w

Regional strategi for transportinfrastruktur i Nord-Troms

6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms Regionråd) står bak prosjektet som har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge bindes tettere sammen for en fremtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.

10.01.201913:01 Viktor Håkonsen

Kommunene ligger kommunikasjonsmessig sentralt plassert i forhold til større sentra og kommunikasjonsveier på land og sjø.

Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og utfordringer/flaskehalser må synliggjøres, og tiltak må identifiseres og arbeides med gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms.

Vi har gjennomført «innspillmøter» med alle eierkommuner. Formålet med slike møter er å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene er målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).

Transportutvikling har levert to rapporter til oppdragsgiver. Kortversjonen finner du til venstre.

Rapport transportinfrastruktur i Nord-Troms (kortversjon)