Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Transportløsninger


Prosjekt: Prosessledelse og faglig bistand-utredning av transportkonsept
År: 2017
Oppdragsgiver: Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn
Beskrivelse:Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn ønsker å legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge. Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen».

Prosjektarbeidet, som har vært ledet av Transportutvikling AS, har vært praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold. Vi har bla. sett på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre er det gjort en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm.  Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. er beskrevet/beregnt, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.


Prosjekt: Flyfrakt fra Nordland – Eksterne kostnader ved alternative transportløsninger
År: 2017
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
Beskrivelse: I desember 2016 ferdigstilteTransportutvikling AS mulighetsstudien «Flyfrakt over lufthavner i Nordland fylke».

Mulighetsstudien ble fulgt opp med en analyse av hvilke eksterne kostnader flyfrakt fra Nordland medfører, sammenlignet med Gardermoen. Eksterne kostnader er en kvantifisering av effekter som transport påfører samfunnet, uten at disse direkte betales av transportør eller transportbrukeren. Slike kostnader omfatter mer enn lokale utslipp til luft og vann, og inkluderer gjerne forhold som økt veivedlikehold, lyd/støy, pressproblemer/kø, klimaeffekter mv.

Analysen er gjort med utgangspunkt i volumene til nordnorsk sjømatnæring, - i dag og utfra forventninger om fremtidige volum. Rapporten baserte sine konklusjoner på en gjennomgang av transportalternativer, markedsforhold, energiforbruk og prissatte eksterne effekter. Prissatte effekter er f.eks. karbonutslipp pr. km., flytransport basert på vurderte flystørrelser, vekt, kapasitetsutnyttelser mv.

Basert på forutsetningene i rapporten ble det konkludert med at «Flyfrakt fra Nord-Norge til Asia/Nord-Amerika vil gi positive samfunnsøkonomiske effekter, sammenlignet med flyfrakt fra Gardermoen»


Prosjekt: Elektrisk drevet ferge
År: 2015
Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune
Beskrivelse: Prosjektets overordnede målsetting var etablering av miljøvennlig/elektrisk operert fergedrift i Arendal by og øyene rundt.  

For å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for fylkeskommunen ble et utredningsarbeid der en så på miljøkonsekvenser, ruteplaner, trafikkforhold, havneforhold, budsjett, m.v. gjennomført. Prosjektet innebar også at kravspesifikasjon av fartøy skulle beskrives, og tilbud fra båtdesignere innhentes.


Prosjekt: Passasjerbåt/turistbåt mellom Narvik, LoVe og Tysfjord 
År: 2015
Oppdragsgiver: Futurum AS og Tysfjord kommune
Beskrivelse: Det er en målsetting å utvikle en ny regional passasjerførende båtrute mellom Ofoten/Vestfjorden (Narvik – Svolvær) med korrespondanse til unike naturopplevelser i Tysfjorden. Denne ruten vil også være en viktig tilknytting til et samlet reiselivsprodukt som omfatter både naturopplevelser på fjordene og fjellet via jernbanen. Transportutvikling AS ble anmodet fra både rederier og reiselivsnæringen om å vurdere om det er mulig å starte opp en rute i sommerhalvåret.   Forprosjektet tok først og fremst sikte på å vurdere den maritime øst-vest relasjonen Narvik-Lofoten og Vesterålen, med tilknytning til Tysfjorden. Prosjektets utgangspunkt er relasjonen bane/buss-sjø og de strategiske føringer som bl.a. finnes i planverk for utvikling av reiseliv og relevant næringsliv. Forprosjektets målsetting er å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht videre fremdrift.

Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører.


Prosjekt: Utredning vedrørende fergetilbudet mellom Arendal by og øyene rundt
År: 2014
Oppdragsgiver: Aust-Agder Fylkeskommune
Beskrivelse:
Aust-Agder Fylkeskommune ønsket å få ulike forhold vedrørende fergetilbudet mellom Arendal by og øyene rundt utredet.
Prosjektets faglige hoveddeler var å foreta en vurdering av økonomiske og kollektivfaglige forhold, samt betraktninger knyttet til relevante lover, forskrifter og regelverk.
Det var også en målsetting at forprosjektet skulle tilføre Fylkeskommunen relevant faglig kunnskap før en eventuelt bandt seg opp til å ta et større økonomisk ansvar og integrere fergeruten(e) i sitt kollektivtilbud.


Prosjekt: Forbedringspunkter Mosjøen-Västansjö
År: 2013
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn KF
Beskrivelse: Mosjøen Havn er en av prosjektdeltagerne i NLC (Nordic Logistic Corridor). Dette prosjektet beskriver forbedringspunkter for en del av den aktuelle korridoren (NLC). Beskrivelsen (infrastrukturmessig) fokuserer på strekningen fra farleden inn til Mosjøen til Västansjö (der Krutfjellveien/Joeström møter E12/Blå Vägen).
Forbedringspunkter for både infrastruktur og de øvrige forhold som påvirker transportløsningens effektivitet ble identifisert. For å gjøre prosjektet mest mulig praktisk er konkrete tiltak foreslått der dette er mulig.


Prosjekt: Sjømattransportene i Troms og naboregioner
År: 2012
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Beskrivelse: Sjømatnæringen og transporter initiert av næringen er i stadig endring og utvikling. Troms fylkeskommune ønsket oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter til/fra slakterier og fiskemottak.
Transportutvikling AS har utarbeidet en rapport, samt informative kart som viser volum av sjømat over havner og på veier.
Innsatsfaktorenes omfang i sjømatproduksjonen med hensyn til transport, er også avdekket.


Prosjekt: Samferdselsanalyse Ofoten
År: 2012
Oppdragsgiver: Ofoten regionråd
Beskrivelse: Formålet med prosjektet var å gi en samlet analyse av samferdselen i regionen, og å utarbeide et bedre faktagrunnlag som ligger til grunn for strategiske valg i fremtiden.
Analysen hensyntar regionens interne behov for kommunikasjon og godstransport og gods- og persontransport i transitt.
Eventuelle «flaskehalser» er vurdert og drivere for utvikling er identifisert.


Prosjekt: Muligheter for import av biomasse via Murmansk Oblast
År: 2011
Oppdragsgiver: Seaworks AS
Beskrivelse: I Nord-Norge finnes det i dag flere igangsatte og mulige prosjekter der en ønsker/kan benytte biomasse til energiformål.
Målsettingen med denne forstudien har vært å avklare sentrale forutsetninger for å kunne sikre stabile, økonomisk fornuftige produkter til riktig kvalitet via en havn i Murmansk Oblast,- først og fremst for levering til det norske markedet i henhold til spesifikasjoner og krav.
En vurdering av det nordnorske markedet for produkter innenfor kategorien biomasse til energi eridentifisert og ressurstilgangen på råvarer fra Nord Vest Russland vurdert.
Vurdering av logistikkløsninger, både inngående og utgående til/fra Murmansk er et sentralt tema.


Prosjekt: Transportstøtte i Sverige
År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylke
Beskrivelse: Vi har gjennomgått den svenske transportstøtteordningen og sett på hvordan den håndteres i dag. Samtidig har vi fokusert på om denne kan ha konsekvenser for en del utvalgte steder i Nordland Fylke som har ambisjoner om øst-vest transportløsninger.
Gjennom konkrete case har vi gjort beregninger for alternative transportveier gjennom Sverige kontra å alternativt transportere gods via havn i Nordland


Prosjekt: North Atlantic container service
År: 2010
Oppdragsgiver: NORA, Mosjøen Havn, Mosjøen Industriterminal, Den Islandske Maritime Administrasjon og Västerbotten Län
Beskrivelse: Ambisjonene med dette prosjektet var å forberede vilkårene for en ny containerbasert sjø rute i Nord Atlanteren.
Det nye konseptet baserer seg på eksisterende båtruter som er modifiseres og tilpasset hverandre. Hovedruta har som formål å operere mellom hub strukturer i Norge, på Island og Nord Amerika.
Andre terminaler og ruter ( Sverige, Færøyene og Grønland) ble forbundet med hovedruta, med en fremtidig ambisjon om å kunne markedsføre et Nord Atlantisk transportnettverk.


Prosjekt: Båtpakke Salten - fase II
År: 2010
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å foreta en utredning som munnet ut i konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen av BAS-regionene i Salten. Spesielt omfatter dette øysamfunnene rundt Meløy, Gildeskål, Bodø og Steigen.
En vurdering av bl.a. terminalforhold, fartøytyper og takstsystemer i de aktuelle områdene er også gjennomført.


Prosjekt: Forbedret økonomi og miljøstandard for renovasjonstransporter på Nordkalotten
År: 2009
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) og Tekniska Verken AB i Kiruna (TVAB)
Beskrivelse: Dette er et prosjekt der EU, gjennom programmet Interreg IV A  Nord, har vært med som medfinansiør.
Prosjektets sentrale målsettinger har vært å forbedre økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge.
En har sett på mulighetene for å utvikle knutepunktsfunksjoner (HUB) i Kiruna ,- tilknyttet tilsvarende funksjoner i Narvik.
Konkrete mål i prosjektet har vært å bidra til bedret økonomisk resultat for bedriftene, mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og lavere eksterne kostnader for samfunnet.


Prosjekt: Omlasting i Nord med fokus på tørrbulk
År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er en mulighetsvurdering rettet mot maritime omlastinger i nordområdene. Prosjektet skal frembringe faglig og relevant informasjon om muligheter for omlasting av tørrbulk, herunder fysiske ,operasjonelle/logistikkmessige og økonomiske utfordringer.
Det er gitt en statusbeskrivelse av den eksisterende situasjon, konkrete case er berørt, og vi har sett på de økonomiske forutsetninger for å gjennomføre tørrbulkomlasting.


Prosjekt: Truck-Stop Bjerkvik
År: 2009
Oppdragsgiver: Futurum AS
Beskrivelse: Det er en betydelig tungtransport som i dag passerer på E6 og E10 gjennom Bjerkvik, eller benytter Bjerkvik som en ”uformell” Truck-Stop”, dvs. at kjøretøyene parkeres der det måtte være ledig parkeringsplass.
Prosjektet er en forstudie der en bl.a. identifiserer alternative lokaliseringer for en Truck-Stop i Bjerkvik, for å få denne type trafikk/parkering inn i ordnede former og gi vogntogsjåførene et bedre tilbud.


Prosjekt: Transportkonsept for Bodø ihht byens ambisjon om å bli valgt som arena for fotball-EM 2016
År: 2009
Oppdragsgiver: Team Bodø KF
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har analysert transportkonseptet for Bodø i forbindelse med byens ambisjon om å bli valgt som arena for fotball-EM 2016. I tillegg til den interne transporten i byen, er det gjort en beskrivelse og beregning av transportkapasiteter til og fra Bodø. Flyplassen i Bodø har vært sentral i dette arbeidet.


Prosjekt: Sjøbasert containertransport i Nord-Norge
År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er et forstudie der en skal avklare vesentlige praktiske forhold for eventuelt videre utviklingsarbeid for sjøbasert containertransport i Nord-Norge. Her vil en vurdere strekningen Narvik-Tromsø, vurdert i et integrert seilingsopplegg med M/S Tege mellom Bodø-Alta-Bodø med mellomliggende havner. Det legges vekt på å avklare markedsmessige forutsetninger, utfordringer og muligheter, samt at det skisseres et logistikkmessig driftskonsept og fartøysanbefalinger.
Målsettingen er å avklare om et nytt driftskonsept med båt er økonomisk og miljømessig forsvarlig.


Prosjekt: Smarttrans
År: 2009
Oppdragsgiver: Handelshøgskolen i Bodø
Beskrivelse: I prosjektarbeidet er det gitt en beskrivelse av og analyse av flaskehalser for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige intermodale transportkjeder for fersk fisk mellom Norge og kontinentet.


Prosjekt: Fraktkostnadene for fiskemottakene i området Tysfjord til Vega
År: 2009
Oppdragsgiver: Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Brødrene JTB Olsen AS, Modolv Sjøset Fisk AS, Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Njord Seafood AS og Nordland Fylkeskommune.
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som tar for seg de sjøverts fraktkostnadene som fiskemottakene i området Tysfjord til Vega har. Bakgrunnen for denne rapporten var at det ble foretatt endringer i fraktberegningsvekten, noe som resulterte i betydelig fraktøkning for fiskemottakene. Rapporten beskriver også utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i nevnte område. I tillegg drøftes mottaksstasjonenes støtteordninger.


Prosjekt: Intermodal korridor Asia-Russland/Murmansk-Nord Amerika
År: 2008
Oppdragsgiver: Den Internasjonale jernbaneunion (UIC)
Beskrivelse: Prosjektet er et mulighetsstudie med grunnlag i en øst-vest løsning mellom Asia og vestlige markeder, basert på bruk av jernbaneløsningen til Murmansk havn.

Prosjektet inkluderte detaljerte logistikkjedebetraktninger for globale intermodale løsninger og en vurdering av logistikkløsninger for sjøterminaler.


Prosjekt: Intermodal nord-sør korridor
År: 2008
Oppdragsgiver: Den Internasjonale jernbaneunion (UIC)
Beskrivelse: Målet med prosjektarbeidet er å forberede utviklingen av en intermodal nord-sør transportkorridor mellom India-Iran-Russland/Europa.

Denne korridoren vil kunne gi en vesentlig raskere transportløsning mellom Sør-Asia og Europa.


Prosjekt: Godsstrømmer på Helgeland
År: 2008
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: I prosjektet legges det frem en rapport med et overordnet datamateriale som beskriver godsstrømmene på Helgeland, både når det gjelder vei, sjø og bane.

Rapporten inngår som en del av Nordland Fylkeskommunes arbeid i forbindelse med NTP 2010 – 2019.


Prosjekt: Logistikkløsninger Hålogaland Ressursselskap (HRS)
År: 2007
Oppdragsgiver: Hålogaland ressursselskap (HRS)
Beskrivelse: Denne rapporten danner et grunnlag for selskapets arbeid med forbedring av sine logistikkløsninger. Den fokuserer på grunnleggende økonomiske parametere som kan gi grunnlag for videre utviklingsarbeid. Vi har bl.a. sett på økt nyttelast, bedret retningsbalanse, styringssystemer, utvikling av HUB-funksjoner og noe fastere rutestruktur.


Prosjekt: Havbruksnæringens transportbehov, strukturelle endringer i Nordland
År: 2007
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Prosjektet er et samarbeid mellom Transportutvikling As og Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi ( SIB ). Prosjektrapporten beskriver transport- og logistikk knyttet til oppdrettsnæringen i Nordland Fylke. Strukturelle endringer i næringen med spesielt fokus på slakteristrukturen vurderes.


Prosjekt: The Eurasian Land Bridge
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: UIC ( International Union of Railways )
Beskrivelse: Prosjektet går ut på å gi råd i forhold til hvordan store godsmengder best kan fraktes via jernbane mellom Kina og Europa. 2-4 større innlandsterminaler i Europa vurderes i forhold til kapasitet når det gjelder trafikk og godsmengder. Samme vurdering gjøres i forhold til noen utvalgte innlandsterminaler i Kina. Ei vurdering om og evt. hvor helt nye terminaler skal bygges ligger også i mandatet.


Prosjekt: Feedertransport 3 Regioner i Nordland
År: 2005
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune/NMC
Beskrivelse: Prosjektet beskriver en del alternative ruter for feedertransport av fersk fisk fra et utvalg av havbruksslakterier langs kysten og inn mot mulige intermodale-/ jernbaneknutepunkter i Nordland. Samtidig belyses ulike muligheter og utfordringer man står overfor i tilknytning til  intermodale transportløsninger for sjømat.


Prosjekt: Maghreb regionens logistikk
År: 2004
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Transportutvikling har ansvaret for å utvikle en transportkorridor mellom Maghreb og Europa samt prosjekter rettet mot de interne transportstrukturene i regionen. Maghreb-regionen består av landene Tunis, Algerie og Marokko i Nord-Vest Afrika. Det er i hovedsak jernbane, sjøtransporter og havner som vurderes.


Prosjekt: Fersk fisk på Nordlandsbanen fra Salten
År: 2003
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: En vurdering av hindringer og muligheter for å utvikle transporten av fersk fisk fra Saltenregionen. Det ble foretatt konkrete økonomiske beregninger og logistikkmessige vurderinger.


Prosjekt: East-West transports – Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.


Prosjekt: Transportalternativer for oppdrettsnæringen i Nordland
År: 2001
Oppdragsgiver: Nordland oppdrettarlag, Bodø kommune, Mosjøen og Omegn næringsselskap og Nordland fylkeskommune.
Beskrivelse: Forprosjekt der mulighetene for økte transporter med jernbane fra Mosjøen og Bodø ble vurdert. Muligheter for bruk av jernbaneløsninger sett i forhold til den totale markedsutviklingen er sentrale elementer i prosjektet. Konkrete beregninger av forskjellige alternativer er foretatt.