Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Sjøtransport


Prosjekt: Miljøvennlig fergedrift i Finnmark
År: 2018
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud inngår noen ferjesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. Transportutvikling AS fikk oppdraget med å vurdere mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende dieselsamband.
Det ble utarbeidet en rapport for hvert av sambandene. Rapporten omhandlet bl.a. anbefalt driftsløsning, økonomi for anbefalte løsning og eventuelle utfordringer ved miljøvennlig drift etter anbefalte løsning.

Rapportene vil bli benyttet som beslutningsgrunnlag i administrative og politiske fora, og vil danne kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger, herunder Regional transportplan (RTP) og Handlingsprogram for kollektivtransport (HP).


Prosjekt: Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark
År: 2016
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å gjeninnføre en godsrute på sjø. I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende kombifartøy/ruter var tilstrekkelige i forhold til godstransportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike samband og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også  på hvilke eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan dekke disse utfordringene.

Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert.


Prosjekt: Elektrisk drevet ferge
År: 2015
Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune
Beskrivelse: Prosjektets overordnede målsetting var etablering av miljøvennlig/elektrisk operert fergedrift i Arendal by og øyene rundt.  

For å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for fylkeskommunen ble et utredningsarbeid der en så på miljøkonsekvenser, ruteplaner, trafikkforhold, havneforhold, budsjett, m.v. gjennomført. Prosjektet innebar også at kravspesifikasjon av fartøy skulle beskrives, og tilbud fra båtdesignere innhentes.


Prosjekt: Elektrisk drevne ferger i Arendal havn
År:
2014
Oppdragsgiver: Aust-Agder Fylkeskommune
Beskrivelse:
I forbindelse med vår «Utredning vedrørende fergetilbudet mellom Arendal by og øyene rundt», dukket spørsmålet om å kontrahere og operere elektrisk drevne ferger i Arendal havn opp.Transportutvikling AS ble engasjert for arbeidet, og målet var å utrede grunnlaget for et prosjekt med elektriske ferger i Arendal. Utredningen avklarte forutsetninger og sannsynligheten for at prosjektet vil kunne motta offentlig støtte, både i utredningsfasen og en gjennomføringsfase.
I første fase av utredningen var det en målsetting å legge premissene for videre utvikling ved bl.a. å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, utarbeide forslag til fergetype (overordnet tekniske krav) og gi anbefalinger mht videre fremdrift. Forstudien/forundersøkelsen skulle således danne grunnlag for behandling av Fylkesutvalget.


Prosjekt: Containerbåt over Narvik Havn
År: 2014
Oppdragsgiver:  Narvik Havn KF
Beskrivelse:
Narvik Havn KF har en ambisjon om å utvikle en regional containerførende rute over Narvik  havn i tilknytning til jernbaneterminalen.Narvik Havn KF  engasjerte Transportutvikling AS i et forprosjekt. Forprosjektets målsetting var å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht. videre fremdrift. Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører. Prosjektets intermodale utgangspunkt er relasjonen bane-sjø og de strategiske føringer som bla finnes i nåværende nasjonale nærskipsstrategier.


Prosjekt: Arctic Rail and Sea Express
År: 2012
Oppdragsgiver: Prosjektet er i regi av Maritimt Forum Nord og finansiert av Troms Fylkeskommune, Tromsø Havn og Narvik Havn.
Beskrivelse: Gjennom flere år har det vært en politisk uttalt målsetting at man skulle forsøke å vri godstrømmer fra land til sjø ut fra miljøhensyn.
I dette prosjektet er det gjort ei grundig og praktisk vurdering av om det er grunnlag for å etablere en rutestruktur med utgangspunkt i en hovedlinje mellom jernbanen i Narvik og havnen i Tromsø. Forskjellige markeder, rutekonsept, driftsformer og skipstyper er vurdert. Samfunnsøkonomiske betraktninger er foretatt.
Prosjektets profesjonelle aktiviteter er gjennomført av Transportutvikling AS og Polarkonsult AS, med relevant bistand fra Tromsø Havn og Narvik Havn.


Prosjekt: Sjøtransport fra Nord-Norge til Gøteborg
År: 2011
Oppdragsgiver: Tekniska Verken AB i Kiruna
Beskrivelse: Prosjektet er en vurdering av mulighetene for sjøtransport av avfall fra Nord-Norge til Gøteborg. I prosjektet beskrives bl.a. alternative løsninger for sjøtransport, typer skip, utstyr og logistikk-/transport-ruter. Indikasjoner på transporttider og priser fra forskjellige aktuelle havner i Nord-Norge blir gitt.


Prosjekt: Hvordan kan Nordland fylkeskommune bedre rammebetingelsene for fiskeribedriftenes transportbehov
År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å utarbeide nye retningslinjer for forsendelse av gods med fylkeskommunalt støttete båtruter, samt vurdering av fremtidig godsregulativ for hurtigbåter. I tillegg er det på nevnte båtruter foretatt en kartlegging av godsmengder, godstyper og godsstrukturer langs kysten Svolvær – Sandnessjøen. Fisketransport er sentralt i prosjektet.


Prosjekt: Godstransportbehovet og ny kystgodsrute Bodø-Helgeland
År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Målet med prosjektet har vært å kartlegge godsstrømmene i området samt vurdere eventuell fremtidig kystgodsrute i samme området. I dette ligger det også å vurdere anløpssteder og hensiktsmessige endestasjoner for ruten. Videre vil anløpsstedene og næringslivets transportbehov, der det ikke er andre alternative transportmuligheter, vektlegges mht vurdering av ruteplan. Fisketransport er sentralt i prosjektet.


Prosjekt: North Atlantic container service
År: 2010
Oppdragsgiver: NORA, Mosjøen Havn, Mosjøen Industriterminal, Den Islandske Maritime Administrasjon og Västerbotten Län
Beskrivelse: Ambisjonene med dette prosjektet var å forberede vilkårene for en ny containerbasert sjø rute i Nord Atlanteren.
Det nye konseptet baserer seg på eksisterende båtruter som er modifiseres og tilpasset hverandre. Hovedruta har som formål å operere mellom hub strukturer i Norge, på Island og Nord Amerika.
Andre terminaler og ruter ( Sverige, Færøyene og Grønland) ble forbundet med hovedruta, med en fremtidig ambisjon om å kunne markedsføre et Nord Atlantisk transportnettverk.


Prosjekt: Båtpakke Salten - fase II
År: 2010
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å foreta en utredning som munnet ut i konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen av BAS-regionene i Salten. Spesielt omfatter dette øysamfunnene rundt Meløy, Gildeskål, Bodø og Steigen.
En vurdering av bl.a. terminalforhold, fartøytyper og takstsystemer i de aktuelle områdene er også gjennomført.


Prosjekt: Økonomisk vurdering av fergesamband
År: 2009
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet et notat med økonomisk vurdering av de 15 fergesamband som fylkeskommunen overtar fra staten fra og med 1.1.2010.


Prosjekt: Sjøbasert containertransport i Nord-Norge
År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er et forstudie der en skal avklare vesentlige praktiske forhold for eventuelt videre utviklingsarbeid for sjøbasert containertransport i Nord-Norge. Her vil en vurdere strekningen Narvik-Tromsø, vurdert i et integrert seilingsopplegg med M/S Tege mellom Bodø-Alta-Bodø med mellomliggende havner. Det legges vekt på å avklare markedsmessige forutsetninger, utfordringer og muligheter, samt at det skisseres et logistikkmessig driftskonsept og fartøysanbefalinger.
Målsettingen er å avklare om et nytt driftskonsept med båt er økonomisk og miljømessig forsvarlig.


Prosjekt: Fraktkostnadene for fiskemottakene i området Tysfjord til Vega
År: 2009
Oppdragsgiver: Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Brødrene JTB Olsen AS, Modolv Sjøset Fisk AS, Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Njord Seafood AS og Nordland Fylkeskommune.
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som tar for seg de sjøverts fraktkostnadene som fiskemottakene i området Tysfjord til Vega har. Bakgrunnen for denne rapporten var at det ble foretatt endringer i fraktberegningsvekten, noe som resulterte i betydelig fraktøkning for fiskemottakene. Rapporten beskriver også utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i nevnte område. I tillegg drøftes mottaksstasjonenes støtteordninger.


Prosjekt: Fergedriften i Nordland
År: 2008
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som skal bidra til at Nordland Fylkeskommune har et best mulig arbeidsgrunnlag i forbindelse med overføringen av ansvaret for riksvegfergedriften fra staten til fylkeskommunen. Rapporten gir konkret og operasjonell informasjon om alle samband i fylket. Drifts- og kapitalkostnader er vurdert på sambandsnivå.


Prosjekt: Båtplan Salten
År: 2007
Oppdragsgiver: Salten regionråd
Beskrivelse: Oppdragsgiver engasjerte Transportutvikling Bodø AS for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke sjøverts transport i BAS- regionen Salten og fremme forslag til videre arbeid med en samlet båtplan for Salten. Rapporten presenterer forslag til både kortsiktige og mer langsiktige løsninger.


Prosjekt: Konkurranseutsetting av fylkesferger i Troms
År: 2007
Oppdragsgiver: Troms fylkeskommune
Beskrivelse: Med bakgrunn i Troms fylkeskommunes vedtak om konkurranseutsetting av fylkesvegfergerutene i Troms fylke, har Transportutvikling As foretatt en enkel vurdering av de aktuelle sambandene. I vurderingen er det lagt vekt på ruter/rutestruktur, fartøyer, teknologi og krav til miljøvennlige ferger, fartøystørrelse i forhold til trafikkgrunnlag, fergekaier, enkelte kostnadselementer og investeringer.

I tillegg er det gitt kommentarer til takst/inntekter og enkelte strukturelle forhold som kan påvirke fremtidig drift.


Prosjekt: Bistand ved anbud på fergesambandet Drag-Kjøpsvik
År: 2007
Oppdragsgiver: Hurtigruten ASA Ferge & Hurtigbåt
Beskrivelse: Transportutvikling As har i forbindelse med konkurranseutsetting av fergesambandet Drag-Kjøpsvik, utarbeidet en overordnet vurdering av hva som kan påvirke trafikk- og inntektsgrunnlaget for sambandet i kommende ti-årsperiode.


Prosjekt: Senjafergene
År: 2007
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet
Beskrivelse: Transportutvikling As har foretatt en utredning av to fergesamband til Senja, - Malangsforbindelsen og Andøyforbindelsen. Blant annet er fergekaier, fergeløsninger, takster og overordnet marked vurdert. Ut fra disse data er det gjort vurderinger av behovet for offentlig medfinansiering.


Prosjekt: Bistand båt-/fergerute-kontrakter
År: 2007
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling As har hatt prosjektlederansvaret for utarbeidelse av kravspesifikasjon, evalueringskriterier m.v. knyttet til forhandlinger om 6-års kontrakter for 3 båt- og fergesamband i Sør-Trøndelag.


Prosjekt: Kostnader knyttet til nye sikkerhetskrav for hurtigbåter og ferger
År: 2003 – 2004
Oppdragsgiver: Samferdselssjefskollegiet – v/Troms Fylkeskommune (på vegne av kystfylkene i Norge)
Beskrivelse: Omfattende prosjekt som tar sikte på å kartlegge hvilke kostnader som har påløpt, og som vil påløpe fylkeskommunene knyttet til de skjerpede sikkerhetskrav til hurtigbåter og ferger som ble innført etter Sleipner-ulykken. Prosjektet skal også gi en samlet oversikt over det gjeldende regelverket (for eksempel SOLAS konvensjonen med tilhørende koder).


Prosjekt: Dynamic Assisted Trimaran
År: 2003 – 2004
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Beskrivelse: Vurderinger og koordinering av arbeid i forbindelse med avklaring av eventuell bruk av midler i forbindelse med utvikling av ny hurtigbåt basert på foilteknologi.


Prosjekt: Northern Maritime Corridor
År: 2003 –
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS er innvilget en rammeavtale med NMC Nordlige Periferi prosjekt. Har utarbeidet en rapport som blant annet kartlegger den nåværende regionale situasjonen for nærsjøfart (Short Sea Shipping) til- og fra Nordland fylke m.h.t. rederier, rutestruktur, de største importører og eksportører i fylket import/eksport volum og verdi med mer.
En annen rapport fokuserer på de eksisterende transportløsninger for sjømatnæringen i Nordland fylke m.h.t. lastevolumer, transportmiddel, transport korridorer, distribusjonssentre m.m.


Prosjekt: Hurtigbåtrute Rosendal-Flesland/Bergen
År: 2003
Oppdragsgiver: Rosendal Utvikling AS
Beskrivelse: Markedsvurdering av en direkte hurtigbåtrute mellom Rosendal og Flesland/Bergen. Prosjektet ga også anbefalinger m.h.t. skipstype.


Prosjekt: Hurtigbåtrute Narvik-Svolvær
År: 2003
Oppdragsgiver: Futurum AS (på vegne av kommuner og næringsliv langs ruteaksen)
Beskrivelse: Vurdering av muligheter for å få i gang nedlagt hurtigbåtrute mellom Narvik og Svolvær. Forslag til oppstart ble beskrevet med basis i nye rutestrukturer og skipstyper.


Prosjekt: East-West transports – Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.


Prosjekt: Containercatamaran Nord-Norge- Europa
År: 2000
Oppdragsgiver: Havnedirektøren i Troms, Troms Fylkeskommune og Futurum AS
Beskrivelse: Sammen med Sivilingeniør Ola Lilloe-Olsen har Transportutvikling utviklet en skisse til konsept for hurtiggående sjøtransport av bla. ferske varer. Internasjonale aktører er koplet inn i videreføringen av prosjektet. Basis for prosjektet var utviklingen av en 80 meter katamaran med dødvekt rundt 900 tonn.