Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Transport- og samferdselsplaner


Prosjekt: Miljøvennlig fergedrift i Finnmark
År: 2018
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. Transportutvikling AS fikk oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband. Det ble utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten omhandlet bl.a. anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).


Prosjekt: Logistikk i verdensklasse
År:
2015
Oppdragsgiver:Agenda Nord-Norge
Beskrivelse:I forbindelse med Agenda Nord-Norge 2015 ble det utarbeidet en rapport med tittelen «Logistikk i verdensklasse». Her har en faggruppe fokusert på transport- og logistikkutfordringer i Nord-Norge, og foreslått noen tiltak som en mener vil være vesentlige for næringsutviklingen i landsdelen, og som vil gi viktige bidrag til å bringe Nord-Norge opp i verdensklasse. 

Faggruppen tok utgangspunkt i fire næringer (sjømat, kraftforedlende industri, reiseliv og olje/gass) og fokuserte på enkelte områder som er viktige for disse næringers utvikling. 
Rapporten er ment som et bidrag til samfunnsdebatten. 

Faggruppen har bestått av Renate Larsen (Adm.dir. i Lerøy Aurora), Marit Bærøe (Regionsjef i Sjømat Norge Nord), Anne Grete Johansen (NordNorsk Reiseliv), Geir Solheim (Avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge), Bjørn Bjørgve (Industrikoordinator i ENI Norge), Stig Kjærvik, (Samferdselsforum Nord), Gisle Solvoll (Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland), Arve Ulriksen (Adm.dir. i Mo Industripark) og Stig Nerdal (Daglig leder i Transportutvikling AS). Stig Nerdal i Transportutvikling AS har vært sekretær.


Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag - Interregional plan for intermodal godstransport
År:
2014
Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommuner
Beskrivelse:
Fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold  vedtok i 2014 å utarbeide en interregional plan for intermodal godstransport. I forbindelse med det kommende planarbeidet ønsket fylkeskommunene å få tilført relevant fagkunnskap. Transportutvikling AS ble tildelt oppdraget. I samarbeid med vår samarbeidspartner LTU AB fokuserte vi i utgangspunktet på tre sentrale områder; marked, terminalstruktur, samt havnekapasitet og samarbeid.
Det ble utarbeidet en analyse av vare- og godsstrømmer som påvirker godstrafikken i fylkene. Både eksisterende og planlagt terminalstruktur ble belyst. En kartlegging av havnekapasitet i fylkene og havnenes sameksistens med øvrige utvalgte havner ble foretatt. Informasjonen ble strukturert, analysert og presentert av medarbeidere med høye faglige kvalifikasjoner og mangeårig erfaring fra arbeid med intermodale transporter.


Prosjekt: Infrastruktur i Nord-Norge
År: 2013
Oppdragsgiver: Nærings- og handelsdepartementet
Beskrivelse: Rapporten som er utarbeidet i prosjektet inngår i arbeidet med «kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord», der formålet er å innhente kunnskap om direkte og indirekte virkninger av økt satsing på økonomisk verdiskaping i næringer som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter i Nord-Norge. Kunnskapen som samles inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Kunnskapsinnhentingen dekker næringene fiskeri, havbruk og nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi, mineralnæringen samt annen industri og næringsvirksomhet. Prosjektet er utført av Handelshøgskolen i Bodø, Nordlandsforskning og Transportutvikling AS.


Prosjekt: Strategi Maritimt Forum Nord
År: 2013
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Transportutvikling AS har ledet arbeidet i utarbeidelsen av en strategiplan 2013-2015 for Maritimt Forum Nord. Handlingsplan for 2013 er også utarbeidet. MFN er en medlemsorganisasjon for maritime aktører i nord. Strategi og aktiviteter skal gjenspeile medlemmenes behov, muligheter og utfordringer. Det er lagt vekt på at strategidokumentet skal ha en enkel oppbygging og kortfattede formuleringer.


Prosjekt: Transportplan IHR, delutredning kyst-innland
År: 2011
Oppdragsgiver: Indre Helgeland Regionråd
Beskrivelse: Transportplanen tar for seg godsmengdene tilknyttet de fylkeskommunale båtrutene i Nesna og Lurøy kommuner samt trafikkstrømmene med ferger og fylkeskommunale veier. Planen inneholder analyse av de godsmengder og transportstrukturer som er mellom kyst-innland og transportknutepunktet Mo i IHR regionen. Transportplanen er grunnlag for flere av IHR-regionen sine innspill til Regional Transportplan (RTP).


Prosjekt: Transportplan Nord Salten
År: 2011
Oppdragsgiver: Hamarøy, Tysfjord og Steigen kommuner (STH-Utvalget)
Beskrivelse: Transportplan Nord Salten omhandler Hamarøy, Tysfjord og Steigen kommuner og omhandler området/regionens samferdselsutfordringer. Europavei 6 går gjennom Nord Salten og er tilknyttet flere fergesamband og er sentralt i dette arbeidet. Det ses også på samferdselstilknytninger nordover, vestover, østover og sørover. Dette omhandler vei, buss, båt, ferge og eventuelt andre transportløsninger.


Prosjekt: Petroleumsmotiverte transport-utviklingsprosjekter og –planer i LU-området
År: 2010
Oppdragsgiver: Landsdelsutvalget
Beskrivelse: Utredningen gir en oversikt over gjennomførte og planlagte tiltak som har som sin hoved- eller del-begrunnelse i å imøtekomme logistikkbehov i forbindelse med petroleumsutvinning i landsdelen eller i Nord-Vest Russland.


Prosjekt: Transportplan Helgeland - fase 1
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Regionrådene på Helgeland
Beskrivelse: Helgeland består av 18 kommuner med et variert næringsliv og et omfattende transportbehov. Denne rapporten gir en beskrivelse av regionen, regionenes transporter og næringsliv. Rapporten skal kunne fungere som et faktaunderlag for videre transportplanarbeid på Helgeland.


Prosjekt: Strategisk Transportplan Ofoten. Fase 1- Knutepunktutvikling Narvik
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Narvik Næringsforum BA
Beskrivelse: Dette planarbeidet er rettet  mot godsknutefunksjonene for Ofoten i Narvik, som en del av en samlet plan for hele Ofotenregionen. Det skal utarbeides en overordnet/strategisk plan for å utvikle mulighetene og samordne behovene innenfor distribusjon og transitt. Dette skal sees i sammenheng med annen trafikk som malm, LNG, person m.v., og en skal ta hensyn til nasjonale og internasjonale føringer om en bærekraftig utvikling(miljø). I prosjektet kartlegges dagens transportstrømmer og potensielle transportstrømmer. Det fokuseres på distribusjons- og transittfunksjoner,- og de utfordringer som vil oppstå  knyttet til kapasitet og logistikk.