Næringstransportundersøkelse 2022

Transportstrømmene er synliggjort på veibelastningskart, og verdisetting av viktige transportkorridorer er foretatt.

På oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune har vi kartlagt næringstransportene i 2021 innenfor sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, mineraler, avfall, landbruk og petroleum. 

Gjennom oppdraget har vi bl.a.: 

  • Oppdatert tall fra tidligere utarbeidede nærings- og godstransportundersøkelser for Troms og Finnmark.
  • Oppdatert tall er sammenlignet med «historiske data» både fra 2020, 2019 og 2018 i tabeller.
  • Vurdert veibelastning og transportmiddelfordeling.
  • Fordelt mengde transportarbeid på de ulike næringene.
  • Utarbeidet fire veibelastningskart. Totalkart, totalkart ex sjømat, sjømat og havbruk.
  • Foretatt verdisetting av viktige transportkorridorer.

Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon.

Tunnel mot Skjervøy