Status 2021-næringstransporter i Troms og Finnmark

Transportstrømmene er synliggjort på detaljerte veibelastningskart.

31.01.202208:46 Lene Alteren

I arbeidet med «Status 2021-Næringstransporter i Troms og Finnmark» er veitransportarbeidet for utvalgte næringer i Troms og Finnmark kvantitativt og kvalitativt vurdert. De utvalgte næringene er sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, mineraler, avfall, landbruk og petroleum.

Vi har kartlagt, illustrert, beskrevet og forklart produsentenes transportstrømmer på vei og tilknyttede havner, ferger, terminaler mv. Transportstrømmene er synliggjort på detaljerte veibelastningskart som er utarbeidet på bakgrunn av et omfattende arbeid med datainnsamling fra næringene som inngikk i oppdraget.
I tillegg har vi foretatt et verdianslag for utvalgte transportkorridorer og næringer.

Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon. Transportvolumene er basert på 2020 tall.

Oppdragsgiver har vært Troms og Finnmark fylkeskommune.

Tunnel mot Skjervøy