( International Union of Railways )
Beskrivelse: Prosjektet går ut på å gi råd i forhold til hvordan store godsmengder best kan fraktes via jernbane mellom Kina og Europa. 2-4 større innlandsterminaler i Europa vurderes i forhold til kapasitet når det gjelder trafikk og godsmengder. Samme vurdering gjøres i forhold til noen utvalgte innlandsterminaler i Kina. Ei vurdering om og evt. hvor helt nye terminaler skal bygges ligger også i mandatet.