w

Sjømattransport fra kyst til marked

Transportutvikling AS arrangerer konferansen "Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø, fra lunsj til lunsj, 10.-11. april.

ER VI I STAND TIL Å HÅNDTERE VEKST, -OG BEHOLDE OG ØKE VERDISKAPINGEN?
17.01.201910:19 Viktor Håkonsen

Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter.

De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i landsdelen. I dag kommer 65 % av Norges sjømat fra tradisjonelt fiske.
40 % av all sjømat kommer fra en landsdel som har ca. 9% av landets befolkning. Nord-Norge har 19 lakseslakterier og mer enn 200 fangstmottak som genererer et betydelig transportarbeid og lokale arbeidsplasser. Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet, - ofte med bil.

Hvordan vil transportbildet se ut fremover og hvilke utfordringer/muligheter har vi? Konferansen tar sikte på å se fremover og berøre viktige tema som:

Fangst og havbruk, er infrastrukturen tilrettelagt for vekst? * Havnene og fiskerihavnenes rolle? *Ny teknologi for økt konkurransekraft? * Vil veitransporten fortsatt dominere? * Hva skjer på båt- og jernbanesiden? Hva kan det offentlige gjøre? * Hva gjør vi med trafikkfarlige vogntog på veiene? 

Velkommen til Tromsø

HOVEDSTØTTESPILLER:

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge

Troms fylkeskommune arbeider for at fylkets innbyggere og næringsliv skal ha et godt og hensiktsmessig transporttilbud, både i form av rutetilbud og infrastruktur. Dette gjelder både transport av personer og gods.

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge. Innkjøp av rutetjenester og gjennomføring av driftskontrakter er delegert til Troms fylkestrafikk

Fylkeskommunen har ansvar for alle fylkesveier i Troms, med tilhørende bruer, tunneler og fergekaier. Statens vegvesen er fylkeskommunens fagorgan i fylkesvegsaker.

Fylkeskommunen utøver overordnet transportplanlegging og planlegging av transportberedskap.

*

STØTTESPILLERE:

Narvik Havn KF

Narvik havn er det viktigste godsknutepunktet i nord målt i volum
  • Viktige transportslag er malm/mineraler, fersk fisk/sjømat og dagligvarer/forbruksvarer.
  • Narviks strategiske geografiske plassering er et utmerket utgangspunkt for frakt av gods til og fra regionen (nord/sør og øst/vest) i tillegg til frakt av gods internt i regionen.
  • Narvik havn inngår i prioriterte internasjonale transportkorridorer som EU sitt kjernenettverk.
  • Havna er godt beskyttet værmessig, er dyp, isfri, og er tilknyttet E6/E10.
  • Elektrifisert jernbane fra kaikant med forbindelse via Sverige til Europa og Asia.  

*

      

Nord-Norgelinjen - intermodal forbindelse med fokuspå bane og sjø

Nord-Norgelinjen er en intermodal transportløsning der Nordlandsbanen koples mot sjøtransport i Bodø, Nordland. Transportkonseptet vil være i drift i et geografisk område som er et av de mest spennende i Norge mht til kommersielle muligheter og næringsutvikling.

Havnene i Bodø, Tromsø og Lødingen har tatt et initiativ der målsettingen er å legge til rette for etablering av en kommersiell sjørute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø.

*


BIDRAGSYTERE:

                                  

HOVEDSTØTTESPILLER:

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge

Troms fylkeskommune arbeider for at fylkets innbyggere og næringsliv skal ha et godt og hensiktsmessig transporttilbud, både i form av rutetilbud og infrastruktur. Dette gjelder både transport av personer og gods.

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtransport med buss, båt og ferge. Innkjøp av rutetjenester og gjennomføring av driftskontrakter er delegert til Troms fylkestrafikk

Fylkeskommunen har ansvar for alle fylkesveier i Troms, med tilhørende bruer, tunneler og fergekaier. Statens vegvesen er fylkeskommunens fagorgan i fylkesvegsaker.

Fylkeskommunen utøver overordnet transportplanlegging og planlegging av transportberedskap.

*

STØTTESPILLERE:

Narvik Havn KF

Narvik havn er det viktigste godsknutepunktet i nord målt i volum
  • Viktige transportslag er malm/mineraler, fersk fisk/sjømat og dagligvarer/forbruksvarer.
  • Narviks strategiske geografiske plassering er et utmerket utgangspunkt for frakt av gods til og fra regionen (nord/sør og øst/vest) i tillegg til frakt av gods internt i regionen.
  • Narvik havn inngår i prioriterte internasjonale transportkorridorer som EU sitt kjernenettverk.
  • Havna er godt beskyttet værmessig, er dyp, isfri, og er tilknyttet E6/E10.
  • Elektrifisert jernbane fra kaikant med forbindelse via Sverige til Europa og Asia.  

*

      

Nord-Norgelinjen - intermodal forbindelse med fokuspå bane og sjø

Nord-Norgelinjen er en intermodal transportløsning der Nordlandsbanen koples mot sjøtransport i Bodø, Nordland. Transportkonseptet vil være i drift i et geografisk område som er et av de mest spennende i Norge mht til kommersielle muligheter og næringsutvikling.

Havnene i Bodø, Tromsø og Lødingen har tatt et initiativ der målsettingen er å legge til rette for etablering av en kommersiell sjørute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø.

*


BIDRAGSYTERE: