Fremtidens hurtigbåt

Seks nasjonale leverandører/konsortier er valgt til å delta i fase 1 i et utviklingsprosjekt for fremtidens hurtigbåt. Ett av disse er Konsortium Transportutvikling.

27.01.202214:02 Lene Alteren

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har initiert et prosjekt der målsettingen er å legge til rette for utvikling og design av fremtidens hurtigbåt slik at oppdragsgivere, i etterfølgende kommersielle anskaffelser, kan etterspørre bygging og evt. drift av mer energieffektive fartøy. Fremtidens hurtigbåt skal ha høy fart, være energieffektiv og ha null klimagassutslipp.

Transportutvikling AS er prosjektleder for konsortiet bestående av ledende aktører innenfor maritim næring i Norge: Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing Tank, Mundal Båt AS og Helseth AS.
Konsortiet er nå i gang med fase 1 som bl.a. omfatter en innledende konseptbeskrivelse av fartøy, risikovurderinger, behov for teknologiutvikling og fremdriftsplaner for videre arbeid.

Det fartøyet Konsortium Transportutvikling utvikler er designet av Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen. Det dreier seg om en foilassistert katamaran som skal kunne løfte høy vekt fra f.eks. batterier, brenselsceller for hydrogen og tilhørende utstyr, - samtidig som den skal holde høy fart med lavt energiforbruk.

I prosjektets fase 2 (2022) reduseres antallet leverandører til fire. Ved endelig leveranse til Oppdragsgiverne i første halvdel av 2023, er det forutsatt at to konsepter for fremtidens hurtigbåt har utarbeidet de nødvendige spesifikasjoner og grunnlag til et byggeverft.

Fremtidens hurtigbåt
Skisse av Fremtidens hurtigbåt