Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Økonomi og finansielle løsninger


Prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse- Havneutbygging i Longyearbyen, Svalbard
År: 2015
Oppdragsgiver: Longyearbyen Havn KF
Beskrivelse: Handelshøgskolen i Bodø og Transportutvikling AS har foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av en havnerelatert etablering i Longyearbyen, Svalbard.  Etableringen/investeringen omfattet både kai og landbasert infrastruktur i form av bygninger.


Prosjekt: Transportstøtte i Sverige
År: 2011
Oppdragsgiver: Nordland Fylke
Beskrivelse: Vi har gjennomgått den svenske transportstøtteordningen og sett på hvordan den håndteres i dag. Samtidig har vi fokusert på om denne kan ha konsekvenser for en del utvalgte steder i Nordland Fylke som har ambisjoner om øst-vest transportløsninger.
Gjennom konkrete case har vi gjort beregninger for alternative transportveier gjennom Sverige kontra å alternativt transportere gods via havn i Nordland


Prosjekt: Forbedret økonomi og miljøstandard for renovasjonstransporter på Nordkalotten
År: 2009
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) og Tekniska Verken AB i Kiruna (TVAB)
Beskrivelse: Dette er et prosjekt der EU, gjennom programmet Interreg IV A  Nord, har vært med som medfinansiør.
Prosjektets sentrale målsettinger har vært å forbedre økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge.
En har sett på mulighetene for å utvikle knutepunktsfunksjoner (HUB) i Kiruna ,- tilknyttet tilsvarende funksjoner i Narvik.
Konkrete mål i prosjektet har vært å bidra til bedret økonomisk resultat for bedriftene, mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og lavere eksterne kostnader for samfunnet.


Prosjekt: Økonomisk vurdering av fergesamband
År: 2009
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet et notat med økonomisk vurdering av de 15 fergesamband som fylkeskommunen overtar fra staten fra og med 1.1.2010.


Prosjekt: Tilskudssøknad Seaworks AS
År: 2008
Oppdragsgiver: Seaworks AS
Beskrivelse: Transportutvikling AS har bistått Seaworks AS med utarbeidelsen av en komplett søknad rettet mot Innovasjon Norge, knyttet til tilskudd i forbindelse med selskapets investeringsplaner.


Prosjekt: Vurdering av lokale transportkostnader - Lenvik Havn
År: 2007
Oppdragsgiver: Lenvik kommune Transportutvikling AS har, på generell basis, vurdert forskjellen i kostnader mellom gammel og ny transportløsning mellom smelteverket i Finnfjordbotn og Holmen kai


Prosjekt: Besparelse Vacuro
År: 2006
Oppdragsgiver: Vacuro
Beskrivelse: Dokument som vurderer investerings- og driftskostnader ved bruk av Vacuros løsning for merking av containere kontra den løsning som benyttes pr i dag. Dokumentet brukes i markedsføring av Vacuro produktet.


Prosjekt: Forretningsplan for Vacuro
År: 2005
Oppdragsgiver: Vacuro
Beskrivelse: Utarbeidelse av forretningsplan for Vacuro. Selskapet har utviklet et konsept for merking av containere. Løsningen som blir presentert i denne forretningsplanen, er både kostnads- og tidsbesparende i forhold til løsninger brukt pr. 2005.


Prosjekt: Kostnader knyttet til nye sikkerhetskrav for hurtigbåter og ferger
År: 2003 – 2004
Oppdragsgiver: Samferdselssjefskollegiet – v/Troms Fylkeskommune (på vegne av kystfylkene i Norge)
Beskrivelse: Omfattende prosjekt som tar sikte på å kartlegge hvilke kostnader som har påløpt, og som vil påløpe fylkeskommunene knyttet til de skjerpede sikkerhetskrav til hurtigbåter og ferger som ble innført etter Sleipner-ulykken. Prosjektet skal også gi en samlet oversikt over det gjeldende regelverket (for eksempel SOLAS konvensjonen med tilhørende koder).


Prosjekt: Fersk fisk på Nordlandsbanen fra Salten
År: 2003
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: En vurdering av hindringer og muligheter for å utvikle transporten av fersk fisk fra Saltenregionen. Det ble foretatt konkrete økonomiske beregninger og logistikkmessige vurderinger.


Prosjekt: Havneutbygging Børøya
År: 2002
Oppdragsgiver: Hadsel Havnevesen kf
Beskrivelse: Utredning med anbefalinger om utbygging, logistikk- og arealløsninger, finansieringsplan og driftskonsept for planlagt utvikling av en container- og industriterminal på Børøya i Hadsel kommune, Nordland.


Prosjekt: Jernbaneløsning for industrien i Nordland
År: 2001, 2002 – 2003
Oppdragsgiver: Elkem, Fundia og Landsdelsutvalget.
Beskrivelse: Et 2-delt prosjekt. Del 1 bestod i å vurdere og gi anbefalinger som kan gi grunnlag for å utvikle mer konkurransedyktige jernbaneløsninger for tungindustrien i Nordland. Det ble fokusert primært på markedet på kontinentet og utvikling av løsninger som gir retningsbalanse og høy frekvens.
I siste del av prosjektet ble det utarbeidet et informasjonsdokument i forbindelse med NTP 2006-2015, primært rettet mot politiske aktører. Et omfattende informasjonsprospekt/tilbudsdokument «Invitation for Expression of Interest» primært rettet mot transportører, ble også utarbeidet.


Prosjekt: East-West transports - Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.


Prosjekt: Verdsettelse av bedrifter og aksjer
År: 1997 – 2004
Oppdragsgiver: Flere.
Beskrivelse: Verdsettelse av bedrifter, primært innenfor området transport, herunder verdiberegning av aksjer i forbindelse med forhandlinger, oppkjøp og fusjoner.