Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Markedsundersøkelser og analyser


Prosjekt: Direktefly Honningsvåg-Tromsø
År:
2018
Oppdragsgiver: 
OM Kapp
Beskrivelse:
Vi har gjennomført en mulighetsstudie knyttet til ønske om en direkte flyforbindelse mellom Honningsvåg og Tromsø. OM Kapp ønsket muligheter og utfordringer vurdert. Vi har beskrevet nåsituasjonen, sett på erfaringer fra andre regioner og antydet kritiske suksessfaktorer. Næringslivet, reiselivet og kommunen ble trukket inn for å dokumentere behov og muligheter.


Prosjekt: Næringstansporter i Troms
År:
2017
Oppdragsgiver: 
Troms fylke
Beskrivelse:
Troms fylkeskommune har fått utarbeidet rapport fra Transportutvikling AS med oppdatert kunnskap vedrørende nærings- og godstransporter i fylket basert på data fra 2016. Oppdateringen er gjort med basis i liknende rapport fra august 2015, basert på data fra 2014. Vesentlige endringer fra 2014 til 2016 er avdekket.

Rapporten bidrar til å klarlegge status for transportomfang som innvirker på veibruk, ferger og øvrig transportinfrastruktur. Rapporten er med på å gi Fylkeskommunen sentrale grunnlagsdata for å prioritere tiltak-, målrette ressursbruk og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det regionale næringslivet.
Analysearbeidet inngår i utredningene for regional transportplan Troms for 2018-29, samt handlingsplan for fylkesveg i Troms 2018-21. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes inn mot transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering.

Veitransportarbeidet for følgende næringer i Troms er kvantitativt vurdert: Sjømat (fangst og havbruk), dagligvarer, landbruk og mineraler/tungindustri. Det er også gjort tallmessige anslag for avfall, post og distribusjon av petroleumsprodukter.

Vi har utarbeidet flere veibelastningskart for utvalgte næringer. Dette gir ei god synliggjøring av transportomfanget og hvilke veistrekninger som er mest belastet i fylket, - for de enkelte næringene og næringene samlet.


Prosjekt: Næringstansporter i Finnmark
År:
2017
Oppdragsgiver: 
Finnmark fylke
Beskrivelse:
 I januar 2015 utarbeidet Transportutvikling AS rapporten «Status 2014 Nærings- og godstransporter i Finnmark». Fylkeskommunen ønsket oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket basert på 2016 tall. Målet var å vise status for næringene i 2016 og utviklingen fra 2014 til 2016.
Transportutvikling AS fikk oppdraget med å utarbeide en oppdatert og helhetlig kunnskapsoversikt basert på 2016-tall over transportomfanget og transportruter til og fra marked for:

  • Sjømatnæringen, inkludert slakteri/fiskemottak.
  • Petroleum
  • Mineral
  • Landbruk og reindrift
  • Dagligvarer, post, generelt gods
  • Avfallstransporter

I rapporten la vi vekt på å synliggjøre informasjon og data med kart, illustrasjoner og tabeller.


Prosjekt: Flyfrakt i Nordland
År:
2016
Oppdragsgiver:
Nordland fylke
Beskrivelse:
Nordland fylke og fylker som grenser til Nordland, har et internasjonalt orientert næringsliv. Ikke bare gjennom eksport av fisk, metaller, petroleum og mineraler, -men også import av innsatsfaktorer, varer, deler og komponenter til industrien. Flere av disse vareslagene har behov for rask transport i form av flyfrakt. Dette skjer i dag, men i svært liten grad til/fra Nordland eller Nord-Norge.

Målsettingen for forstudien var å gi et best mulig beslutningsgrunnlag for en eventuell videreføring av utviklingsarbeidet gjennom et forprosjekt/hovedprosjekt der mer konkrete aktiviteter, strategier og tiltak defineres.

Forstudien har berørt sentrale forhold knyttet til bl.a. infrastruktur, logistikk, marked/retningsbalanse og aktører. Kritiske suksessfaktorer ble identifisert og fremdrift/aktiviteter for en eventuell videreføring av arbeidet ble foreslått. Mulighetsstudien kan konkludere både positivt og negativt.


Prosjekt: Barents Cruise Mapping
År: 2016
Oppdragsgiver: Prosjektet er delfinansiert av Kolarcticprogrammet.
Beskrivelse: Transportutvikling AS har gjennomført et forprosjekt rettet mot cruisetrafikk. Forprosjektet skulle bidra med relevant informasjon om bl.a. markedspotensial, aktører og aktørpreferanser, infrastruktur og regionale muligheter/begrensinger i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. 

Forprosjektets deltagere var Fylkesmyndighetene i Murmansk, Arkhangelsk, Troms og Finnmark, havnene i Tromsø og Vardø, samt Cruise Northern Norway & Svalbard (CNNS).


Prosjekt: Markedsutviklingsprosjekt Russland Fase I og II
År: 2015-2016
Oppdragsgiver: Prosjektene er støttet av Innovasjon Norge
Beskrivelse: Prosjektets målsetting var å bistå utvalgte norske bedrifter med å identifisere kommersielle muligheter i det russiske markedet.

Med basis i identifiserte prioriteringer gjennomførte Innovasjon Norge v/Nikolay Shavrov først en overordnet kartlegging av markedspotensialet i Russland. Deretter ble det gjennomført en dialog mellom Innovasjon Norge og Transportutvikling AS/bedriftene for å avklare detaljerte prioriteringer.
Det har vært gjennomført konkrete markedsframstøt i form av salgsturer med B2B møter, deltagelse på messer, arrangering av seminarer og andre salgsfremmende tiltak.

I fase 1 ble det fokusert på markedet i Murmansk Oblast. I prosjektets fase 2 ønsket partnerne å benytte sine erfaringer fra fase 1 og utvide markedet utover Murmansk Oblast, til andre regioner i Russland/Nord-Vest Russland, - primært Arkhangelsk Oblast.
Transportutvikling AS har ledet prosjektet.


Prosjekt: Skredsikring Singla - FV 347
År: 2016
Oppdragsgiver: Skjervøy kommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS har bidratt til å utforme dokumentasjon som kan være med på å sette fokus på skredsikring av Singla, FV347 på Arnøya i Skjervøy kommune.

Datagrunnlaget er basert på både sekundærinformasjon og primærinformasjon. I løpet av prosjektperioden ble det innhentet informasjon fra flere næringsaktører på Arnøya. Resultatet av arbeidet foreligger i form av et kortfattet dokument og en PowerPoint-presentasjon.


Prosjekt: Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark
År: 2016
Oppdragsgiver:  Finnmark fylkeskommune
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å gjeninnføre en godsrute på sjø.
I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende kombifartøy/ruter var tilstrekkelige i forhold til godstransportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike samband og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også  på hvilke eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan dekke disse utfordringene.

Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert.


Prosjekt: Verft i Nord-Norge
År:2015
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse:  I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring.

I 2013 kartla Transportutvikling AS verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge basert på 2011 tall. I 2015 fikk vi oppdraget med å oppdatere rapport på bakgrunn av data basert på 2014 tall.


Prosjekt: Passasjerbåt/turistbåt mellom Narvik, LoVe og Tysfjord 
År: 2015
Oppdragsgiver: Futurum AS og Tysfjord kommune
Beskrivelse: Det er en målsetting å utvikle en ny regional passasjerførende båtrute mellom Ofoten/Vestfjorden (Narvik – Svolvær) med korrespondanse til unike naturopplevelser i Tysfjorden. Denne ruten vil også være en viktig tilknytting til et samlet reiselivsprodukt som omfatter både naturopplevelser på fjordene og fjellet via jernbanen. Transportutvikling AS ble anmodet fra både rederier og reiselivsnæringen om å vurdere om det er mulig å starte opp en rute i sommerhalvåret.   Forprosjektet tok først og fremst sikte på å vurdere den maritime øst-vest relasjonen Narvik-Lofoten og Vesterålen, med tilknytning til Tysfjorden. Prosjektets utgangspunkt er relasjonen bane/buss-sjø og de strategiske føringer som bl.a. finnes i planverk for utvikling av reiseliv og relevant næringsliv. Forprosjektets målsetting er å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht videre fremdrift.

Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører.


Prosjekt: Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014
År: 2015
Oppdragsgiver: Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner
Beskrivelse: Transportutvikling AS har i perioden oktober 2014 til august 2015 utarbeidet godsstrømsrapporter for hvert av fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Hovedfokus har vært kartlegging av godsstrømmer, samt visualisering av disse for utvalgte næringer. 
Med basis i bl.a. disse rapportene og noen nye oppdateringer, har fylkene ønsket en felles rapport og visualisering av godsstrømmene for sjømatnæringen i Nord-Norge.
Veibelastning, flaskehalser, transportmiddelfordeling, utenlandskorridorer, relevante aktører, utvikling og historisk statistikk gjeldende havbruk og fiskeri er behandlet.


Prosjekt: Markedsvurdering dypvannskai/tungløftskai i Mo i Rana
År: 2015
Oppdragsgiver: Mo i Rana havn KF og Rana Utviklingsselskap
Beskrivelse:  Betydelige varestrømmer transporteres til, fra, via havn/jernbane og gjennom Mo i Rana. Mo i Rana havn har stor, variert og voksende godsmengde.  Tyngdepunktet av nordnorsk industri er lokalisert i nærheten av havneområdene. Havnen ligger i nærhet til Sverige og tilknyttet infrastruktur er i stor grad god. Vekst og utvikling skaper imidlertid nye utfordringer og Mo i Rana har ikke pr i dag gode nok dypvannskaifasiliteter. 

Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF.
Markedsvurderingen ble gjennomført for å gi et best mulig markedsmessig grunnlag i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt. 


Prosjekt: Næringstransporter i Troms 2015
År: 2015
Oppdragsgiver: Troms Fylkeskommune
Beskrivelse: Troms Fylkeskommune ønsket en gjennomgang og oppdatert kunnskap om transportomfanget og viktige transportruter for produkter fra transportkrevende deler av næringslivet i Troms fylke. Rapporten som ble utarbeidet beskriver behov og utfordringer knyttet til tungtransport på fylkesvegnettet.

Rapporten skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for fremtidige transportvurderinger innenfor fylkeskommunens ansvars og påvirkeroppgaver. Herunder oppfølging av Regional Transportplan og grunnlag for innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029. 


Prosjekt: Nærings- og godsstrømsanalyser i Nordland
År: 2015
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen
Beskrivelse: Nordland Fylkeskommune ønsket en nærings- og godsstrømsanalyse for de mest transportavhengige sektorene i fylket.

Flere næringer i Nordland har vært i endring ut i fra blant annet markedssituasjon, teknologi og ressurstilgang. Da næringene, og følgelig transportene relatert til næringene, er i stadig endring og utvikling, har Nordland Fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å kunne fatte gode beslutninger for drift, vedlikehold og investeringer på fylkesvegnettet og drift av ferje- og hurtigbåter. Analysen vil også være et viktig grunnlag for fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029, næringsutvikling, arealplanlegging m.m. 


Prosjekt: Status nærings- og godstransporter i Finnmark
År: 2015
Oppdragsgiver: Finnmark Fylkeskommune
Beskrivelse: Finnmark Fylkeskommune ønsket oppdatert kunnskap og status vedrørende nærings- og godstransporten i fylket. Da flere næringer, og følgelig transportene i forhold til næringene, har vært i stadig endring og utvikling, har Finnmark Fylkeskommune tatt et viktig initiativ for å skaffe til veie en oppdatert oversikt over transportrelaterte forhold som vil kunne ha betydning for utviklingen i fylket. Kunnskapen skal benyttes som grunnlag for å forvalte og sette i verk transporttiltak med bedre presisjon knyttet til drift av kollektivruter og fylkesveger, samt innspill til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

I rapporten har det vært lagt vekt på at innhentet kunnskap skulle fremstilles pedagogisk og bli visualisert på en god måte.   


Prosjekt: Transport av fersk fisk fra Norge til kontinentet
År: 2014
Oppdragsgiver: Statents vegvesen
Beskrivelse:  I 2009 utarbeidet Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS Smarttrans-rapporten "Ferskfisktransporter fra Norge til kontinentet".
I forbindelse med at Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen ansvar for å utarbeide en bred samfunnsanalyse av godstransport, ble Universitetet i Bodø og Transportutvikling AS engasjert av Statens vegvesen for å bistå i arbeidet.
Arbeidet har bestått blant annet i å innhente og analysere opplysninger rundt forsendelser av fersk oppdrettsfisk fra slakteriene i Norge. Data gjeldende varestrømmer og volum er innhentet, transportstrømmene til oppdrettsfisk fra slakteri via transportrute innenlands, grensepassering og videre til bestemmelsesland er dokumentert. De konkrete mengdene ble sammenlignet med mengdene fra rapporten av 2009. Det var sentralt å fange opp endringer i transportmåter og transportveier fra data funnet i forrige rapport og til år 2013.


Prosjekt: Cap and Contain Bodø
År:
2014
Oppdragsgiver: Bodø kommune og Bodø havn KF
Beskrivelse:  
Bodø posisjonerer seg for å bli base for den internasjonale oljeindustriens beredskap innen såkalt cap and contain-teknologi, et system for å kapsle inn oljeutslipp etter ulykker. Over hele kloden vil det kun bli etablert fire slike baser, som hver skal dekke enorme områder. - En av disse skal plasseres i Norge.

Transportutvikling AS har vært engasjert i arbeidet med en mulighetsvurdering for lokalisering av "Cap and Contain" i Bodø. Transportutvikling AS har bidratt til å avklare hvilken service / hvilke tjenester som kan tilbys med basisi i Bodø.


Prosjekt: Verftsindustrien i Nord-Norge
År:
2013
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: I de tre nordligste fylkene finnes det over 30 skipsverft der hovedaktiviteten er rettet mot det maritime segmentet, enten ved vedlikehold/service av fartøy, bygging/ombygging eller som en kombinasjon av disse områdene. I tillegg finnes det annen mekanisk industri som i varierende grad har sitt fokus mot maritim næring, samt flere mindre «verft» i form av små aktører, enkeltmannsforetak mv.
Det er i dag et betydelig fokus på hvilke muligheter som finnes innenfor olje- og gass segmentet i nord og hvor stor del av verdiskapning som tilføres landsdelen, -bl.a. verkstedtjenester.
Hovedmålet med prosjektarbeidet har vært å kartlegge eksisterende verfts- og mekanisk industri i Nord-Norge i den hensikt å vurdere mulighetene for fremtidige aktiviteter innen bl.a. olje- og gassvirksomheten i nord. Verftsiden er vektlagt i prosjektet.


Prosjekt: NORSLIP
År: 2012
Oppdragsgiver: Ibestad Bygg og Skipsservice AS
Beskrivelse: I prosjektet er det gjennomført en markedsvurdering for et samlet slip konsept mellom Ibestad Bygg og Skipsservice AS og Seaworks Slip AS. Vi har blant annet sett nærmere på markedet og grunnlaget for et samarbeid. En skisse til forretningsplan ble utarbeidet.


Prosjekt: Muligheter for import av biomasse via Murmansk Oblast
År: 2011
Oppdragsgiver: Seaworks AS
Beskrivelse: Nord-Norge finnes det i dag flere igangsatte og mulige prosjekter der en ønsker/kan benytte biomasse til energiformål.
Målsettingen med denne forstudien har vært å avklare sentrale forutsetninger for å kunne sikre stabile, økonomisk fornuftige produkter til riktig kvalitet via en havn i Murmansk Oblast,- først og fremst for levering til det norske markedet i henhold til spesifikasjoner og krav.
En vurdering av det nordnorske markedet for produkter innenfor kategorien biomasse til energi eridentifisert og ressurstilgangen på råvarer fra Nord Vest Russland vurdert.
Vurdering av logistikkløsninger, både inngående og utgående til/fra Murmansk er et sentralt tema.


Prosjekt: Godsstrømsanalyse
År: 2011
Oppdragsgiver: Helgeland Regionråd
Beskrivelse: Helgeland Regionråd ønsket å få kartlagt, systematisert og analysert data som beskriver godsstrømmene til, fra og innenfor regionens interesseområde. Interesseområdet er definert som hele Helgeland med fokus på aksen Midt Helgeland. I prosjektet er det foretatt en beskrivelse av den befolkning, det næringsliv, de transportløsninger, muligheter og utfordringer som eksisterer i dag. Det er lagt vekt på å få frem data fra de tyngste godsaktører i regionen. Her er typer gods, mengde, frekvens, transportform osv viktige størrelser.


Prosjekt: Avfallslogistikk i Nord-Norge
År: 2010
Oppdragsgiver: Høgskolen i Narvik
Beskrivelse: Høgskolen i Narvik har igangsatt et FoU-prosjekt som har som formål å kartlegge eksisterende materialstrømmer for avfall i Nord-Norge. Herunder inngår å finne svar på spørsmål som: Hvor store mengder avfall genereres i Nord-Norge? Hva er forholdet mellom eventuell videreforedling i Nord-Norge og eksport ut av landsdelen? Hvilke transportmåter og transportmønstre eksisterer?


Prosjekt: Forbedret økonomi og miljøstandard for renovasjonstransporter på Nordkalotten
År: 2009
Oppdragsgiver: Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) og Tekniska Verken AB i Kiruna (TVAB)
Beskrivelse: Dette er et prosjekt der EU, gjennom programmet Interreg IV A  Nord, har vært med som medfinansiør.

Prosjektets sentrale målsettinger har vært å forbedre økonomiske og miljømessige forutsetninger for betydelige renovasjonstransporter mellom Kiruna og Nord-Norge.

En har sett på mulighetene for å utvikle knutepunktsfunksjoner (HUB) i Kiruna ,- tilknyttet tilsvarende funksjoner i Narvik.

Konkrete mål i prosjektet har vært å bidra til bedret økonomisk resultat for bedriftene, mer rasjonell utnyttelse av transportmateriell og lavere eksterne kostnader for samfunnet.


Prosjekt: Sjøbasert containertransport i Nord-Norge
År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er et forstudie der en skal avklare vesentlige praktiske forhold for eventuelt videre utviklingsarbeid for sjøbasert containertransport i Nord-Norge. Her vil en vurdere strekningen Narvik-Tromsø, vurdert i et integrert seilingsopplegg med M/S Tege mellom Bodø-Alta-Bodø med mellomliggende havner. Det legges vekt på å avklare markedsmessige forutsetninger, utfordringer og muligheter, samt at det skisseres et logistikkmessig driftskonsept og fartøysanbefalinger.
Målsettingen er å avklare om et nytt driftskonsept med båt er økonomisk og miljømessig forsvarlig.


Prosjekt: Smarttrans
År: 2009
Oppdragsgiver: Handelshøgskolen i Bodø
Beskrivelse: I prosjektarbeidet er det gitt en beskrivelse av og analyse av flaskehalser for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige intermodale transportkjeder for fersk fisk mellom Norge og kontinentet.


Prosjekt: Fraktkostnadene for fiskemottakene i området Tysfjord til Vega
År: 2009
Oppdragsgiver: Salten Regionråd, Helgeland Regionråd, Brødrene JTB Olsen AS, Modolv Sjøset Fisk AS, Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Njord Seafood AS og Nordland Fylkeskommune.
Beskrivelse: Transportutvikling Bodø AS har utarbeidet en rapport som tar for seg de sjøverts fraktkostnadene som fiskemottakene i området Tysfjord til Vega har. Bakgrunnen for denne rapporten var at det ble foretatt endringer i fraktberegningsvekten, noe som resulterte i betydelig fraktøkning for fiskemottakene. Rapporten beskriver også utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i nevnte område. I tillegg drøftes mottaksstasjonenes støtteordninger.


Prosjekt: UIC Visions 2025-Railways of Latin America
År: 2008
Oppdragsgiver: The International Union of Railways (UIC)
Beskrivelse: Målet for studien er å indikere scenarier for jernbanetransporten i Latin Amerika frem mot år 2025. Alle relevante land i Latin Amerika med jernbanenett er inkludert. Dokumentet vil benyttes i UIC`s videre strategier.


Prosjekt: Mulighetsstudie Stetind
År: 2007
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Prosjektet er en forstudie som skal gi en overordnet vurdering av reiselivstiltak i Tysfjord kommune, og av nasjonalfjellet Stetinds potensial som turistmål og markedsføringssymbol for lokalt næringsliv.

Mulighetsstudien gir anbefalinger om satsningsområder og tiltak. Den kjente fjellklatreren og forfatteren Stein P. Aasheim har levert fagstoff om fjellklatring til denne studien.


Prosjekt: Konkurranseutsetting av fylkesferger i Troms
År: 2007
Oppdragsgiver: Troms fylkeskommune
Beskrivelse: Med bakgrunn i Troms fylkeskommunes vedtak om konkurranseutsetting av fylkesvegfergerutene i Troms fylke, har Transportutvikling As foretatt en enkel vurdering av de aktuelle sambandene. I vurderingen er det lagt vekt på ruter/rutestruktur, fartøyer, teknologi og krav til miljøvennlige ferger, fartøystørrelse i forhold til trafikkgrunnlag, fergekaier, enkelte kostnadselementer og investeringer.
I tillegg er det gitt kommentarer til takst/inntekter og enkelte strukturelle forhold som kan påvirke fremtidig drift.


Prosjekt: Bistand ved anbud på fergesambandet Drag-Kjøpsvik
År: 2007
Oppdragsgiver: Hurtigruten ASA Ferge & Hurtigbåt
Beskrivelse: Transportutvikling As har i forbindelse med konkurranseutsetting av fergesambandet Drag-Kjøpsvik, utarbeidet en overordnet vurdering av hva som kan påvirke trafikk- og inntektsgrunnlaget for sambandet i kommende ti-årsperiode.


Prosjekt: Senjafergene
År: 2007
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet
Beskrivelse: Transportutvikling As har foretatt en utredning av to fergesamband til Senja, - Malangsforbindelsen og Andøyforbindelsen. Blant annet er fergekaier, fergeløsninger, takster og overordnet marked vurdert. Ut fra disse data er det gjort vurderinger av behovet for offentlig medfinansiering.


Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Middle-East
År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Midtøsten frem mot år 2025. Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av jernbanen i Midtøsten. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Midtøsten er inkludert.


Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Africa
År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Afrika frem mot år 2025.Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av den afrikanske jernbanen. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Afrika er inkludert.


Prosjekt: Havbruksnæringens transportbehov, strukturelle endringer i Nordland
År: 2007
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Prosjektet er et samarbeid mellom Transportutvikling As og Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi ( SIB ). Prosjektrapporten beskriver transport- og logistikk knyttet til oppdrettsnæringen i Nordland Fylke. Strukturelle endringer i næringen med spesielt fokus på slakteristrukturen vurderes.


Prosjekt: Samvärkan för tillväxt
År: 2006 – 2007
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Prosjektet er et Interreg III Nord-prosjekt der en skal kartlegge forutsetningene for næringsutvikling til felles beste for kommunene Gällivare og Tysfjord. Transportutvikling AS har vurdert norsk del av prosjektområdene turisme/reiseliv og handel/næringsliv.


Prosjekt: Strategisk Transportplan Ofoten Fase 1- Knutepunktutvikling Narvik
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Narvik Næringsforum BA
Beskrivelse: Dette planarbeidet er rettet  mot godsknutefunksjonene for Ofoten i Narvik, som en del av en samlet plan for hele Ofotenregionen.
Det skal utarbeides en overordnet/strategisk plan for å utvikle mulighetene og samordne behovene innenfor distribusjon og transitt. Dette skal sees i sammenheng med annen trafikk som malm, LNG, person m.v., og en skal ta hensyn til nasjonale og internasjonale føringer om en bærekraftig utvikling(miljø).
I prosjektet kartlegges dagens transportstrømmer og potensielle transportstrømmer. Det fokuseres på distribusjons- og transittfunksjoner,- og de utfordringer som vil oppstå  knyttet til kapasitet og logistikk.


Prosjekt: The Eurasian Land Bridge
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: UIC ( International Union of Railways )
Beskrivelse: Prosjektet går ut på å gi råd i forhold til hvordan store godsmengder best kan fraktes via jernbane mellom Kina og Europa. 2-4 større innlandsterminaler i Europa vurderes i forhold til kapasitet når det gjelder trafikk og godsmengder. Samme vurdering gjøres i forhold til noen utvalgte innlandsterminaler i Kina. Ei vurdering om og evt. hvor helt nye terminaler skal bygges ligger også i mandatet.


Prosjekt: Transportplan Helgeland - fase 1
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Regionrådene på Helgeland
Beskrivelse: Helgeland består av 18 kommuner med et variert næringsliv og et omfattende transportbehov. Denne rapporten gir en beskrivelse av regionen, regionenes transporter og næringsliv. Rapporten skal kunne fungere som et faktaunderlag for videre transportplanarbeid på Helgeland.


Prosjekt: MittSkandia
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Interregprosjekt MittSkandia Tvärkommunikationer
Beskrivelse: MittSkandia har som formål å utvikle det grenseregionale samarbeidet mellom Västerbotten og Helgeland. Et viktig formål med fase 1 i prosjektet er å dokumentere dagens situasjon mht. transportstrømmer og transportvolumer over grensen, samt diskutere ulike forhold som kan påvirke disse transportstrømmene i fremtiden. Transportstøtteordningene i Sverige og Norge er viet spesiell oppmerksomhet.
Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Handelshøgskolen i  Bodø v/ Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi og Transportutvikling AS.


Prosjekt: Besparelse Vacuro
År: 2006
Oppdragsgiver: Vacuro
Beskrivelse: Dokument som vurderer investerings- og driftskostnader ved bruk av Vacuros løsning for merking av containere kontra den løsning som benyttes pr i dag. Dokumentet brukes i markedsføring av Vacuro produktet.


Prosjekt: Saudi Land Bridge
År: 2005
Oppdragsgiver: Saudi Railways Organization
Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å foreta ei markedsvurdering av grunnlaget for en evt  kommersiell jernbaneforbindelse over den arabiske halvøy, mellom Suezkanalen (Yeddah) og Den Persiske Gulf (Dammam). Vurderingen gjelder container trafikk fra Europa og Nord Amerika til Gulf landene.


Prosjekt: Forstudie – Havneutvikling  Mosjøen Havn
År: 2004 – 2005
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn AS
Beskrivelse: Forstudien gir anbefalinger om overordnede tiltak for videreutvikling av Mosjøen havn. Den inneholder statusbeskrivelse, markeds- og strategivurdering, en overordnet oversikt over tiltaksområder og anbefalinger om prioriteringer og videreføring av arbeidet.


Prosjekt: Feedertransport 3 Regioner i Nordland
År: 2005
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune/NMC
Beskrivelse: Prosjektet beskriver en del alternative ruter for feedertransport av fersk fisk fra et utvalg av havbruksslakterier langs kysten og inn mot mulige intermodale-/ jernbaneknutepunkter i Nordland. Samtidig belyses ulike muligheter og utfordringer man står overfor i tilknytning til  intermodale transportløsninger for sjømat.


Prosjekt: Maghreb regionens logistikk
År: 2004
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Transportutvikling har ansvaret for å utvikle en transportkorridor mellom Maghreb og Europa samt prosjekter rettet mot de interne transportstrukturene i regionen. Maghreb-regionen består av landene Tunis, Algerie og Marokko i Nord-Vest Afrika. Det er i hovedsak jernbane, sjøtransporter og havner som vurderes.


Prosjekt: Fersk fisk på Nordlandsbanen fra Salten
År: 2003
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: En vurdering av hindringer og muligheter for å utvikle transporten av fersk fisk fra Saltenregionen. Det ble foretatt konkrete økonomiske beregninger og logistikkmessige vurderinger.


Prosjekt: Hurtigbåtrute Narvik-Svolvær
År: 2003
Oppdragsgiver: Futurum AS (på vegne av kommuner og næringsliv langs ruteaksen)
Beskrivelse: Vurdering av muligheter for å få i gang nedlagt hurtigbåtrute mellom Narvik og Svolvær. Forslag til oppstart ble beskrevet med basis i nye rutestrukturer og skipstyper.


Prosjekt: Hurtigbåtrute Rosendal-Flesland/Bergen
År: 2003
Oppdragsgiver: Rosendal Utvikling AS
Beskrivelse: Markedsvurdering av en direkte hurtigbåtrute mellom Rosendal og Flesland/Bergen. Prosjektet ga også anbefalinger m.h.t. skipstype.


Prosjekt: Northern Maritime Corridor
År: 2003 –
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS er innvilget en rammeavtale med NMC Nordlige Periferi prosjekt. Har utarbeidet en rapport som blant annet kartlegger den nåværende regionale situasjonen for nærsjøfart (Short Sea Shipping) til- og fra Nordland fylke m.h.t. rederier, rutestruktur, de største importører og eksportører i fylket import/eksport volum og verdi med mer.
En annen rapport fokuserer på de eksisterende transportløsninger for sjømatnæringen i Nordland fylke m.h.t. lastevolumer, transportmiddel, transport korridorer, distribusjonssentre m.m.


Prosjekt: Nordlandsbanen – forsinkelser
År: 2002
Oppdragsgiver: Jernbaneverket Region Nord
Beskrivelse: Vurdering av konsekvenser av dårlig punktlighet for næringslivet og transportvolum i forbindelse med bruk av Nordlandsbanen. Samfunnsøkonomisk analyse av innført fjernstyring. Vurdering av markedsmuligheter.


Prosjekt: Jernbaneløsning for industrien i Nordland
År: 2001, 2002 – 2003
Oppdragsgiver: Elkem, Fundia og Landsdelsutvalget.
Beskrivelse: Et 2-delt prosjekt. Del 1 bestod i å vurdere og gi anbefalinger som kan gi grunnlag for å utvikle mer konkurransedyktige jernbaneløsninger for tungindustrien i Nordland. Det ble fokusert primært på markedet på kontinentet og utvikling av løsninger som gir retningsbalanse og høy frekvens.
I siste del av prosjektet ble det utarbeidet et informasjonsdokument i forbindelse med NTP 2006-2015, primært rettet mot politiske aktører. Et omfattende informasjonsprospekt/tilbudsdokument «Invitation for Expression of Interest» primært rettet mot transportører, ble også utarbeidet.


Prosjekt: East-West transports - Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.


Prosjekt: Transportalternativer for oppdrettsnæringen i Nordland
År: 2001.
Oppdragsgiver: Nordland oppdrettarlag, Bodø kommune, Mosjøen og Omegn næringsselskap og Nordland fylkeskommune.
Beskrivelse: Forprosjekt der mulighetene for økte transporter med jernbane fra Mosjøen og Bodø ble vurdert. Muligheter for bruk av jernbaneløsninger sett i forhold til den totale markedsutviklingen er sentrale elementer i prosjektet. Konkrete beregninger av forskjellige alternativer er foretatt.