Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Nyheter


«Oppdatering av CIRCLE K’s Terminal Information Booklets»

Gjennom mange år har Transportutvikling AS utarbeidet såkalte «Terminal Information Booklets» for Statoils kysttankanlegg (Nå CIRCLE K). Dette er informasjonsdokumenter på engelsk etter ISGOTT koden (International  Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)

Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhetsbestemmelser, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.

Både regelverk og terminalenes interne krav endres. Bl.a. ønsker nå flere terminaler EX-Charts etter de nye retningslinjene i EI15 (Energy Institute, Hazardous area classification). Videre vil generell informasjon fra tidligere år, f.eks. kontaktdetaljer og PR-profiler, ofte være gjenstand for endring.

Det er derfor viktig at slike håndbøker til en hver tid holdes oppdatert.

Transportutvikling AS har nylig oppdatert informasjon for Circle Ks anlegg på Kolsdalsodden i Kristiansand.


«Prosessledelse og bistand – havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen 2017»

Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet er Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat er i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngår. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) vil vi bidra med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.

Den overordnede målsetting med prosjektet er å «Skape et bærekraftig samarbeid i regionen som kan håndtere fremtidens havneutfordringer, og som bidrar til reduserte avgifter for havnebrukere og/eller forenkle avgiftsstrukturen og dermed styrke sjøtransportens konkurranseevne.»


«Utredning om miljøvennlig fergedrift i Finnmark»

Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband, samt bidra å øke kompetansen for fylkeskommunenes kollektivansatte i forhold til ferger, hurtigbåter og miljøløsninger.

Sambandene som skal utredes er:

 • Strømsnes – Kjerringholmen
 • Nyvoll – Eidsnes
 • Mikkelsby - Kongshus

 Det vil bli utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten vil bl.a. omhandle anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).


«Flyfrakt fra Nordland – Eksterne kostnader ved alternative transportløsninger»

I desember 2016 leverte Transportutvikling AS mulighetsstudien «Flyfrakt over lufthavner i Nordland fylke».

Mulighetsstudien er fulgt opp med en analyse av hvilke eksterne kostnader flyfrakt fra Nordland medfører, sammenlignet med Gardermoen.
Eksterne kostnader er en kvantifisering av effekter som transport påfører samfunnet, uten at disse direkte betales av transportør eller transportbrukeren. Slike kostnader omfatter mer enn lokale utslipp til luft og vann, og inkluderer gjerne forhold som økt veivedlikehold, lyd/støy, pressproblemer/kø, klimaeffekter mv.

Analysen er gjort med utgangspunkt i volumene til nordnorsk sjømatnæring, - i dag og utfra forventninger om fremtidige volum.
Rapporten baserer sine konklusjoner på en gjennomgang av transportalternativer, markedsforhold, energiforbruk og prissatte eksterne effekter. Prissatte effekter er f.eks. karbonutslipp pr. km., flytransport basert på vurderte flystørrelser, vekt, kapasitetsutnyttelser mv.

Basert på forutsetningene i rapporten ble det konkludert med at «Flyfrakt fra Nord-Norge til Asia/Nord-Amerika vil gi positive samfunnsøkonomiske effekter, sammenlignet med flyfrakt fra Gardermoen»

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune.


«To-års maritimt utviklingsprosjekt mot det russiske markedet»

15 norske maritime bedrifter deltar i et utviklingsprosjekt som går over 2 år, der formålet er å utvide bedriftens forretningsnettverk i Russland og utvikle langsiktige kommersielle relasjoner. Prosjektet skal også promotere bedriftene spesielt og norsk maritim næring generelt.

Transportutvikling AS er prosjektleder.


Følgende bedrifter deltar i prosjektet: 

 • Harstad Mekaniske Verksted AS
 • Løvold Solutions AS
 • Nor Supply Offshore AS
 • Tschudi Shipping Company AS
 • SMV Hydraulik AS
 • Akvaplan-niva AS
 • Vónin REFA AS
 • Havyard Design and Solutions AS
 • Havyard MMC AS
 • Rapp Marine AS
 • Port of Tromsø KF
 • JM Hansen Maritim AS
 • Scana Propulsion AS
 • Mal Proff
 • Norsk Megling og Auksjon AS
 • Transportutvikling AS 

Prosjektet har en varighet fra høsten 2016 til høsten 2018, og er delfinansiert av Innovasjon Norge.


«Status 2016 Nærings- og godstransporter i Finnmark»

I januar 2015 utarbeidet Transportutvikling AS rapporten «Status 2014 Nærings- og godstransporter i Finnmark». Fylkeskommunen ønsker nå oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket basert på 2016 tall. Målet er å vise status for næringene i 2016 og utviklingen fra 2014 til 2016.

Da næringene, og følgelig transportene, er i stadig endring og utvikling, har Finnmark fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å forvalte og sette i verk transporttiltak med bedre presisjon knyttet til drift av kollektivruter og fylkesveger, samt prioriteringer i forhold til Nasjonal Transportplan.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å utarbeide en oppdatert og helhetlig kunnskapsoversikt basert på 2016-tall over transportomfanget og transportruter til og fra marked for:

 • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
 • Petroleum
 • Mineral
 • Landbruk og reindrift
 • Dagligvarer, post, generelt gods
 • Avfallstransporter

I rapporten vil vi legge vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller.

Under vises et eksempel hentet fra "Status 2014 Nærings- og godstransporter i Finnmark".


«Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene»

Transportutvikling er tildelt forprosjektmidler for prosjektet «Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene».

Hovedprosjektet har som mål å etablere et langsiktig kommersielt maritimt samarbeid mellom havner i den nordlige delen av Norge og Russland.
Flere havner i nord står overfor de samme utfordringer, som få skipsanløp, lite godsvolum, manglende muligheter til å kunne konkurrere med større havner, begrenset havnekapasitet og effektivitetsutfordringer, for å kunne sikre en bærekraftig utvikling.

I løpet av forprosjektet har vi som målsetting å etablere et samarbeidsnettverk av små og mellomstore havner og kystkommuner. Vi vil foreta en foreløpig vurdering av muligheter for å utvikle havnene, møte nye utfordringer og behov gjennom samarbeid, utveksling av kompetanse og erfaring, opplæring, felles markedsføring samt vurdere mulighetene for å øke transport av passasjerer og gods mellom de regionale havnene.

Forprosjektet er finansiert av Kolarctic Norge.


«Prosessledelse/faglig bistand-utredning av ny båtrute»

Det har i mange år vært en uttalt politisk målsetting at man skulle forsøke å vri lastestrømmen fra land til sjø ut fra bl.a. miljømessige hensyn. 

Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn vil nå legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge.
Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen». Før høsten 2013 var dette et ca. 30 år gammelt transportkonsept der containerbåten «Tege» bidro til en sømløs forbindelse med Nordlandsbanen, -mellom Oslo og Tromsø/Alta. Ruten ble nedlagt av kommersielle årsaker høsten 2013, - bl.a. som følge av for gammel tonnasje.

Prosjektarbeidet, som ledes av Transportutvikling AS, skal være praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold.
En vil bla. se på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre vil en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm. bli gjort.

Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. vil beskrives/beregnes, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.


 «Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014»

Transportutvikling AS har i perioden oktober 2014 til august 2015 utarbeidet godsstrømsrapporter for hvert av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Hovedfokus har vært kartlegging av godsstrømmer, samt visualisering av disse for utvalgte næringer.

 Med basis i bl.a. disse rapportene og noen nye oppdateringer, har fylkene ønsket en felles rapport og visualisering av godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge.

 Veibelastning, flaskehalser, transportmiddelfordeling, utenlandskorridorer, relevante aktører, utvikling og historisk statistikk gjeldende havbruk og fiskeri er behandlet.

 Oppdragsgivere har vært Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner.

Se godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge 2014 her.


«Prosjektledelse ARENA Arktisk Maritim Klynge»

I perioden 1. september 2014 t.om. 31.august 2016 har Transportutvikling AS hatt prosjektledelsen for ARENA Arktisk Maritim Klynge. Prosjektet eies av Maritimt Forum Nord, og er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Klyngen består av i overkant av 40 involverte aktører, fordelt på  skipsrelaterte bedrifter, leverandører av utstyr og tjenester, skipsverft,  utdannings- og forskningsinstitusjoner og  andre.

Det har vært fokus på:

 • Nettverksarbeid i klyngen
 • Nasjonale og internasjonale nettverk
 • Markedsutvikling og internasjonalisering
 • Kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling/rekruttering
 • Innovasjon, produkt og tjenesteutvikling

 


«Truck-Stop Narvik »

Narvik trafikkeres av et betydelig antall tunge kjøretøy, både som følge av jernbanens terminalaktivitet og at E6 går gjennom byen. I tillegg tilknyttes E10 veinettet like nord for Narvik. Det forventes økt trafikk i fremtiden.Narvik har ingen fungerende truck-stop eller døgnhvileplass for sjåfører. Tunge kjøretøy er henvist til å parkere der de måtte finne plass, og det finnes ikke et organisert servicetilbud for kjøretøy og sjåfører.Det har i mange år vært snakk om en etablering av truck-stop i Narvik kommune. Futurum AS har tatt initiativ til at et område like ved Fagernesterminalen i tilknytning til Scanias tomt ved Beisfjordbrua utredes nærmere. Transportutvikling AS er engasjert i prosjektet.

Oppdragsgiver er Futurum AS.


Transportutvikling`s periodiske informasjonsblad :

TU-info april 2017

TU-info October 2016

TU-info august 2016

TU-info januar 2016

TU-info september 2015

TU-info desember 2014