w

Næringstransporter i Troms og Finnmark

Rapport fra Transportutvikling vil bl.a. beskrive behovene og utfordringene knyttet til tungtransport på fylkesvegnettet, sett i sammenheng med riksvegene.

28.04.202009:16 Lene Alteren

Transportutvikling AS er engasjert av Troms og Finnmark fylkeskommune for å utrede fylkets
næringstransporter. Vi skal oppdatere kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av regionens næringsliv.

De næringsanalyseområder som skal inngå i rapporten er sjømatnæringen, dagligvarer, landbruk, petroleum,mineraler, avfallstransporter mv. I prosjektet skal det utarbeides en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og transportruter/godsruter i og til/fra Troms og Finnmark.
Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige ransportvurderinger/utredninger innenfor fylkeskommunens ansvars- og påvirkeroppgaver. Rapporten vil beskrive behovene og utfordringene knyttet til tungtransport på fylkesvegnettet, sett i sammenheng med riksvegene.

Den skal illustrere, kartlegge, beskrive og forklare transportstrømmene på veg, og tilknyttede havner, ferger, produsenter, terminaler mv. Detaljerte veibelastningskart vil bli utarbeidet.

Utredningen vil være et grunnlag for å kunne prioritere tiltak, målrette ressursbruken og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det regionale næringslivet. Oppdraget planlegges overlevert høsten 2020.