Transportinfrastruktur i Nord-Troms

Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensial for positiv utvikling.

Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur og transportløsninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til dagens behov og fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å oppdatere status og vurdere hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms.
Nord-Troms regionråd ønsker økt kunnskap om infrastruktur og gods-/næringstransportene i Nord-Troms, samt muligheter og utfordringer/flaskehalser som kan påvirke utviklingen fremover.

Transportutvikling er engasjert som prosjektleder, og arbeidet skal ferdigstilles høsten 2021.

Dokumentasjonen vil kunne inngå som innspill til både regionale/nasjonale utredninger og som kunnskapsgrunnlag når regionen skal synliggjøres. I fylkeskommunal sammenheng vil kunnskapsgrunnlaget kunne benyttes som innspill til bl.a. Regional transportplan, Handlingsplan for fylkesvei mv. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes ved arbeid internt i kommunene og i regionrådet.

Kart Nord-Troms