Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Nyheter


Her kan du lese vårt nyhetsbrev utgitt januar 2019

I nyhetsbrevet finner du sjømatkartet for Nord-Norge som visualiserer transportarbeidet for sjømatnæringen på vei.

Du finner flere nyhetsbrev nederst på siden.


Her kan du lese vårt nyhetsbrev fra desember

Du kan lese om:

 • Konferansen "Nordnorsk sjømattransport"
 • Randsfjord ferja i Oppland
 • Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms
 • Utredning av ny hurtigbåtterminal i Bodø
 • Nytt transportbelastningskart for hele Nord-Norge


Næringstransporter i Troms og Finnmark

Regionens næringsliv er i stadig endring ut fra markedssituasjon/etterspørsel, teknologi og ressurstilgang mv.  Troms og Finnmark fylkeskommuner ønsker status på og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av regionens næringsliv. Begge fylkene har utarbeidet tilsvarende fylkesvise rapporter med grunnlag i 2014 og 2016 tall.

Dette er basiskunnskap som fylkeskommunene må ha for å kunne forvalte infrastrukturressurser, tilpasse transporttilbud ut fra behov, samt sette i verk tiltak med bedre presisjon for økt mobilitet og regional konkurransekraft.

Denne undersøkelsen  representerer «nybrottsarbeid», i den forstand at rapporten er den første Troms og Finnmark utarbeider som felles arbeidsverktøy for samferdsel.

De næringsanalyseområder som inngår i rapporten er:

 • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
 • Dagligvarer
 • Landbruk
 • Petroleum
 • Mineralnæring
 • Avfallstransporter

Andre relevante transporter (post, generelt gods) berøres.

Prosjektet er i utgangspunktet geografisk avgrenset til Troms og Finnmark fylker. Koplinger mot Finland, Vesterålen og Ofoten (Hålogalandsregionen) som er naturlige og som innvirker på godstransporter i Troms/Finnmark og til/fra Troms/Finnmark  fremkommer både skriftlig og visuelt.

Det er utarbeidet en rapport der vi har kartlagt og beskrevet transportstrømmene på veg (volum, vegtrafikkbelastning etc.), og de tilknyttede havner, ferger, produsenter, terminaler og grenseoverganger.

I rapporten har vi lagt vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller. Transportomfanget er illustrert og tydeliggjort i veibelastningskart.

 


Utredning av ny hurtigbåtterminal i Bodø

Bodø er navet for store deler av fylkets hurtigbåter, både lokale ruter og regionale ruter. Årlig betjenes rundt 360.000 passasjerer i Bodø, samt gods.
Logistikken knyttet til hurtigbåtene omfatter passasjerer, mindre godsmengder/pallegods og tilførsel av drivstoff og service. I dag er ikke landfunksjonene for disse 3 hovedaktivitetene samlokalisert. 

Denne situasjonen, med ulike lokasjoner for passasjerhåndtering, godshåndtering og bunkring er ikke optimal. Ideelt burde det vært mulig med en form for one-stop shop løsning.
Bodø havn ønsker utredet hvilke alternativer som finnes for å samlokalisere disse aktivitetene i størst mulig grad.

I forbindelse med at Nordland Fylkeskommune har anskaffet nye hurtigbåter som skal settes inn i sambandene fra 2019, er det ønskelig å se på mulige løsninger for å etablere ny hurtigbåtterminal, hvor man kan ivareta alle operasjonene: liggekai, passasjerer,godshåndtering og fylling av drivstoff. 

Transportutvikling AS har fått oppdraget med å utrede ny hurtigbåtterminal i indre havn i Bodø som kan ivare ta de ovenstående funksjoner på ett sted. I utredningen skal det også gjennomføres en mulighetsstudie som skal vurdere alternative lokasjoner. Både eksisterende plassering og eventuelt alternativ plassering av terminalen skal utredes.


Havneinformasjon Nord-Norgelinjen

Bodø Havn har i samarbeid med Tromsø Havn og Lødingen Havn jobbet med å identifisere grunnlaget for en godsrute på sjø mellom Bodø og Tromsø. Formålet har vært å avdekke potensialet for en slik godsrute, samt konkretisere hvilke krav og eventuelle forutsetninger markedet setter til et slikt transportprodukt. Den aktuelle godskorridoren vil være en intermodal transportkjede mellom Oslo og Tromsø som kombinerer tog (Alnabru – Bodø) og båt (Bodø – Tromsø).

En intermodal transportkjede er avhengig av at alle leddene i kjeden fungerer hver for seg, og ikke minst at de er effektivt koblet sammen.

Transportutvikling As har fått oppdraget med bl.a. å kartlegge i hvor stor grad havnene i Bodø, Tromsø, Lødingen, Harstad, Skrova, Sortland, Svolvær, Stokmarknes og Finnsnes vil kunne legge til rette for effektiv håndtering av last med en «Nord-Norgelinje», og for det gods som lastes/losses i den aktuelle havnen.

I vårt arbeide vil vi

 • beskrive og avklare nødvendige havneforutsetninger for den operative delen av sjøruten
 • foreslå konkrete tiltak for hvordan havnene kan samarbeide for å sikre en best mulig drift av ruten.

Mer gods på sjø

Balsfjord kommune står bak prosjektet «mer gods på sjø», som har som målsetting å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og infrastrukturtiltak, samt lavere kostnader for brukerne. 
Målselv kommune og lokalt næringsliv med følgende bedrifter er også partnere i prosjektet: 

•        EWOS Balsfjord
•        Bergneset Pukk & Grus
•        BEWI Polar
•        Felleskjøpet Balsfjord
•        Fiskå Mølle avd. Balsfjord
•        Mack Bryggeri
•        Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Balsfjord (Senja Avfall)
•        Element Nor
•        Shell Bergneset Tankanlegg

Kommunikasjonsmessig ligger regionen godt plassert og kommunen har tilknytning til havet.På Bergneset ligger kommunens sentralhavn og har nær all sjøtransport (bulkfartøy) over kaien på Bergneset.Landsdelens mest trafikkerte godsveier går gjennom regionen; E6 i nord-sør retning og E8 øst-vest mellom Tromsø, Nordkjosbotn og Finland.

I Balsfjord og Målselv kommuner, samt regionen for øvrig, er det stor industriell aktivitet. I regionen produseres det store volum rå-/ og ferdigvarer som transporteres inn/ut med bil eller båt.
Kommunene har en klar ambisjon om en koordinert satsing i forhold til sjøtransport og havner. Kommunene ønsker nå å øke fokus på sjøtransport, havneutvikling og samarbeid mellom havnen i Balsfjord kommune og næringslivet i regionen.
For kommunene i prosjektet er det av stor betydning å identifisere hvilke tiltak de kan bidra med for å sikre målsettingen, og samtidig bidra til vekst og utvikling i regionen.

Transportutvikling leder arbeidet.


Regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms

6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms Regionråd) står bak prosjektet som har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i fylket og Nord-Norge bindes tettere sammen for en fremtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling.

Kommunene ligger kommunikasjonsmessig sentralt plassert i forhold til større sentra og kommunikasjonsveier på land og sjø.

Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og utfordringer/flaskehalser må synliggjøres, og tiltak må identifiseres og arbeides med gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms.

Vi vil gjennomføre «innspillmøter» med alle eierkommuner. Formålet med slike møter er å sikre god forankring og gi arbeidet legitimitet. På møtene er målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere (formannskap).

Transportutvikling er tildelt oppdraget.


TRANSPORTUTVIKLING - PROSJEKTLEDER

Utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop. Tilbudene har blitt evaluert av en referansegruppe bestående av 20 personer med tung bakgrunn fra maritim næring, forskning, utviklingsarbeid og hurtigbåtdrift.  

Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal er prosjektleder for ett av de fem konsortiene. De øvrige konsortiene ledes av Brødrene Aa, NTNU Technology Transfer/Flying Foil, Rødne Trafikk og Selfa Arctic.

Målsettingen er at man sommeren 2019 skal kunne demonstrere konseptet for utslippsfrie hurtigbåter. Det skal utvikles konkrete konsept for flere hurtigbåtruter i Trøndelag, der det skal utarbeides konkrete løsninger for fartøystyper og fremdriftsteknologi. Det skal foretas økonomiske og rutemessige konsekvensberegninger.
Konsortiet hvor Transportutvikling AS er med, består av svært tung kompetanse innenfor hurtigbåt, teknologi, økonomi og maritim drift.

Konsortiet består av: 

 • Transportutvikling AS v/ Daglig leder, Siviløkonom Stig Nerdal
 • Lilloe-Design AS v/ Daglig leder, Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen
 • Stadt Towing Tank AS v/ Daglig leder, Sivilingeniør Vegard Å. Larsen
 • Profjord AB v/ VD, Sivilingeniør Christer Widmark
 • FosenNamsos Sjø AS v/Teknisk sjef Joachim Ofstad Ness
 • Siemens AS Division Process Industries and Drives

 

 


Prosessledelse og faglig bistand – «Mer gods på sjø i Nord-Troms»

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen), har tatt initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid, som skal bidra til å overføre mer gods til sjø. Dette ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne.

Prosjektmålet er å avklare nødvendige tiltak for å kunne etablere et funksjonelt samarbeid for å oppnå hovedmålene. Konkret innebærer dette følgende definerte prosjektmål:

 • Utarbeide en konkret beskrivelse av nåsituasjonen
 • Gjennomføre en godsstrømundersøkelse for å avklare markedsgrunnlaget
 • Avklare hvilke samarbeidsformer som er mest gagnlig for kommunene
 • Styrke kommunens faglige kunnskap om havn og sjøtransport
 • Utarbeide en konkret handlingsplan for kommunene/havnene som skal sikre måloppnåelse, bl.a. i forhold til fellesfunksjoner, felles bruk av infrastruktur, felles systemer og andre ressurser.

Transportutvikling er tildelt oppdraget.


Randsfjordferga i Oppland

Nytt oppdrag for Transportutvikling, der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferge står i fokus.

Transportutvikling har signert kontrakt med Oppland fylkeskommune i forbindelse med fylkeskommunens ønske om en null- eller lavutslippsferge i Randsfjorden.
Oppdraget består av prosjektledelse, marinteknisk rådgivning og utredning.

Randsfjordferja er et fylkeskommunalt fergesamband i Randsfjorden i Oppland. Sambandet betjenes i dag av en eldre ferge.

Oppland fylkeskommune ønsker en fremtidig null- eller lavutslipps ferge i sambandet. Flere alternativer i spennet fra oppgradering/reparasjon til kontrahering av nytt materiell skal vurderes.
Gjennom arbeidet skal Transportutvikling:

 • Etablere et beslutningsgrunnlag som er relevant for fylkeskommunen
 • Anbefale valg av fartøysløsning
 • Vurdere drivstoffteknologi som sikrer null- eller lavutslipp
 • Foreta konsekvensvurderinger, - herunder økonomi, miljø og rute/regularitet
 • Andre relevante forhold

 


Prosessledelse - Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen 2018

Transportutvikling AS er tildelt oppdraget som prosessleder i videreutviklingen av havnesamarbeidet i Lofoten og Vesterålen. I prosjektet deltar havnene fra Vestvågøy, Vågan, Bø, Hadsel, Andøy, Sortland, Øksnes og Lødingen.

Prosjektets mandat er i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngår.

En viktig del av prosjektet er å kartlegge godsstrømmer og utnyttelse av felles ressurser/systemer i regionen. Havnene vil vurdere om bedre utnyttelse av felles infrastruktur kan bidra til lavere kostnader for brukerne.

Vi skal utarbeide en statusrapport med oversikt over produksjonssteder, transportvolum og transportruter/godsruter i og til/fra Vesterålen og Lofoten. Dette dokumentet blir et sentralt grunnlag for utarbeidelse av havnenes handlings-, markeds- og kommunikasjonsplanverk.

 


Sjømatkonferanse - Nordnorsk sjømattransport i 2030

Transportutvikling arrangerte sjømatkonferansen "Nordnorsk sjømattransport i 2030" 10.-11. april 2018 i Narvik.

Fokus:
SJØMAT - TRANSPORT - NORD-NORGE - FREMTIDEN

Spennende og kunnskapsrike foredragsholdere fra næringslivet, politikken, etatene og organisasjonene deltok.

Presentasjonene kan du nå lese her: www.transportutvikling.no/KONFERANSE


Finnøysambandet i Rogaland

Nytt oppdrag for Transportutvikling, der rutestruktur, fremdriftsteknologi, miljø og samlet økonomi for investering og drift av ferger står i fokus. Transportutvikling har signert kontrakt med Rogaland fylkeskommune for en grundig gjennomgang av det viktige Finnøysambandet.

Finnøysambandet er et fylkeskommunalt fergesamband i Rogaland. Nåværende kontrakt med operatør utløper 31.12.2019. I forbindelse med utarbeidelse av anbudsdokumentene på dette fergesambandet ønsker oppdragsgiver vår konsulentbistand i forbindelse med: 

 • Utarbeiding av ny rutestruktur for Finnøysambandet
 • Forslag til drivstoffteknologi for fremtidig ferjedrift i Finnøysambandet.

 Målsettingen med arbeidet er å utarbeide forslag og et beslutningsgrunnlag for valg av rutestruktur og drivstoffteknologi. Både rutestruktur og drivstoffteknologi vil kunne påvirke flere forhold, bl.a. miljø, økonomi, hurtigbåttilbudet mv.

Bilder viser MF «Foldøy» på vei inn til Judaberg i Finnøy kommune.


Effekt av veiutbedringer

Transportutvikling AS har nylig ferdigstilt et analyseoppdrag for Statens Vegvesen region Nord.

SVV region Nord ønsket en vurdering av eventuelle virkninger for godstransport på strekningen E6 Fauske – Narvik/Lødingen som følge av planlagte veiinvesteringer.

Det er gjort regjeringsbeslutninger om konseptvalg for E6 Fauske – Ballangen. Regjeringsbeslutningene er bl.a. tatt på grunnlag av KVU og KS1 for E6 Fauske – Mørsvikbotn og Mørsvikbotn – Ballangen. Det foreligger også tilsvarende beslutninger i regjeringen om E10/Rv. 85 Evenes – Sortland, som forbinder Sør-Troms, Vesterålen og Ofoten med E6.

Transportutvikling AS har gjennomført en samlet analyse av antatt godstransportfordeling basert på beslutninger om endringer i transportinfrastrukturen.
En samlet analyse kan fange opp flere forhold enn enkeltanalyser, blant annet endringer i det overordnede transportmiddelvalget.  Foruten bedre framkommelighet for veitransporten er et sentralt spørsmål om tidsreduksjon vil endre fordelingen av godstransport.

Basert på de nevnte endringer i transportinfrastrukturen har vi gjort kvantitative og kvalitative vurderinger av endringer som kan forventes i godstransportstrømmer for strekningen Narvik/Lødingen – Fauske:

 • knyttet til endringer som følge av vedtatte konsept/planer for veiutbygging
 • planer for opprusting av jernbane i Norge og Sverige inkludert virkning av eventuelle avgifter
 • planer for prioritering av sjøtransport

Med utgangspunkt i egen kunnskap og database, har vi videre i hovedsak basert oss på primærinformasjon, - dvs. informasjon fra utvalgte brukere av de aktuelle transportløsningene og transportørene. Det er disse som i stor grad påvirker transportvalgene, -basert på de kriterier de mener er viktige.

Analysen vil benyttes som en innledende vurdering og danne grunnlag for om Oppdragsgiver eventuelt vil gå videre med mernytteberegninger.


Transportutvikling samarbeider med Tyréns

Transportutvikling AS er underleverandør i Tyréns rammeavtale med Bane NOR.
Tyréns sendte ut følgende pressemelding :

"Tyréns tecknar ramavtal med Bane NOR
Norges nationella transportplan för 2018 – 2029 visar en fortsatt stor satsning på järnväg, satsningen kommer att vara störst från 2018 och fyra år framåt. För att klara de satta målen i transportplanen behöver Bane Nor stärka upp på resurssidan, ramavtalsförfrågan till konsulterna är på 4 år med en option på 2+2 år.

Tyréns har i den strategiska planen pekat på en satsning i vårt västra grannland och därför valdes att lämna anbud då ett sådant prekvalificeringsramavtal ger oss viss möjlighet att kunna välja lämpliga uppdrag som vi vill satsa på. Anbudsarbetet var relativt omfattande och innebar förutom många olika tekniker från Tyréns alla regioner är även flera norska underkonsulter med, vilket ger oss goda kontaktytor mot den norska marknaden. Involverade underkonsulter är RailCAP, Concreto, PIR2, Terratec, Prosjektutvikling Midt-Norge och Transportutvikling. Anbudsarbetet har gått bra och Daniel Wallström, regionchef Nord har tillsammans med två av våra underkonsulter varit på anbudsgenomgång i Oslo varefter vi har kompletterat vårt anbud och idag skrivs kontrakt hos Bane NOR i Oslo. 

I tilldelningen fick Tyréns ramavtal för alla tre områdena, som är utredningar, planskeden och tekniska huvudplaner. Omfattningen av hela avtalet antas vara ungefär 350 - 500 miljoner NOK under avtalstiden.
- Vi har under ett antal år arbetat med att kunna bredda vår hemmamarknad med Norge, och vi har erhållit ett antal uppdrag och räknat på ytterligare ett antal jobb, genom detta har vi knutit kontakter på Norska marknaden som nu ger utdelning, att få tilldelning på alla tre områdena i Norge med allt från arkitekter till säkerhetsvakter på järnväg är stort, säger Daniel Wallström, regionchef Nord.

Bane NOR är ett statligt företag som ansvarar för den nationella järnvägsinfrastrukturen i Norge. Bane NORs uppdrag är att säkerställa tillgänglig järnvägsinfrastruktur och effektiva och användarvänliga tjänster, inklusive utveckling av nav och godsterminaler.

Företaget ansvarar även för planering, utveckling, administration, drift och underhåll av det nationella järnvägsnätet, trafikledning och administration och utveckling av  järnvägsfastigheter"


Oppdatering av CIRCLE K’s Terminal Information Booklets

Gjennom mange år har Transportutvikling AS utarbeidet såkalte «Terminal Information Booklets» for Statoils kysttankanlegg (Nå CIRCLE K). Dette er informasjonsdokumenter på engelsk etter ISGOTT koden (International  Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)

Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhetsbestemmelser, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.

Både regelverk og terminalenes interne krav endres. Bl.a. ønsker nå flere terminaler EX-Charts etter de nye retningslinjene i EI15 (Energy Institute, Hazardous area classification). Videre vil generell informasjon fra tidligere år, f.eks. kontaktdetaljer og PR-profiler, ofte være gjenstand for endring.

Det er derfor viktig at slike håndbøker til en hver tid holdes oppdatert.

Transportutvikling AS har nylig oppdatert informasjon for Circle Ks anlegg på Kolsdalsodden i Kristiansand og Fagervika i Trondheim.


To-års maritimt utviklingsprosjekt mot det russiske markedet

15 norske maritime bedrifter deltar i et utviklingsprosjekt som går over 2 år, der formålet er å utvide bedriftens forretningsnettverk i Russland og utvikle langsiktige kommersielle relasjoner. Prosjektet skal også promotere bedriftene spesielt og norsk maritim næring generelt.

Transportutvikling AS er prosjektleder.


Følgende bedrifter deltar i prosjektet: 

 • Harstad Mekaniske Verksted AS
 • Løvold Solutions AS
 • Nor Supply Offshore AS
 • Tschudi Shipping Company AS
 • SMV Hydraulik AS
 • Akvaplan-niva AS
 • Vónin REFA AS
 • Havyard Design and Solutions AS
 • Havyard MMC AS
 • Rapp Marine AS
 • Port of Tromsø KF
 • JM Hansen Maritim AS
 • Scana Propulsion AS
 • Mal Proff
 • Norsk Megling og Auksjon AS
 • Transportutvikling AS 

Prosjektet har en varighet fra høsten 2016 til høsten 2018, og er delfinansiert av Innovasjon Norge.


Transportutvikling`s periodiske informasjonsblad :

TU-nyhetsbrev januar 2019

TU-nyhetsbrev desember 2018

TU-nyhetsbrev april 2018

TU-nyhetsbrev mars 2018

TU-info desember 2017

TU-info november 2017

TU-info april 2017

TU-info October 2016

TU-info august 2016

TU-info januar 2016