Samferdsel, transport, logistikk og tilhørende virksomhet

logo

Narvik | Norway

Tel:+47 76965570
post@transportutvikling.no

Havner og terminaler


Prosjekt: Prosessledelse og bistand - Havnesamarbeid i Lofoten og Vesterålen
År:
2017
Oppdragsgiver:
Hadsel havn, sammen med Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen
Beskrivelse:Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, tok initiativ til et prosjekt der hovedformålet var å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø.
De øvrige havnene i havnesamarbeidet var Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen.

Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngikk. I tillegg til den sentrale aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for havnene.


Prosjekt: Prosessledelse og faglig bistand-utredning av transportkonsept
År: 2017
Oppdragsgiver: Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn
Beskrivelse:Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn ønsker å legge til rette for etablering av en kommersiell godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kopling, slik at det etableres et nasjonalt transportsystem med fokus på Nord-Norge. Dette transportkonseptet er av og til benevnt «Nord-Norge linjen».

Prosjektarbeidet, som har vært ledet av Transportutvikling AS, har vært praktisk rettet med en klar intensjon om å fokusere på operasjonelle og kommersielle forhold. Vi har bla. sett på ruteopplegg, logistikk og organisering. Videre er det gjort en vurdering av marked, infrastruktur, skipstyper, driftssystemer og fremdriftsteknologi mm. 
Sentrale kommersielle parametere som pris, tid, frekvens osv. er beskrevet/beregnt, - slik at man har mulighet for å gjennomføre en konkret og målrettet kontakt med kunder/markedsaktører.


Prosjekt: Havner i Barentsregionen - et samarbeid over grensene
År: 2017
Oppdragsgiver: Kolarctic Norge
Beskrivelse: Transportutvikling ble tildelt forprosjektmidler for prosjektet «Havner i Barentsregionen – et samarbeid over grensene».

I løpet av forprosjektet var målsettingen å etablere et samarbeidsnettverk av små og mellomstore havner og kystkommuner. Vi  foretok en foreløpig vurdering av mulighetene for å utvikle havnene, møte nye utfordringer og behov gjennom samarbeid, utveksling av kompetanse og erfaring, opplæring, felles markedsføring, samt vurdering av mulighetene for å øke transport av passasjerer og gods mellom de regionale havnene.


Prosjekt: Truck-stop i Narvik
År:
2016
Oppdragsgiver:
Futurum AS
Beskrivelse:
Narvik trafikkeres av et betydelig antall tunge kjøretøy, både som følge av jernbanens terminalaktivitet og at E6 går gjennom byen. I tillegg tilknyttes E10 veinettet like nord for Narvik. Det forventes økt trafikk i fremtiden.Narvik har ingen fungerende truck-stop eller døgnhvileplass for sjåfører. Tunge kjøretøy er henvist til å parkere der de måtte finne plass, og det finnes ikke et organisert servicetilbud for kjøretøy og sjåfører.Det har i mange år vært snakk om en etablering av truck-stop i Narvik kommune. Vi har utredet muligheten for om et område like ved Fagernesterminalen i tilknytning til Scanias tomt ved Beisfjordbrua kan benyttes til truck-stop.


Prosjekt: Havnesamarbeid i Salten
År: 2016
Oppdragsgiver: Bodø Havn KF sammen med Fauske kommune, Gildeskål kommune og Meløy kommune
Beskrivelse: Transportutvikling AS har bidratt som prosessleder og med faglig bistand i en utredning der en ønsket å få vurdert muligheter for havnesamarbeid mellom kommuner i Saltenregionen, samt Værøy og Røst. 

Hovedmålet med prosjektet var å gi et best mulig grunnlag for hver av de deltagende kommunene til å kunne vurdere forskjellige former for samarbeid. En bakgrunnsrapport som bl.a. beskrev dagens situasjon, synliggjorde mulige samarbeidsformer, fremdrift mm. ble utarbeidet.


Prosjekt: Markedsvurdering dypvannskai/tungløftskai i Mo i Rana
År: 2015
Oppdragsgiver: Mo i Rana havn KF og Rana Utviklingsselskap
Beskrivelse:  Betydelige varestrømmer transporteres til, fra, via havn/jernbane og gjennom Mo i Rana. Mo i Rana havn har stor, variert og voksende godsmengde.  Tyngdepunktet av nordnorsk industri er lokalisert i nærheten av havneområdene. Havnen ligger i nærhet til Sverige og tilknyttet infrastruktur er i stor grad god. Vekst og utvikling skaper imidlertid nye utfordringer og Mo i Rana har ikke pr i dag gode nok dypvannskaifasiliteter. 

Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF. Markedsvurderingen ble gjennomført for å gi et best mulig markedsmessig grunnlag i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt.


Prosjekt: "Prosjektledelse Kjøpsvikvågen-Bølgedemping
"

År: 2015
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Tysfjord kommune har i lang tid sett på mulighetene for utvikling av havne- og kaiområdet i 
Kjøpsvikvågen. 

Havnefasilitetene i Kjøpsvikvågen har hatt svært dårlig avskjerming i forhold til vær og vind, slik at de 
maritime-/ havnemessige forhold for kommersiell sjøtransport, fiskefartøy etc ikke har vært tilfredsstillende. Det samme gjelder for flåten av rekreasjonsfartøy.
Transportutvikling AS har ledet prosjektet der målsettingen har vært å forbedre og sikre Kjøpsvikvågen ved utlegging av egnede bølgedempere. Bølgedempere er nå lagt ut.


Prosjekt: «Strategiplan og utviklingsplan for Mosjøen Havn KF»
År: 2014
Oppdragsgiver:  Mosjøen Havn KF
Beskrivelse:
Transportutvikling AS har bistått Mosjøen Havn KF i arbeidet med å utvikle en strategi- og utviklingsplan for havnen.
I nært samarbeid med Mosjøen Havn KF har Transportutvikling AS bidratt til å utarbeide en overordnet strategiplan, herunder planlagt og gjennomført et strategiseminar.
Videre er en utviklingsplan som konkretiserer de strategiske føringene i strategiplanen, utarbeidet.
Egnet presentasjonsmateriell i form av en PowerPoint-presentasjon som viser Mosjøen Havn KS` strategier og utviklingsmuligheter er produsert som en del av oppdraget. 


Prosjekt: «Containerbåt over Narvik Havn»
År: 2014
Oppdragsgiver:  
Narvik Havn KF
Beskrivelse:
Narvik Havn KF har en ambisjon om å utvikle en regional containerførende rute over Narvik  havn i tilknytning til jernbaneterminalen. Narvik Havn KF  engasjerte Transportutvikling AS i et forprosjekt. Forprosjektets målsetting var å legge premissene for videre utvikling ved å innhente relevant informasjon, vurdere denne informasjonen, identifisere nettverk og gi anbefalinger mht. videre fremdrift. Prosjektets målgruppe er både offentlige og kommersielle aktører. Prosjektets intermodale utgangspunkt er relasjonen bane-sjø og de strategiske føringer som bla finnes i nåværende nasjonale nærskipsstrategier.


Prosjekt: «Mosjøen Havn/Holandsvika-utviklingsstrategi»
År: 2013
Oppdragsgiver:  
Mosjøen Havn KF
Beskrivelse:
Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF har i lengre tid arbeidet med utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn.
Transportutvikling AS ble leid inn for å holde et miniseminar der fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for Holandsvika var tema. En så på og vurderte forskjellige muligheter for bruk av området. Både muligheter og utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble gjennomgått.

Et notat/kort rapport med mulige retninger for en videre prosess ble sendt ut i forkant av seminaret. Denne ble revidert etter seminaret, - supplert med innspill fra møtet.


Prosjekt: Utvikling av Kjøpsvikvågen
År: 2012
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune
Beskrivelse: Tysfjord kommune ønsket en vurdering av mulighetene for videreutvikling av havne- og kaiområdet i Kjøpsvikvågen. Kjøpsvikvågen er tilknyttet fergeleiet i Kjøpsvik, som er et av Nordlands fire stamnettsamband; Drag – Kjøpsvik. I vågen finnes også anløpsfasiliteter for lokalbåter, småbåthavn, handel, industriområder mv. Gjennom prosjektet er sentrale forutsetninger for skjerming og utvikling av Kjøpsvikvågen avklart. Det er gitt konkrete anbefalinger med hensyn til mulige tiltak, finansiering og gjennomføring/fremdrift.


Prosjekt: Et Nord Atlantisk havneforum - NorthPorts
År: 2011
Oppdragsgiver: Landsdelsutvalget (LU)
Beskrivelse: I forstudien har vi sondert interessen for å etablere et havneforum  for NORA-havner i Nord-Atlanteren.
Aktuelle havner i området er kontaktet for å få klargjort holdningene til et slikt havneforum.


Prosjekt: «Vurderinger av anlegg og arealbruk ved Bodø Havn»
År: 2011
Oppdragsgiver: Bodø Havn KF
Beskrivelse: Transportutvikling AS har foretatt vurdering av flerbruksanlegg og arealbruk til lands og til vanns for gods og containertrafikk i Bodø´s indre havn.

I tillegg har vi vurdert fordeler og ulemper vedrørende en eventuell flytting av bølgedemper i Bodø Havn.


Prosjekt: Terminal Information Booklet (ISGOTT)
År: 2010
Oppdragsgiver: Statoil Norge AS
Beskrivelse: Det er utarbeidet informasjonshefter/dokumenter på engelsk for 11 kystanlegg tilhørende Statoil Norge AS.
Dokumentene beskriver havneforhold ved skipankomst til havneanleggene, sikkerhet, bunkring av skip m.m. og assisterer skipsoperatører ved levering av produkter til de aktuelle kystanleggene og ved lasting av skip for levering ved annet kystanlegg.
Dokumentene inneholder generell informasjon og sikkerhetsbestemmelser for skip som benytter kystanleggets fasiliteter.


Prosjekt: North Atlantic container service
År: 2010
Oppdragsgiver: NORA, Mosjøen Havn, Mosjøen Industriterminal, Den Islandske Maritime Administrasjon og Västerbotten Län
Beskrivelse: Ambisjonene med dette prosjektet var å forberede vilkårene for en ny containerbasert sjø rute i Nord Atlanteren.
Det nye konseptet baserer seg på eksisterende båtruter som er modifiseres og tilpasset hverandre. Hovedruta har som formål å operere mellom hub strukturer i Norge, på Island og Nord Amerika.
Andre terminaler og ruter ( Sverige, Færøyene og Grønland) ble forbundet med hovedruta, med en fremtidig ambisjon om å kunne markedsføre et Nord Atlantisk transportnettverk.


Prosjekt: Båtpakke Salten - fase II
År: 2010
Oppdragsgiver: Salten Regionråd
Beskrivelse: Målet med prosjektet var å foreta en utredning som munnet ut i konkrete forslag til sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen av BAS-regionene i Salten. Spesielt omfatter dette øysamfunnene rundt Meløy, Gildeskål, Bodø og Steigen.
En vurdering av bl.a. terminalforhold, fartøytyper og takstsystemer i de aktuelle områdene er også gjennomført.


Prosjekt: Omlasting i Nord med fokus på tørrbulk
År: 2009
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord
Beskrivelse: Prosjektet er en mulighetsvurdering rettet mot maritime omlastinger i nordområdene. Prosjektet skal frembringe faglig og relevant informasjon om muligheter for omlasting av tørrbulk, herunder fysiske ,operasjonelle/logistikkmessige og økonomiske utfordringer.
Det er gitt en statusbeskrivelse av den eksisterende situasjon, konkrete case er berørt, og vi har sett på de økonomiske forutsetninger for å gjennomføre tørrbulkomlasting.


Prosjekt: Truck-Stop Bjerkvik
År: 2009
Oppdragsgiver: Futurum AS
Beskrivelse: Det er en betydelig tungtransport som i dag passerer på E6 og E10 gjennom Bjerkvik, eller benytter Bjerkvik som en ”uformell” Truck-Stop”, dvs. at kjøretøyene parkeres der det måtte være ledig parkeringsplass.
Prosjektet er en forstudie der en bl.a. identifiserer alternative lokaliseringer for en Truck-Stop i Bjerkvik, for å få denne type trafikk/parkering inn i ordnede former og gi vogntogsjåførene et bedre tilbud.


Prosjekt: Videreutvikling av Mosjøen Havn, fase 2
År: 2007 – 2008
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn/Vefsn Kommune
Beskrivelse: Dette prosjektet er fase 2 i utviklingsarbeidet av Mosjøen Havn. Konkrete vurderinger er gjort av en rekke forhold; bla utvikling og utvidelse av eksisterende småbåthavn, etablering av gjestehavn, utviklingsetapper for det sentrale havneområdet, etablering av et terminalselskap og arealbehov i forbindelse med organisering av transport- og logistikkløsninger i Vefsn.


Prosjekt: Barents Port Forum
År: 2007
Oppdragsgiver: Sustainable Transport in the Barents region-phase 2, STBR II
Beskrivelse: Prosjektets hovedmål er å etablerere et forum for havnene i Barentsregionen der en kan utveksle erfaringer og samarbeide.


Prosjekt: Strategisk Transportplan Ofoten
Fase 1- Knutepunktutvikling Narvik
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Narvik Næringsforum BA
Beskrivelse: Dette planarbeidet er rettet  mot godsknutefunksjonene for Ofoten i Narvik, som en del av en samlet plan for hele Ofotenregionen.

Det skal utarbeides en overordnet/strategisk plan for å utvikle mulighetene og samordne behovene innenfor distribusjon og transitt. Dette skal sees i sammenheng med annen trafikk som malm, LNG, person m.v., og en skal ta hensyn til nasjonale og internasjonale føringer om en bærekraftig utvikling(miljø).

I prosjektet kartlegges dagens transportstrømmer og potensielle transportstrømmer. Det fokuseres på distribusjons- og transittfunksjoner,- og de utfordringer som vil oppstå  knyttet til kapasitet og logistikk.


Prosjekt: The Eurasian Land Bridge
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: UIC ( International Union of Railways )
Beskrivelse: Prosjektet går ut på å gi råd i forhold til hvordan store godsmengder best kan fraktes via jernbane mellom Kina og Europa. 2-4 større innlandsterminaler i Europa vurderes i forhold til kapasitet når det gjelder trafikk og godsmengder. Samme vurdering gjøres i forhold til noen utvalgte innlandsterminaler i Kina. Ei vurdering om og evt. hvor helt nye terminaler skal bygges ligger også i mandatet.


Prosjekt: Transportplan Helgeland - fase 1
År: 2005 – 2006
Oppdragsgiver: Regionrådene på Helgeland
Beskrivelse: Helgeland består av 18 kommuner med et variert næringsliv og et omfattende transportbehov. Denne rapporten gir en beskrivelse av regionen, regionenes transporter og næringsliv. Rapporten skal kunne fungere som et faktaunderlag for videre transportplanarbeid på Helgeland.


Prosjekt: Mulighetsstudie Langstranda, Bodø
År: 2005
Oppdragsgiver: Bodø Kommune
Beskrivelse: Et mulighetsstudie som belyser problemstillinger, muligheter og tiltak som det kan være aktuelt å bearbeide innenfor utviklingsprogrammet for Bodø Nasjonalhavn og/eller andre aktører.


Prosjekt: Forstudie – Havneutvikling Mosjøen Havn
År: 2004 – 2005
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn AS
Beskrivelse: Forstudien gir anbefalinger om overordnede tiltak for videreutvikling av Mosjøen havn. Den inneholder statusbeskrivelse, markeds- og strategivurdering, en overordnet oversikt over tiltaksområder og anbefalinger om prioriteringer og videreføring av arbeidet.


Prosjekt: Feedertransport 3 Regioner i Nordland
År: 2005
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune/NMC
Beskrivelse: Prosjektet beskriver en del alternative ruter for feedertransport av fersk fisk fra et utvalg av havbruksslakterier langs kysten og inn mot mulige intermodale-/ jernbaneknutepunkter i Nordland. Samtidig belyses ulike muligheter og utfordringer man står overfor i tilknytning til  intermodale transportløsninger for sjømat.


Prosjekt: Maghreb regionens logistikk
År: 2004
Oppdragsgiver: UIC
Beskrivelse: Transportutvikling har ansvaret for å utvikle en transportkorridor mellom Maghreb og Europa samt prosjekter rettet mot de interne transportstrukturene i regionen. Maghreb-regionen består av landene Tunis, Algerie og Marokko i Nord-Vest Afrika. Det er i hovedsak jernbane, sjøtransporter og havner som vurderes.


Prosjekt: Utvikling av en fremtidig knutepunkthavn i Vardø kommune
År: 2003
Oppdragsgiver: Vardø Havn KF
Beskrivelse: Et forprosjekt som gir anbefalinger om tiltak for utvikling og utbygging av en fremtidig knutepunkthavn i Vardø kommune. Forprosjektet danner grunnlag for konkrete utbyggingsprosjekter.


Prosjekt: Havneutbygging Børøya
År: 2002
Oppdragsgiver: Hadsel Havnevesen kf
Beskrivelse: Utredning med anbefalinger om utbygging, logistikk- og arealløsninger, finansieringsplan og driftskonsept for planlagt utvikling av en container- og industriterminal på Børøya i Hadsel kommune, Nordland.


Prosjekt: East-West transports - Northern Alternative (N.E.W.)
År: 2001 – 2004
Oppdragsgiver: UIC, Banverket (Sverige), Banförvaltningssentralen (Finland), Samferdselsdepartementet, Boston Havn (USA), Narvik Havnevesen og Futurum.
Beskrivelse: Den konseptuelle ideen for transportkorridoren N.E.W. ble i sin tid lansert av Futurum AS. Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) videreførte initiativet til et prosjektet ’Northern East-West Freight Corridor’ (N.E.W.) som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og Sentral Asia via Nordkalotten. Transportutvikling AS skal foreta både markedsmessige analyser, konkurransevurderinger og beskrive det samlede transportkonsept.
Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet og UIC har beskrevet N.E.W. korridoren som sitt viktigste enkeltprosjekt og en referanse for tilsvarende internasjonale korridorer.
Videre er prosjektets målsetting å sette opp en prøvetransport og preparere for videre kommersialisering.


Prosjekt: Utforming av havn og tilhørende logistikkløsninger
År: 2000.
Oppdragsgiver: Lenvik Kommune.
Beskrivelse: I forbindelse med planer om utvikling av en sentralhavn i Lenvik kommune ble det foretatt både markedsmessige vurderinger og forslag til logistikkorganisasjon av havneområdet. Det ble spesielt lagt vekt på en maritim kvalitetsikring av havneoperasjonen samt mulighetene for å kombinere bulkoperasjon og containeroperasjon.