FoU

Prosjekt: Fremtidens hurtigbåt, fase 2

År: 2022-2023
Oppdragsgivere: Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
Beskrivelse: Prosjektets fase 1 ble avsluttet i mars 2022 der seks Konsortier deltok. Den 13. april 2022 ble fire konsepter valgt ut til å gå videre til fase 2, basert på definerte kriterier for energieffektivitet, kvalitet og risiko.

Transportutvikling AS er prosjektleder for et av de fire Konsortiene som ble valgt til å gå videre til fase 2 (april 2022-februar 2023). Konsortium Transportutvikling består av bedriftene Transportutvikling AS, Siv. Ingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank AS, Helseth AS og Mundal båt AS.

Målet med Fase 2 er å få verifisert designet av fremtidens hurtigbåt. Dette innebærer mer detaljert og konkret arbeid med designet enn det som var tilfellet i fase 1.  I fase 2 bygges det også en fire meter lang modell av et foilassistert fartøy som skal testes i tank og utendørs.

Prosjekt: Næringslivsmentor

År: 2021-2022
Oppdragsgivere: UiT, ArcLog
Beskrivelse: Stig Nerdal, daglig leder i Transportutvikling, har inntil 31.12.2022 vært engasjert i en deltidsstilling som næringslivsmentor ved UITs senter for arktiske logistikkoperasjoner, ArcLog. Senteret sorterer under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Institutt for industriell teknologi ved UIT i Narvik.

ArcLog er nystartet, og ambisjonen er å utvikle et ledende senter for sikker og bærekraftige logistikkoperasjoner og industriell produksjon i nord: ArcLog skal være en kompetansehub for akademia, forskningsinstitusjoner og relevante kommersielle partnere. Det skal drives målrettet forskning og utdanning for økt kompetanse og konkurransekraft, med hovedfokus på logistikk, forsyningskjeder, produksjon og automasjon.

Prosjekt: Fremtidens hurtigbåt, fase 1

År: 2021-2022
Oppdragsgivere: Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner
Beskrivelse: Seks nasjonale leverandører/konsortier ble valgt til å delta i fase 1 i et utviklingsprosjekt for fremtidens hurtigbåt. Ett av disse var Konsortium Transportutvikling.

Prosjektets målsetting var å legge til rette for utvikling og design av fremtidens hurtigbåt slik at oppdragsgivere, i etterfølgende kommersielle anskaffelser, kan etterspørre bygging og evt. drift av mer energieffektive fartøy. Fremtidens hurtigbåt skal ha høy fart, være energieffektiv og ha null klimagassutslipp.

Prosjekt: Batteribytteterminal

År: 2021
Delfinansiør: Forskningsrådet
Beskrivelse: Det er en nasjonal ambisjon å etablere bærekraftige nullutslippsløsninger for flere transportformer, herunder maritim drift og hurtigbåter. Hurtigbåter har et høyt energibehov. Vanlige ruteopplegg har høy frekvens, og en opererer ofte over relativt lange strekninger. Dette fører til korte ladetider og begrensinger i forhold til bruk av miljøvennlig batteridrift.

Ved å erstatte lading under drift med raske bytter av batterier, kan man opprettholde den ønskede transportstandard samtidig som bærekraftmål oppfylles.  Raske, effektive og sikre bytter av batterier ved at fulladede batterier fra land erstatter batterier med lite restenergi ombord, vil føre til at ruter basert på batteridrift kan operere med høy frekvens og kort liggetid, - og følgelig høy transportstandard og miljøvennlig fremdrift.

For å kunne gjennomføre en slik operasjon må det utvikles en flytende batteribytteterminal.

I samarbeid med flere miljøer fra UiT campus Narvik, Stadt Towing Tank AS og Siv.ing. Ola Lilloe Olsen har Transportutvikling avsluttet et forprosjekt med tittel «Batteribytteterminal».

Vi ønsker å gå videre med prosjektet og søker på et hovedprosjekt. Hovedprosjektet tar sikte på å forberede hele batteribyttekonseptet (bl.a. frakt/utbytting og tilkopling av batterier), ved å utvikle og teste en fysisk modell/prototyp i modellskala for en terminal, -herunder krav til fartøy, energitilgang og annen landbasert infrastruktur.

Vår visjon er å lage et sikkert/trygt og effektivt system som kan benyttes i mange lange hurtigbåtruter nasjonalt og globalt. Det vil kunne bidra positivt økonomisk for leverandørindustrien, transportselskapene og det offentlige / innkjøper av tjenestene. De spesialdesignede flytende terminalene frigjør verdifullt landareal som kan benyttes til parkering av kollektivtrafikk osv. Terminalene kan også ha en egen passasjerterminal / venterom.

Batteribyttene må skje raskt/effektivt og på en måte som sikrer trygge og sikre løsninger for brukere og omgivelser.

Prosjekt: Smart dashboard Narvikterminalen

År: 2021
Oppdragsgiver: Narvik havn
Beskrivelse: Bedre tilgang på relevante data og bedre utnyttelse av disse blir i større og større grad identifisert som viktig for økt verdiskaping i næringslivet, flere nye arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor.

God informasjonstilgang, via datadeling, er også relevant for transportnæringen, - som har stor betydning for verdiskapingen i Norge og Nord-Norge. Prosjektets fokus har vært rettet mot transportnæringen, og logistikken tilknyttet Narvikterminalen.

I prosjektet er det foretatt en behovsavklaring basert på intervjuer med relevante transportaktører og andre, samt sett på hvilken informasjon som er tilgjengelig i dag. Det ble deretter gjennomført en vurdering av behov, organisering og mulige informasjonskilder og teknologier.

Det er ikke avdekket entydige behov fra de intervjuede bedriftene, om at et nyutviklet regionalt dashbord vil gi ny og unik informasjon.

Prosjektgruppen vurderer det som hensiktsmessig å gå videre med arbeidet, men da innenfor rammen av et større hovedprosjekt rettet mot bærekraftige multimodale løsninger i knutepunktet Narvik.

Prosjekt: Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

År: 2018-2019
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune
Beskrivelse: Trøndelag fylkeskommune signerte kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skulle jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal ledet ett av konsortiene. 
Målsettingen var at man sommeren 2019 skulle kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det ble utviklet konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der en også skulle utarbeide konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det ble foretatt økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
For å bla. kunne holde stramme rutetider, foreslår konsortiet batteribytte som en del av løsningen. Og batteriene byttes samtidig som passasjerer går av og på hurtigbåten.

Det er lagt opp til automatisk bytte av batterier to steder i ruten mellom Trondheim og Kristiansund. Konsortiet mener rutetidene kan være omtrent som i dag dersom man bygger effektive batteribytteterminaler.
– Dette for at ikke passasjerene skal måtte vente mens båten blir liggende for å lade batterier. Men like viktig er det at batteriene mellom anløp kan lades mer skånsomt.
Dette vil gi en lengre levetid, - og på sikt bedre økonomi.

Konsortiet der Transportutvikling AS var med, besto av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Prosjekt: Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet

År: 2014
Oppdragsgiver: Statents vegvesen
Beskrivelse:  I 2009 utarbeidet Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS Smarttrans-rapporten "Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet". 
I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen ansvar for å utarbeide en bred samfunnsanalyse av godstransport, ble Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS engasjert av Statens vegvesen for å bistå i arbeidet.
Arbeidet har bestått blant annet i å innhente og analysere opplysninger rundt forsendelser av fersk oppdrettsfisk fra slakteriene i Norge. Data gjeldende varestrømmer og volum er innhentet, transportstrømmene til oppdrettsfisk fra slakteri via transportrute innenlands, grensepassering og videre til bestemmelsesland er dokumentert. De konkrete mengdene ble sammenlignet med mengdene fra rapporten av 2009. Det var sentralt å fange opp endringer i transportmåter og transportveier fra data funnet i forrige rapport og til år 2013.

Prosjekt: Verftsindustrien i Nord-Norge

År: 2013 
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord 
Beskrivelse: I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring, samt flere mindre «verft» i form av små aktører, enkeltmannsforetak mv. Det er i dag et betydelig fokus på hvilke muligheter som finnes innenfor olje- og gass segmentet i nord og hvor stor del av verdiskapning som tilføres landsdelen, -bl.a. verkstedtjenester. Hovedmålet med prosjektarbeidet har vært å kartlegge eksisterende verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge i den hensikt å vurdere mulighetene for fremtidige aktiviteter innen bl.a. olje- og gassvirksomheten i nord. Verftsiden er vektlagt i prosjektet.

Prosjekt: Infrastruktur i Nord-Norge

År: 2013
Oppdragsgiver: Nærings- og Handelsdepartementet
Beskrivelse: Rapporten som er utarbeidet i prosjektet inngår i arbeidet med «kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord», der formålet er å innhente kunnskap om direkte og indirekte virkninger av økt satsing på økonomisk verdiskaping i næringer som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter i Nord-Norge. Kunnskapen som samles inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Kunnskapsinnhentingen dekker næringene fiskeri, havbruk og nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi, mineralnæringen samt annen industri og næringsvirksomhet. Prosjektet er utført av Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning og Transportutvikling AS.

Prosjekt: Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet (Smarttrans-prosjekt)

År: 2009 
Oppdragsgiver: Handelshøgskolen i Bodø 
Beskrivelse: I prosjektarbeidet er det gitt en beskrivelse av og analyse av flaskehalser for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige intermodale transportkjeder for fersk fisk mellom Norge og kontinentet.