Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Jernbane


Prosjekt: Mulighetsstudie jernbane Helgeland
År: 2011
Oppdragsgiver: Vefsn Kommune
Beskrivelse: Det er gjennomført flere mulighetsanalyser og studier knyttet til mulige øst-vest jernbaneforbindelser i Nord-Norge, der samtlige medfører bygging av ny infrastruktur. Ingen slike nye forbindelser er lansert i Nordland eller på Helgeland.
Prosjektet er en mindre mulighetsstudie, og skaper noen visjoner og avklarer muligheter/utfordringer og kritiske suksessfaktorer i forhold til en jernbaneforbindelse fra Helgeland og inn i Nord-Sverige.


Prosjekt: Ishavsbanen
År: 2010
Oppdragsgiver: Storfjord kommune
Beskrivelse: Målsettingen med prosjektet er å sørge for at ideen/konseptet Ishavsbanen holdes levende og forankres på den politiske og kommersielle agenda ,-  nasjonalt og internasjonalt. Oppdragsgiver har som ambisjon at arbeidet med Ishavsbanen skal videreføres. I dette ligger det at en skal avklare kritiske betingelser/aktørholdninger, herunder muligheter og utfordringer for videreføring av arbeidet med Ishavsbanen.
Dersom sentrale betingelser for videreføring vurderes å være til stede, vil det bli utarbeidet en prosjektplan /finansieringssøknad for videreføring av prosjektet.


Prosjekt: UIC Visions 2025-Railways of Latin America
År: 2008
Oppdragsgiver: The International Union of Railways (UIC)
Beskrivelse: Målet for studien er å indikere scenarier for jernbanetransporten i Latin Amerika frem mot år 2025. Alle relevante land i Latin Amerika med jernbanenett er inkludert. Dokumentet vil benyttes i UIC`s videre strategier.


Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Middle-East
År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Midtøsten frem mot år 2025. Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av jernbanen i Midtøsten. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Midtøsten er inkludert.


Prosjekt: Visions 2025-the Railways of Africa
År: 2007
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Hovedformålet med prosjektet er å indikere scenarier for jernbanetransport i Afrika frem mot år 2025.Dette som et kritisk element i UIC`s hovedstrategi for utviklingen av den afrikanske jernbanen. Alle relevante jernbanestrekninger/land i Afrika er inkludert.


Prosjekt: Saudi Land Bridge
År: 2005
Oppdragsgiver: Saudi Railways Organization
Beskrivelse: Arbeidet har bestått i å foreta ei markedsvurdering av grunnlaget for en evt  kommersiell jernbaneforbindelse over den arabiske halvøy, mellom Suezkanalen (Yeddah) og Den Persiske Gulf (Dammam). Vurderingen gjelder container trafikk fra Europa og Nord Amerika til Gulf landene.


Prosjekt: Maghreb regionens logistikk
År: 2004
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Transportutvikling har ansvaret for å utvikle en transportkorridor mellom Maghreb og Europa samt prosjekter rettet mot de interne transportstrukturene i regionen. Maghreb-regionen består av landene Tunis, Algerie og Marokko i Nord-Vest Afrika. Det er i hovedsak jernbane, sjøtransporter og havner som vurderes.


Prosjekt: Fersk fisk på Nordlandsbanen fra Salten
År: 2003
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: En vurdering av hindringer og muligheter for å utvikle transporten av fersk fisk fra Saltenregionen. Det ble foretatt konkrete økonomiske beregninger og logistikkmessige vurderinger.


Prosjekt: Nordlandsbanen – forsinkelser
År: 2002
Oppdragsgiver: Jernbaneverket Region Nord
Beskrivelse: Vurdering av konsekvenser av dårlig punktlighet for næringslivet og transportvolum i forbindelse med bruk av Nordlandsbanen. Samfunnsøkonomisk analyse av innført fjernstyring. Vurdering av markedsmuligheter.


Prosjekt: Jernbaneløsning for industrien i Nordland
År: 2001, 2002 – 2003
Oppdragsgiver: Elkem, Fundia og Landsdelsutvalget.
Beskrivelse: Et 2-delt prosjekt. Del 1 bestod i å vurdere og gi anbefalinger som kan gi grunnlag for å utvikle mer konkurransedyktige jernbaneløsninger for tungindustrien i Nordland. Det ble fokusert primært på markedet på kontinentet og utvikling av løsninger som gir retningsbalanse og høy frekvens.
I siste del av prosjektet ble det utarbeidet et informasjonsdokument i forbindelse med NTP 2006-2015, primært rettet mot politiske aktører. Et omfattende informasjonsprospekt/tilbudsdokument «Invitation for Expression of Interest» primært rettet mot transportører, ble også utarbeidet.


Prosjekt: East-West transports - Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.