Næringstransportundersøkelse 2022

Transportstrømmene vil bli synliggjort på veibelastningskart, og verdisetting av viktige transportkorridorer vil bli foretatt.

På oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune skal vi kartlegge næringstransportene i 2021 innenfor sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, mineraler, avfall, landbruk og petroleum. 

Gjennom oppdraget skal vi bl.a.: 

  • Oppdatere tall fra tidligere utarbeidede nærings- og godstransportundersøkelser for Troms og Finnmark.
  • Oppdaterte tall skal sammenlignes med «historiske data» både fra 2020, 2019 og 2018 i tabeller.
  • Vurdere veibelastning og transportmiddelfordeling.
  • Fordele mengde transportarbeid på de ulike næringene.
  • Utarbeide fire veibelastningskart. Totalkart, totalkart ex sjømat, sjømat og havbruk.
  • Foreta verdisetting av viktige transportkorridorer.

 Innhentet informasjon er i hovedsak basert på intervjuer med markedsaktørene. Denne primærinformasjonen er kvalitetssikret mot tilgjengelig sekundærinformasjon.

Tunnel mot Skjervøy