Næringstransporter i Nord-Norge

På vegne av Statens vegvesen har Transportutvikling AS foretatt innsamling og beskrivelse/presentasjon av transport- og trafikkdata for Nord-Norge.

Samferdselsdepartementet har gitt SVV i oppdrag å lede arbeidet med KVU Nord-Norge. I denne forbindelse har SVV gitt Transportutvikling AS oppdraget med innsamling og beskrivelse/presentasjon av transport- og trafikkdata (tonntall, transportarbeid/trafikk og verditall) for Nord-Norge. Beskrivelsen/presentasjonen skal ha et egnet detaljeringsnivå og være relevant for oppdragets formål:

  • de lange transportstrekningene, - strekninger som binder landsdelen sammen og knytter denne til resten av landet og utlandet.
  • kartlegge de viktigste utfordringene i transportkorridorer og byområder i Nord-Norge.
  • Spesiell beskrivelse av transportkjeden for sjømat (villfanget fisk, oppdrettsfisk og annen sjømat) og forbruksvarer.

Fremstillingen av trafikkdata pr. 2021 setter søkelys på sjømatnæringen og dagligvarer.

Begge bransjene utfører lange transporter og bruker landsdelens korridorer og har grensekryssende transporter.

Primærdata er nødvendig for å kunne gi et mest mulig riktig bilde av transportarbeidet.
For næringene sjømat og dagligvarer er det innhentet oppdatert primærinformasjon (2021), basert på intervjuer, fra et stort og relevant utvalg av aktører. Der egnede sekundærdata finnes er disse benyttet for å understøtte primærdata.

Forside av rapport