Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Havnesikring - RSO funksjon


ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, og havneanlegg som betjener slike skip. I Norge har Kystverket ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle havner og havneanlegg som omfattes av dette regelverket.

Norge har mer enn 600 ISPS-avsnitt som må forholde seg til de godkjenningskrav som gjelder, og som jevnlig må dokumentere at kravene oppfylles. Kystverket benytter godkjente sikringsvirksomheter til slikt arbeid. Disse virksomhetene (RSO – Recognized Security Organization) utfører en myndighetsoppgave delegert til dem fra Kystverket.

Det er få godkjente RSO’er i Norge, og i Nord-Norge er det et stort udekket behov. Transportutvikling AS har nærhet og spesiell kunnskap om Nordnorske havner. Vi arbeider i dag med å utvikle en egen RSO-funksjon, der fokus i første rekke vil være rettet mot nordnorske ISPS-avsnitt.