FoU

09.01.201913:17 Viktor Håkonsen
Prosjekt: Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

År: 2018-2019
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Beskrivelse: Trøndelag fylkeskommune signerte kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skulle jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal ledet ett av konsortiene. 
Målsettingen var at man sommeren 2019 skulle kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det ble utviklet konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der en også skulle utarbeide konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det ble foretatt økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
For å bla. kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Og batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.

Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten mellom Trondheim og Kristiansund. Konsortiet mener rutetidene kan være omtrent som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.
– Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier. Men like viktig er det at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt.
Dette vil gi en lengre levetid, - og på sikt bedre økonomi.

Konsortiet der Transportutvikling AS var med, besto av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Prosjekt: Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet

År: 2014
Oppdragsgiver: Statents vegvesen
Beskrivelse:  I 2009 utarbeidet Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS Smarttrans-rapporten "Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet". 
I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen ansvar for å utarbeide en bred samfunnsanalyse av godstransport, ble Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS engasjert av Statens vegvesen for å bistå i arbeidet.
Arbeidet har bestått blant annet i å innhente og analysere opplysninger rundt forsendelser av fersk oppdrettsfisk fra slakteriene i Norge. Data gjeldende varestrømmer og volum er innhentet, transportstrømmene til oppdrettsfisk fra slakteri via transportrute innenlands, grensepassering og videre til bestemmelsesland er dokumentert. De konkrete mengdene ble sammenlignet med mengdene fra rapporten av 2009. Det var sentralt å fange opp endringer i transportmåter og transportveier fra data funnet i forrige rapport og til år 2013.

Prosjekt: Verftsindustrien i Nord-Norge

År: 2013 
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord 
Beskrivelse: I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring, samt flere mindre «verft» i form av små aktører, enkeltmannsforetak mv. Det er i dag et betydelig fokus på hvilke muligheter som finnes innenfor olje- og gass segmentet i nord og hvor stor del av verdiskapning som tilføres landsdelen, -bl.a. verkstedtjenester. Hovedmålet med prosjektarbeidet har vært å kartlegge eksisterende verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge i den hensikt å vurdere mulighetene for fremtidige aktiviteter innen bl.a. olje- og gassvirksomheten i nord. Verftsiden er vektlagt i prosjektet.

Prosjekt: Infrastruktur i Nord-Norge

År: 2013
Oppdragsgiver: Nærings- og Handelsdepartementet
Beskrivelse: Rapporten som er utarbeidet i prosjektet inngår i arbeidet med «kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord», der formålet er å innhente kunnskap om direkte og indirekte virkninger av økt satsing på økonomisk verdiskaping i næringer som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter i Nord-Norge. Kunnskapen som samles inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Kunnskapsinnhentingen dekker næringene fiskeri, havbruk og nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi, mineralnæringen samt annen industri og næringsvirksomhet. Prosjektet er utført av Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning og Transportutvikling AS.

Prosjekt: Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet (Smarttrans-prosjekt)

År: 2009 
Oppdragsgiver: Handelshøgskolen i Bodø 
Beskrivelse: I prosjektarbeidet er det gitt en beskrivelse av og analyse av flaskehalser for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige intermodale transportkjeder for fersk fisk mellom Norge og kontinentet.