w

Godsstrømsanalyse for Troms og Finnmark fylkeskommuner

Regionens næringsliv er i stadig endring ut fra markedssituasjon/etterspørsel, teknologi og ressurstilgang mv. Troms og Finnmark fylkeskommuner ønsker status på 2017 tall og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av regionens næringsliv. Begge fylkene har tidligere utarbeidet tilsvarende fylkesvise rapporter med grunnlag i 2014 og 2016 tall.

10.01.201912:58 Viktor Håkonsen

Dette er basiskunnskap som fylkeskommunene må ha for å kunne forvalte infrastrukturressurser, tilpasse transporttilbud ut fra behov, samt sette i verk tiltak med bedre presisjon for økt mobilitet og regional konkurransekraft.

Denne undersøkelsen representerer «nybrottsarbeid», i den forstand at rapporten vil være den første Troms og Finnmark utarbeider som felles arbeidsverktøy for samferdsel.

De næringsanalyseområder som inngår i rapporten er:

  • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
  • Dagligvarer
  • Landbruk
  • Petroleum
  • Mineralnæring
  • Avfallstransporter

Andre relevante transporter (post, generelt gods) berøres.

Prosjektet er i utgangspunktet geografisk avgrenset til Troms og Finnmark fylker. Koplinger mot Finland, Vesterålen og Ofoten (Hålogalandsregionen) som er naturlige og som innvirker på godstransporter i Troms/Finnmark og til/fra Troms/Finnmark fremkommer både skriftlig og visuelt.

Det er utarbeidet en rapport der vi har kartlagt og beskrevet transportstrømmene på veg (volum, vegtrafikkbelastning etc.), og de tilknyttede havner, ferger, produsenter, terminaler og grenseoverganger.

I rapporten har vi lagt vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller. Transportomfanget er illustrert og tydeliggjort i veibelastningskart.