Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Nyheter


Sjømatkonferanse - Nordnorsk sjømattransport i 2030

Transportutvikling arrangerer sjømatkonferanse 10.-11. april i Narvik.

Fokus:
SJØMAT - TRANSPORT - NORD-NORGE - FREMTIDEN

Det kommer spennende og kunnskapsrike foredragsholdere fra næringslivet, politikken, etatene og organisasjonene :

 Per Sandberg, Fiskeriminister

 Helge Orten, Leder Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite

 Kjell Ingebrigtsen, Leder Norges Fiskarlag

 Marit Bærøe, Regionsjef Sjømat Norge, Havbruk Nord

 Tor Anders Elvegård, Direktør Nordlaks Oppdrett

 Andre Reinholdtsen, Daglig leder Myre Havbruk

 Martin Langaas, Director Traffic Development & Cargo, Avinor

 Oddleif Wigdahl, Daglig leder, Norsk Fisketransport AS

 Jan Morten Hansen, Regiondirektør Kystverket Troms og Finnmark

 Kjell Ivar Maudal, Leder terminalen, Bane NOR

 Unni M. Gifstad, Avdelingsdirektør for strategi, Statens Vegvesen Region Nord

 Øystein Ingilæ, Ansvarlig redaktør, Kyst og Fjord

 Stig Nerdal, Daglig leder, Transportutvikling AS

Se programmet og les mere om foredragsholderne her.

Meld deg på herwww.transportutvikling.no/KONFERANSE


Transportutvikling i Teknisk Ukeblad

Les om " Utvikler og forbedrer transportløsninger" her.


Transportutvikling i Transport Inside

Les artikkelen "Transportutvikling på rett vei" her.


Transportutvikling i Kyst og Fjord

Les artikkelen "Slik transporteres sjømaten" her.


Transportutvikling i Nytt fra Opplysningsrådet for veitrafikk

Les artikkelen "Død fisk med dårlig tid" her.


Radio Nordkapp 30.11.17

Vil ha direktefly til Tromsø

Omstillingsselskapet i Nordkapp har bestilt en mulighetsstudie for bedre flytilbud fra Honningsvåg.

Raymond Elde
Publisert : 30.11.2017 17:39

Om Kapp KF har engasjert Transportutvikling AS til å gjøre en forstudie, en mulighetsstudie, på direktefly Tromsø – Honningsvåg tur-retur. 

Dette er en bestilling fra styret i Om Kapp KF. 

--Vi vil trekke inn næringslivet, reiselivet og kommunen, for å dokumentere behov og muligheter. Vi har spesielt fått tilbakemeldinger fra reiselivsnæringen om at det er for dårlig flytilbud til Honningsvåg, sier Kari Lene Olsen, daglig leder i Om Kapp, til Radio Nordkapp. 

Mange som skal reise med fly til eller fra Honningsvåg, bruker andre flyplasser på grunn av dårlig regularitet eller altfor dyre billetter. 
--Det er nok mange som vil bruke den lokale flyplassen, men det lar seg ikke gjøre på grunn av pris og for dårlig rutetilbud, sier Olsen. 

Omstillingsselskapet Om Kapp har som mål at studien blir gjennomført i løpet av første kvartal 2018. 


Nytt oppdrag for Transportutvikling

FINNØYSAMBANDET I ROGALAND
 

Nytt oppdrag for Transportutvikling, der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferger står i fokus. Transportutvikling har signert kontrakt med Rogaland fylkeskommune for en grundig gjennomgang av det viktige Finnøysambandet.

Finnøysambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Rogaland. Nåværende kontrakt med operatør utløper 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumentene på dette fergesambandet ønsker oppdragsgiver vår konsulentbistand i forbindelse med: 

 • Utarbeiding av ny rutestruktur for Finnøysambandet
 • Forslag til drivstoffteknologi for fremtidig ferjedrift i Finnøysambandet.

 Målsettingen med arbeidet er å utarbeide forslag og et beslutningsgrunnlag for valg av rutestruktur og drivstoffteknologi. Både rutestruktur og drivstoffteknologi vil kunne påvirke flere forhold, bl.a. miljø, økonomi, hurtigbåttilbudet mv.

Bilder viser MF «Foldøy» på vei inn til Judaberg i Finnøy kommune.


Effekt av veiutbedringer

Transportutvikling AS har nylig ferdigstilt et analyseoppdrag for Statens Vegvesen region Nord.

SVV region Nord ønsket en vurdering av eventuelle virkninger for godstransport på strekningen E6 Fauske – Narvik/Lødingen som følge av planlagte veiinvesteringer.

Det er gjort regjeringsbeslutninger om konseptvalg for E6 Fauske – Ballangen. Regjeringsbeslutningene er bl.a. tatt på grunnlag av KVU og KS1 for E6 Fauske – Mørsvikbotn og Mørsvikbotn – Ballangen. Det foreligger også tilsvarende beslutninger i regjeringen om E10/Rv. 85 Evenes – Sortland, som forbinder Sør-Troms, Vesterålen og Ofoten med E6.

Transportutvikling AS har gjennomført en samlet analyse av antatt godstransportfordeling basert på beslutninger om endringer i transportinfrastrukturen.
En samlet analyse kan fange opp flere forhold enn enkeltanalyser, blant annet endringer i det overordnede transportmiddelvalget.  Foruten bedre framkommelighet for veitransporten er et sentralt spørsmål om tidsreduksjon vil endre fordelingen av godstransport.

Basert på de nevnte endringer i transportinfrastrukturen har vi gjort kvantitative og kvalitative vurderinger av endringer som kan forventes i godstransportstrømmer for strekningen Narvik/Lødingen – Fauske:

 • knyttet til endringer som følge av vedtatte konsept/planer for veiutbygging
 • planer for opprusting av jernbane i Norge og Sverige inkludert virkning av eventuelle avgifter
 • planer for prioritering av sjøtransport

Med utgangspunkt i egen kunnskap og database, har vi videre i hovedsak basert oss på primærinformasjon, - dvs. informasjon fra utvalgte brukere av de aktuelle transportløsningene og transportørene. Det er disse som i stor grad påvirker transportvalgene, -basert på de kriterier de mener er viktige.

Analysen vil benyttes som en innledende vurdering og danne grunnlag for om Oppdragsgiver eventuelt vil gå videre med mernytteberegninger.


Havnene i Lofoten og Vesterålen på studietur til Trondheim

Hadsel havn KF, sammen med havnene i Vågan, Vestvågøy, Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen, har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, samt å finne gode løsninger for å få mere gods over på sjø. 

Transportutvikling AS er engasjert som prosessleder, og seniorrådgiver Oddvar Rundereim er prosjektleder.

25. – 28. september ble det arrangert studietur til Trondheim.
Målsettingen med studieturen var å søke relevant kunnskap og informasjon som kan bidra til å skape et bærekraftig samarbeid i regionen (Lofoten og Vesterålen), og som kan bidra til å håndtere framtidens havneutfordringer og styrke sjøtransportens konkurranseevne. 

Det var lagt opp til et tett program med flere foredrag, befaringer/omvisninger og diskusjoner.
Foredragsholderne var fra Enova, J.P. Strøm Shipping AS, Havnemagasinet, Norske Havner m.fl.

 
Foto: Trondheim havn IKS

Bildet viser havnesjefene fra Lofoten og Vesterålen og prosjektleder fra Transportutvikling AS sammen med Trondheim havns havnedirektør Hjorthol og markedssjef Rise ombord i havnebåten til Trondheim havn IKS. 

Høydepunktet med turen var møtet med Trondheim havn IKS. Havnedirektør Einar H. Hjorthol orienterte om samarbeidet mellom 13 kommuner som inngår i Trondheim havn IKS, videre om havneutbygging, byutviklingen m.v. Markedssjef Ann Iren Holm Rise orienterte om markedsarbeid. – Hva skal til for å få gods over fra vei til sjø?

Besøket hos Trondheim havn ble avsluttet med befaring av Trondheims havn fra sjøsiden. 
Studieturen ble avsluttet hos Sintef Ocean med bl.a. omvisning på havlaboratoriet og modelltanker.


Næringstransporter i Troms

Ny rapport utarbeidet av Transportutvikling AS viser hvor mye veitransportarbeidet øker i Troms fylke.

Troms fylkeskommune har fått utarbeidet rapport fra Transportutvikling AS med oppdatert kunnskap vedrørende nærings- og godstransporter i fylket basert på data fra 2016. Oppdateringen er gjort med basis i liknende rapport fra august 2015, basert på data fra 2014. Vesentlige endringer fra 2014 til 2016 er avdekket.

Rapporten bidrar til å klarlegge status for transportomfang som innvirker på veibruk, ferger og øvrig transportinfrastruktur.
Rapporten er med på å gi Fylkeskommunen sentrale grunnlagsdata for å prioritere tiltak-, målrette ressursbruk og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det regionale næringslivet.

Analysearbeidet inngår i utredningene for regional transportplan Troms for 2018-29, samt handlingsplan for fylkesveg i Troms 2018-21. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes inn mot transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering.

Veitransportarbeidet for følgende næringer i Troms er kvantitativt vurdert: Sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, landbruk og mineraler/tungindustri. Det er også gjort tallmessige anslag for avfall, post og distribusjon av petroleumsprodukter.

Det er gjort mange interessante funn gjennom prosjektarbeidet. Du kan lese hele rapporten på Troms fylkeskommunes hjemmeside (www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/samferdsel).

Vi har utarbeidet flere veibelastningskart for utvalgte næringer. Dette gir ei god synliggjøring av transportomfanget og hvilke veistrekninger som er mest belastet i fylket, - for de enkelte næringene og næringene samlet.

Se veibelastningskart for samlet transportarbeid av utvalgte næringer her.


Transportutvikling samarbeider med Tyréns

Transportutvikling AS er underleverandør i Tyréns rammeavtale med Bane NOR.
Tyréns  sendte ut følgende pressemelding fredag 07.07.17:

"Tyréns tecknar ramavtal med Bane NOR
Norges nationella transportplan för 2018 – 2029 visar en fortsatt stor satsning på järnväg, satsningen kommer att vara störst från 2018 och fyra år framåt. För att klara de satta målen i transportplanen behöver Bane Nor stärka upp på resurssidan, ramavtalsförfrågan till konsulterna är på 4 år med en option på 2+2 år.

Tyréns har i den strategiska planen pekat på en satsning i vårt västra grannland och därför valdes att lämna anbud då ett sådant prekvalificeringsramavtal ger oss viss möjlighet att kunna välja lämpliga uppdrag som vi vill satsa på. Anbudsarbetet var relativt omfattande och innebar förutom många olika tekniker från Tyréns alla regioner är även flera norska underkonsulter med, vilket ger oss goda kontaktytor mot den norska marknaden. Involverade underkonsulter är RailCAP, Concreto, PIR2, Terratec, Prosjektutvikling Midt-Norge och Transportutvikling. Anbudsarbetet har gått bra och Daniel Wallström, regionchef Nord har tillsammans med två av våra underkonsulter varit på anbudsgenomgång i Oslo varefter vi har kompletterat vårt anbud och idag skrivs kontrakt hos Bane NOR i Oslo. 

I tilldelningen fick Tyréns ramavtal för alla tre områdena, som är utredningar, planskeden och tekniska huvudplaner. Omfattningen av hela avtalet antas vara ungefär 350 - 500 miljoner NOK under avtalstiden.
- Vi har under ett antal år arbetat med att kunna bredda vår hemmamarknad med Norge, och vi har erhållit ett antal uppdrag och räknat på ytterligare ett antal jobb, genom detta har vi knutit kontakter på Norska marknaden som nu ger utdelning, att få tilldelning på alla tre områdena i Norge med allt från arkitekter till säkerhetsvakter på järnväg är stort, säger Daniel Wallström, regionchef Nord.

Bane NOR är ett statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen i Norge. Bane NORs uppdrag är att säkerställa tillgänglig järnvägsinfrastruktur och effektiva och användarvänliga tjänster, inklusive utveckling av nav och godsterminaler.

Företaget ansvarar även för planering, utveckling, administration, drift och underhåll av det nationella järnvägsnätet, trafikledning och administration och utveckling av  järnvägsfastigheter"


Oppdatering av CIRCLE K’s Terminal Information Booklets

Gjennom mange år har Transportutvikling AS utarbeidet såkalte «Terminal Information Booklets» for Statoils kysttankanlegg (Nå CIRCLE K). Dette er informasjonsdokumenter på engelsk etter ISGOTT koden (International  Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)

Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhetsbestemmelser, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.

Både regelverk og terminalenes interne krav endres. Bl.a. ønsker nå flere terminaler EX-Charts etter de nye retningslinjene i EI15 (Energy Institute, Hazardous area classification). Videre vil generell informasjon fra tidligere år, f.eks. kontaktdetaljer og PR-profiler, ofte være gjenstand for endring.

Det er derfor viktig at slike håndbøker til en hver tid holdes oppdatert.

Transportutvikling AS har nylig oppdatert informasjon for Circle Ks anlegg på Kolsdalsodden i Kristiansand og Fagervika i Trondheim.


Prosessledelse og bistand –

havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen 2017

Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet er Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat er i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngår. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) vil vi bidra med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.

Den overordnede målsetting med prosjektet er å «Skape et bærekraftig samarbeid i regionen som kan håndtere fremtidens havneutfordringer, og som bidrar til reduserte avgifter for havnebrukere og/eller forenkle avgiftsstrukturen og dermed styrke sjøtransportens konkurranseevne.»


Utredning om miljøvennlig fergedrift i Finnmark

Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband, samt bidra til å øke kompetansen for fylkeskommunenes kollektivansatte i forhold til ferger, hurtigbåter og miljøløsninger.

Sambandene som skal utredes er:

 • Strømsnes – Kjerringholmen
 • Nyvoll – Eidsnes
 • Mikkelsby - Kongshus

 Det vil bli utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten vil bl.a. omhandle anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).


To-års maritimt utviklingsprosjekt mot det russiske markedet

15 norske maritime bedrifter deltar i et utviklingsprosjekt som går over 2 år, der formålet er å utvide bedriftens forretningsnettverk i Russland og utvikle langsiktige kommersielle relasjoner. Prosjektet skal også promotere bedriftene spesielt og norsk maritim næring generelt.

Transportutvikling AS er prosjektleder.


Følgende bedrifter deltar i prosjektet: 

 • Harstad Mekaniske Verksted AS
 • Løvold Solutions AS
 • Nor Supply Offshore AS
 • Tschudi Shipping Company AS
 • SMV Hydraulik AS
 • Akvaplan-niva AS
 • Vónin REFA AS
 • Havyard Design and Solutions AS
 • Havyard MMC AS
 • Rapp Marine AS
 • Port of Tromsø KF
 • JM Hansen Maritim AS
 • Scana Propulsion AS
 • Mal Proff
 • Norsk Megling og Auksjon AS
 • Transportutvikling AS 

Prosjektet har en varighet fra høsten 2016 til høsten 2018, og er delfinansiert av Innovasjon Norge.


Status 2016 Nærings- og godstransporter i Finnmark

I januar 2015 utarbeidet Transportutvikling AS rapporten «Status 2014 Nærings- og godstransporter i Finnmark». Fylkeskommunen ønsker nå oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket basert på 2016 tall. Målet er å vise status for næringene i 2016 og utviklingen fra 2014 til 2016.

Da næringene, og følgelig transportene, er i stadig endring og utvikling, har Finnmark fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å forvalte og sette i verk transporttiltak med bedre presisjon knyttet til drift av kollektivruter og fylkesveger, samt prioriteringer i forhold til Nasjonal Transportplan.

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å utarbeide en oppdatert og helhetlig kunnskapsoversikt basert på 2016-tall over transportomfanget og transportruter til og fra marked for:

 • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
 • Petroleum
 • Mineral
 • Landbruk og reindrift
 • Dagligvarer, post, generelt gods
 • Avfallstransporter

I rapportenlegger vi vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller.

Bildet under viser en illustrasjon av to viktige transportkorridorer i Finnmark

 • Hammerfest-Alta-Kautokeino-Kivilompolo-Finland
 • Båtsfjord-Tana Bru-Utsjok-Finland


Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene

Transportutvikling er tildelt forprosjektmidler for prosjektet «Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene».

Hovedprosjektet har som mål å etablere et langsiktig kommersielt maritimt samarbeid mellom havner i den nordlige delen av Norge og Russland.
Flere havner i nord står overfor de samme utfordringer, som få skipsanløp, lite godsvolum, manglende muligheter til å kunne konkurrere med større havner, begrenset havnekapasitet og effektivitetsutfordringer, for å kunne sikre en bærekraftig utvikling.

I løpet av forprosjektet har vi som målsetting å etablere et samarbeidsnettverk av små og mellomstore havner og kystkommuner. Vi vil foreta en foreløpig vurdering av muligheter for å utvikle havnene, møte nye utfordringer og behov gjennom samarbeid, utveksling av kompetanse og erfaring, opplæring, felles markedsføring samt vurdere mulighetene for å øke transport av passasjerer og gods mellom de regionale havnene.

Forprosjektet er finansiert av Kolarctic Norge.


Prosessledelse/faglig bistand-utredning av ny båtrute

Det har i mange år vært en uttalt politisk målsetting at man skulle forsøke å vri lastestrømmen fra land til sjø ut fra bl.a. miljømessige hensyn. 

Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn vil nå legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge.
Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen». Før høsten 2013 var dette et ca. 30 år gammelt transportkonsept der containerbåten «Tege» bidro til en sømløs forbindelse med Nordlandsbanen, -mellom Oslo og Tromsø/Alta. Ruten ble nedlagt av kommersielle årsaker høsten 2013, - bl.a. som følge av for gammel tonnasje.

Prosjektarbeidet, som ledes av Transportutvikling AS, skal være praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold.
En vil bla. se på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre vil en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm. bli gjort.

Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. vil beskrives/beregnes, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.


Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014

Transportutvikling AS har i perioden oktober 2014 til august 2015 utarbeidet godsstrømsrapporter for hvert av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Hovedfokus har vært kartlegging av godsstrømmer, samt visualisering av disse for utvalgte næringer.

 Med basis i bl.a. disse rapportene og noen nye oppdateringer, har fylkene ønsket en felles rapport og visualisering av godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge.

 Veibelastning, flaskehalser, transportmiddelfordeling, utenlandskorridorer, relevante aktører, utvikling og historisk statistikk gjeldende havbruk og fiskeri er behandlet.

 Oppdragsgivere har vært Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner.

Se godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge 2014 her.


Transportutvikling`s periodiske informasjonsblad :

TU-nyhetsbrev mars 2018

TU-info desember 2017

TU-info november 2017

TU-info april 2017

TU-info October 2016

TU-info august 2016

TU-info januar 2016

TU-info september 2015

TU-info desember 2014